Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 224, poz. 1926 z 2005

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 31 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-11-10
Data wydania:2005-10-31
Data wejscia w życie:2005-11-10
Data obowiązywania:2005-11-10

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 224, poz. 1926 z 2005


Strona 1 z 9
1926

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1) z dnia 31 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń Na podstawie art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116 , poz. 1206 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 759) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 22 września 2004 r. w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju, trybu kontroli realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu rozliczeń (Dz. U. Nr 216, poz. 2206) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4: a) uchyla się pkt 4, b) pkt 7 otrzymuje brzmienie: „7) informacje na temat działań podjętych przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego i Komitet Monitorujący ——————

1)

Plan w celu zapewnienia prawidłowości i sprawności realizacji Planu;”;

2) w § 5: a) uchyla się ust. 3, b) w ust. 5 uchyla się pkt 4;

3) w § 6: a) w ust. 2 uchyla się pkt 3, b) uchyla się ust. 4, c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, przekazuje się przed zatwierdzeniem sprawozdania przez komitet monitorujący program, z zastrzeżeniem ust. 11, w następujących terminach:

1) okresowe — do 50 dni od upływu okresu sprawozdawczego;

2) roczne — do 150 dni od upływu okresu sprawozdawczego;

Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej — rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

Dziennik Ustaw Nr 224                — 14924 —                Poz. 1926


nansowych, przekazywane są instytucji płatniczej, instytucji zarządzającej Podstawami Wsparcia Wspólnoty oraz właściwej jednostce monitorująco-kontrolnej na jej wniosek w terminie do 15 dni po upływie okresu sprawozdawczego.”;

3) końcowe — do 150 dni od zakończenia programu.”, d) w ust. 7: — pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie: „2) informacje dotyczące przebiegu rzeczowego realizacji programu, a w szczególności informacje dotyczące zgłoszonych do realizacji projektów, podpisanych umów lub podjętych decyzji, stanu realizacji poszczególnych priorytetów i działań, stopnia osiągania założonych w programie i uzupełnieniu programu wartości wskaźników monitorujących lub wartości osiągniętych przez wskaźniki monitorujące, z zastrzeżeniem ust. 8 i 10;

3) informacje dotyczące postępu finansowego programu według źródeł pochodzenia środków, z zastrzeżeniem ust. 11 i 12, zawierające w szczególności zestawienie poniesionych wydatków, poświadczonych wydatków oraz zrealizowanych płatności;”, — uchyla się pkt 4, — pkt 8 otrzymuje brzmienie: „8) informacje na temat działań podjętych przez instytucję zarządzającą i komitet monitorujący w celu zapewnienia prawidłowości i sprawności realizacji programu;”, e) ust. 9 i 10 otrzymują brzmienie: „9. Prognoza wydatków w ramach prognozy przebiegu realizacji programu, o której mowa w ust. 7 pkt 5, obejmuje dla sprawozdań okresowych — cztery kolejne okresy sprawozdawcze, dla sprawozdań rocznych — dwa kolejne okresy sprawozdawcze. Sprawozdanie końcowe nie zawiera informacji, o których mowa w ust. 7 pkt

5.

10. Sprawozdania okresowe, roczne i końcowe zawierają informacje dotyczące stanu realizacji projektów w układzie wojewódzkim oraz informacje o realizacji wskaźników postępu rzeczowego w układzie wojewódzkim, z zastrzeżeniem ust. 10a.”, f) po ust. 10 dodaje się ust. 10 a w brzmieniu: „10a. W przypadkach uzasadnionych specyfiką programu sprawozdania okresowe, roczne i końcowe mogą nie zawierać informacji o realizacji wskaźników postępu rzeczowego w układzie wojewódzkim.”, g) ust. 12 otrzymuje brzmienie: „12. Informacje, o których mowa w ust. 7 pkt 3 i 5, dotyczące zestawienia poniesionych wydatków, poświadczonych wydatków, zrealizowanych płatności oraz prognoz fi4) w § 7:

a) ust. 1—3 otrzymują brzmienie: „1. Instytucja pośrednicząca sporządza sprawozdania, o których mowa w art. 46 ust. 1 ustawy, zawierając w nich informacje, o których mowa w § 6 ust. 7, z zastrzeżeniem § 6 ust. 8—10a.

2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, instytucja pośrednicząca przekazuje w formie pisemnej i elektronicznej właściwej instytucji zarządzającej do akceptacji.

3. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, przekazuje się, z zastrzeżeniem ust. 5 , w następujących terminach:

1) okresowe — do 40 dni od upływu okresu sprawozdawczego;

2) roczne — do dnia 15 marca roku następującego po roku realizacji programu;

3) końcowe — do 75 dni od zakończenia programu.”, b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Informacje, o których mowa w § 6 ust. 7 pkt 3 i 5, dotyczące zestawienia poniesionych wydatków, poświadczonych wydatków, zrealizowanych płatności oraz prognoz finansowych przekazywane są instytucji zarządzającej w terminie do 12 dni po upływie okresu sprawozdawczego.”;

5) w § 8: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Instytucja wdrażająca sporządza sprawozdania, o których mowa w art. 46 ust. 1 ustawy, w formie pisemnej i elektronicznej i przekazuje je właściwej instytucji zarządzającej lub instytucji pośredniczącej oraz właściwej jednostce monitorująco-kontrolnej na jej wniosek.”, b) w ust. 3: — pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie: „2) informacje dotyczące przebiegu rzeczowego realizacji działania, w tym w szczególności informacje dotyczące zgłoszonych do realizacji projektów, podpisanych umów, stanu realizacji działania, stopnia osiągania założonych w uzupełnieniu programu wartości wskaźników

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 224, poz. 1926 z 2005 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 224, poz. 1925 z 20052005-11-10

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 listopada 2005 r. w sprawie postępowania z dokumentami związanymi z dokonywaniem niektórych czynności regulowanych ustawą o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

 • Dziennik Ustaw Nr 224, poz. 1924 z 20052005-11-10

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2005 r. uchylające rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów)

 • Dziennik Ustaw Nr 224, poz. 1923 z 20052005-11-10

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób prawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 224, poz. 1922 z 20052005-11-10

  Oświadczenie Rządowe z dnia 17 czerwca 2005 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Wiedniu dnia 13 stycznia 2004 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 224, poz. 1921 z 20052005-11-10

  Umowa między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Austrii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisana w Wiedniu dnia 13 stycznia 2004 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2009-07-14 poz. 917

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 30 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego Planu Rozwoju oraz trybu i zakresu rozliczeń

 • Dziennik Ustaw z 2008-12-24 poz. 1518

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 19 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu, terminów i zakresu sprawozdawczości dotyczącej realizacji Narodowego planu Rozwoju oraz trybu i zakresu rozliczeń

 • Dziennik Ustaw z 2010-06-23 poz. 734

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu, trybu i terminów przekazywania sprawozdań oraz trybu i zakresu rozliczeń w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 - 2013"

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-26 poz. 1228

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2004 r. w sprawie Pełnomocnika Rządu do Spraw Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-2013

 • Monitor Polski 2010 nr 6 poz. 54

  Komunikat Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 22 stycznia 2010 r. w sprawie wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie trybu dokonywania płatności i rozliczeń


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.