Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 2005 - Strona 10

Wyszukiwarka

Tytuł:

Konwencja sporządzona na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzona w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-02-17
Data wydania:2004-06-24
Data wejscia w życie:2004-11-01
Data obowiązywania:2005-02-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 2005 - Strona 10


Strona 10 z 47

Dziennik Ustaw Nr 29 Artykuł 8 Zawartość systemu informacyjnego                — 1883 — Article 8 Content of the information system                Poz. 243


1. System informacyjny może być używany jedynie do przechowywania, zmieniania i wykorzystania danych, które są niezbędne do wykonywania przez Europol jego zadań, z wyjątkiem danych dotyczących przestępstw powiązanych, określonych w artykule 2 ustęp 3 akapit drugi. Wprowadzane dane dotyczą: (1) osób, które zgodnie z prawem krajowym odpowiedniego Państwa Członkowskiego są podejrzane o popełnienie lub udział w przestępstwie, które na mocy artykułu 2 objęte jest kompetencją Europolu, lub osób, które zostały skazane za takie przestępstwo; (2) osób, wobec których istnieją poważne podstawy, na mocy prawa krajowego, do podejrzenia, że popełnią przestępstwo, które na mocy artykułu 2 jest objęte kompetencją Europolu.

2. Dane osobowe, określone w ustępie 1, mogą zawierać jedynie następujące szczegóły: (1) nazwisko, nazwisko panieńskie, imiona oraz wszelkie pseudonimy, przydomki lub przyjęte nazwiska; (2) datę i miejsce urodzenia; (3) obywatelstwo; (4) płeć; oraz (5) w miarę potrzeb, inne cechy charakterystyczne, które mogą pomóc w identyfikacji osoby, włącznie ze szczególnymi, obiektywnie istniejącymi cechami fizycznymi, które są niezmienne.

3. Poza danymi określonymi w ustępie 2 i danymi dotyczącymi Europolu lub jednostki narodowej wprowadzającej dane, system informacyjny może być również wykorzystywany do przechowywania, zmieniania i wykorzystania następujących danych dotyczących osób, określonych w ustępie 1: (1) przestępstw, domniemanych przestępstw wraz z czasem i miejscem ich popełnienia; (2) środków, jakie zostały lub mogą zostać użyte do popełnienia przestępstw; (3) służb zajmujących się sprawą i odpowiedniego numeru akt; (4) domniemanego członkostwa w organizacji przestępczej; (5) skazań, w przypadku gdy dotyczą przestępstw objętych kompetencją Europolu na mocy artykułu

2. Powyższe dane mogą zostać wprowadzone także wówczas, gdy jeszcze nie zawierają odniesienia do osób. W przypadku gdy Europol wprowadza dane samodzielnie, poza numerem akt podaje również, czy

1. The information system may be used to store, modify and utilize only the data necessary for the performance of Europol’s tasks, with the exception of data concerning related criminal offences as referred to in the second subparagraph of Article 2 (3). Data entered shall relate to: (1) persons who, in accordance with the national law of the Member State concerned, are suspected of having committed or having taken part in a criminal offence for which Europol is competent under Article 2 or who have been convicted of such an offence; (2) persons who there are serious grounds under national law for believing will commit criminal offences for which Europol is competent under Article

2. 2. Personal data as referred to in paragraph 1 may include only the following details: (1) surname, maiden name, given names and any alias or assumed name; (2) date and place of birth; (3) nationality; (4) sex; and (5) where necessary, other characteristics likely to assist in identification, including any specific objective physical characteristics not subject to change.

3. In addition to the data referred to in paragraph 2 and data on Europol or the inputting national unit, the information system may also be used to store, modify and utilize the following details concerning the persons referred to in paragraph 1: (1) criminal offences, alleged crimes and when and where they were committed; (2) means which were or may be used to commit the crimes; (3) departments handling the case and their filing references; (4) suspected membership of a criminal organization; (5) convictions, where they relate to criminal offences for which Europol is competent under Article

2. These data may also be input when they do not yet contain any references to persons. Where Europol inputs the data itself, as well as giving its filing reference it shall also indicate whether the data were pro-

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 2005 - Strona 10 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 250 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonej w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 249 z 20052005-02-17

  Prawnokarna Konwencja o Korupcji sporządzona w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 248 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzonego w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 247 z 20052005-02-17

  Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzony w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 246 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzonego w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 245 z 20052005-02-17

  Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzony w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 244 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzonej w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.