Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 225 z 2005

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie sposobu ustalania numeru identyfikacyjnego nadawanego przez powiatowego lekarza weterynarii

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-02-15
Data wydania:2005-01-28
Data wejscia w życie:2005-03-02
Data obowiązywania:2005-02-15

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 225 z 2005


225

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 28 stycznia 2005 r. w sprawie sposobu ustalania numeru identyfikacyjnego nadawanego przez powiatowego lekarza weterynarii2) Na podstawie art. 36 ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o środkach żywienia zwierząt ———————

1)

(Dz. U. Nr 123, poz. 1350, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia: — dyrektywy Komisji 98/51/WE z dnia 9 lipca 1998 r. ustanawiającej niektóre środki w celu wykonania dyrektywy Rady 95/69/WE ustanawiającej warunki i środki dla zatwierdzania i rejestracji określonych zakładów i pośredników prowadzących działalność w sektorze pasz zwierzęcych (Dz. Urz. WE L 208 z 24.7.1998, str. 43; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 23, str. 282); — dyrektywy Rady 95/69/WE z dnia 22 grudnia 1995 r. ustanawiającej warunki i środki dla zatwierdzania i rejestracji określonych zakładów i pośredników prowadzących działalność w sektorze pasz zwierzęcych i zmieniającej dyrektywy 70/524/EWG, 74/63/EWG, 79/373/EWG i 82/471/EWG (Dz. Urz. WE L 332 z 30.12.1995, str. 15; Dz. Urz. WE L 346 z 22.12.1998, str. 49; Dz. Urz. WE L 80 z 25.3.1999, str. 20; Dz. Urz. WE L 115 z 4.5.1999, str. 32; Dz. Urz. UE L 122 z 16.5.2003, str. 1). Dane dotyczące ogłoszenia powyższych dyrektyw dotyczą ich ogłoszenia w Polskim wydaniu specjalnym Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 122, poz. 1144 i Nr 208, poz. 2020 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 877 i Nr 281, poz. 2776.

Dziennik Ustaw Nr 27                — 1831 —                Poz. 225


§

1. Rozporządzenie określa sposób ustalania numeru identyfikacyjnego nadawanego przez powiatowego lekarza weterynarii podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu środkami żywienia zwierząt lub ich wytwarzania. §

2. Numer identyfikacyjny podmiotów prowadzących działalność w zakresie obrotu środkami żywienia zwierząt lub ich wytwarzania, wymagającą zezwolenia powiatowego lekarza weterynarii, składa się z:

1) symbolu „α”;

2) oznaczenia PL stanowiącego kod ISO dla Rzeczypospolitej Polskiej;

3) ośmiu znaków alfanumerycznych, z których: a) pierwsza i druga cyfra stanowią cyfry kodu województwa, ustalonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia, stosowania i udostępniania krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju oraz związanych z tym obowiązków organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031, z późn. zm.4)), ———————

4)

b) trzecia i czwarta cyfra stanowią cyfry kodu powiatu w danym województwie, ustalonego na podstawie przepisów, o których mowa w lit. a, c) piąta, szósta i siódma cyfra stanowią cyfry informujące o kolejności podejmowania działalności w danym powiecie przez podmiot w zakresie wytwarzania lub prowadzenia obrotu środkami żywienia zwierząt, d) litera „p” stanowi wyróżnik dla prowadzonej działalności w zakresie obrotu środkami żywienia zwierząt lub ich wytwarzania. §

3. Numer identyfikacyjny podmiotów prowadzących działalność w zakresie obrotu środkami żywienia zwierząt lub ich wytwarzania, podlegającą zgłoszeniu do powiatowego lekarza weterynarii, składa się z:

1) oznaczenia PL stanowiącego kod ISO dla Rzeczypospolitej Polskiej;

2) ośmiu znaków alfanumerycznych, o których mowa w § 2 pkt

3. §

4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 13, poz. 161, z 2001 r. Nr 12, poz. 100 i Nr 157, poz. 1840, z 2002 r. Nr 177, poz. 1459, z 2003 r. Nr 208, poz. 2022 oraz z 2004 r. Nr 254, poz. 2535.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. J. J. Pilarczyk

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 225 z 2005 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 234 z 20052005-02-15

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lutego 2005 r. sygn. akt K 17/03

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 233 z 20052005-02-15

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 lutego 2005 r. sygn. akt SK 49/03

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 232 z 20052005-02-15

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2005 r. w sprawie pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 231 z 20052005-02-15

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie ewidencji skupu zwierzyny żywej, tusz zwierzyny i ich części

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 230 z 20052005-02-15

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lutego 2005 r. w sprawie egzaminu ze znajomości wykonywania polowania oraz zasad ochrony przyrody

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 229 z 20052005-02-15

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie nadania osobowości prawnej Stowarzyszeniu Archiwistów Kościelnych z siedzibą w Katowicach

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 228 z 20052005-02-15

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lutego 2005 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 227 z 20052005-02-15

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 lutego 2005 r. w sprawie limitów tolerancji zawartości składników pokarmowych i dodatków paszowych

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 226 z 20052005-02-15

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzeniania się grzyba Synchytrium endobioticum

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 224 z 20052005-02-15

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 lutego 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i norm uzbrojenia żołnierzy zawodowych

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 223 z 20052005-02-15

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 lutego 2005 r. w sprawie trybu przekazywania mienia Wojskowej Agencji Mieszkaniowej

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 222 z 20052005-02-15

  Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 stycznia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, zasad i norm otrzymywania przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową równoważnika pieniężnego w zamian za przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji oporządzenia

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 221 z 20052005-02-15

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 220 z 20052005-02-15

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Wiązowa w województwie dolnośląskim

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 219 z 20052005-02-15

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Chorzeli w województwie mazowieckim

 • Dziennik Ustaw Nr 27, poz. 218 z 20052005-02-15

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad wynagradzania oraz wymagań kwalifikacyjnych pracowników Rządowego Centrum Legislacji

porady prawne online

Porady prawne

 • Nadanie numeru porządkowego

  Wystąpiłem do Gminy o nadanie numeru porządkowego dla mojej nieruchomości. Czy na wniosku o nadanie numeru porządkowego zobowiązany jestem do naklejania znaczków opłaty (...)

 • Regon - tryb i termin nadania

  Czy nadanie firmie podstawowego numeru REGON oznacza nadanie go nowej firmie? W jakim terminie od daty rozpoczęcia działalności należy uzyskać numer REGON? Czy niedotrzymanie (...)

 • Formalności przy wyrobieniu NIP-u

  Czy są jakieś zastrzeżenia odnośnie wyrobienia NIP-u (wiek, brak pracy)?

 • zasady ustalania wysokości odszkodowania AC i OC

  Czym różnią się zasady ustalania wysokości odszkodowania w przypadku OC i AC?

 • Nadanie NIP

  Pewna osoba, która dotąd pracowała za granicą naszego kraju, aktualnie zamieszkała w Polsce. Jednakże wszelkie świadczenia typu renta pobiera z kraju w którym pracowała. (...)

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2013-07-05 poz. 776

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia spraw rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych przez powiatowego lekarza weterynarii albo urzędowego lekarza weterynarii z upoważnienia powiatowego lekarza weterynarii

 • Dziennik Ustaw z 2003-05-21 poz. 838

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie określenia trybu i sposobu ustalania odszkodowania

 • Dziennik Ustaw z 2003-04-16 poz. 605

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2003 r. w sprawie organizacji inspektoratów weterynarii

 • Dziennik Ustaw z 2001-08-23 poz. 1089

  Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych.

 • Dziennik Ustaw z 2010-12-01 poz. 1484

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 listopada 2010 r. zmieniające rozporzadzenie w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.