Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 2005 - Strona 11

Wyszukiwarka

Tytuł:

Konwencja sporządzona na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzona w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-02-17
Data wydania:2004-06-24
Data wejscia w życie:2004-11-01
Data obowiązywania:2005-02-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 2005 - Strona 11


Strona 11 z 47

Dziennik Ustaw Nr 29                — 1884 —                Poz. 243


dane zostały dostarczone przez stronę trzecią, czy też są wynikiem własnych analiz.

4. Dodatkowe informacje, będące w posiadaniu Europolu lub jednostki narodowej, dotyczące grup osób określonych w ustępie 1, mogą być przekazywane dowolnej jednostce narodowej lub Europolowi na ich wniosek. Jednostki narodowe przekazują informacje zgodnie z ich prawem krajowym. W przypadku gdy dodatkowe informacje dotyczą jednego lub więcej powiązanych przestępstw, zgodnie z określeniem zawartym w artykule 2 ustęp 3 akapit drugi, dane przechowywane w systemie informacyjnym są odpowiednio oznaczone, aby umożliwić jednostce narodowej i Europolowi wymianę informacji na temat powiązanych przestępstw.

5. W przypadku odstąpienia od postępowania przeciw danej osobie, lub uniewinnienia takiej osoby, dane odnoszące się do odpowiedniej decyzji zostają usunięte.

vided by a third party or are the result of its own analyses.

4. Additional information held by Europol or national units concerning the groups of persons referred to in paragraph 1 may be communicated to any national unit or Europol should either so request. National units shall do so in compliance with their national law. Where the additional information concerns one or more related criminal offences as defined in the second subparagraph of Article 2 (3), the data stored in the information system shall be marked accordingly to enable national units and Europol to exchange information on the related criminal offences.

5. If proceedings against the person concerned are dropped or if that person is acquitted, the data relating to either decision shall be deleted.

Artykuł 9 Prawo dostępu do systemu informacyjnego

1. Tylko jednostka narodowa, oficerowie łącznikowi, Dyrektor, zastępcy Dyrektora lub należycie umocowani urzędnicy Europolu mają prawo do wprowadzania danych bezpośrednio do systemu informacyjnego i ich wyszukiwania. Dane mogą być wyszukiwane w przypadku, gdy jest to niezbędne do wykonywania zadań Europolu w określonej sprawie; wyszukiwanie danych odbywa się zgodnie z przepisami ustawowymi, wykonawczymi i administracyjnymi oraz procedurami jednostki wyszukującej, z zastrzeżeniem wszelkich dodatkowych postanowień zawartych w niniejszej konwencji.

2. Tylko jednostka, która wprowadzała dane, może je zmieniać, poprawiać lub usuwać. W przypadku gdy jednostka ma powody, by uważać, że dane, określone w artykule 8 ustęp 2, są nieprawidłowe, lub chce je uzupełnić, powinna niezwłocznie powiadomić o tym jednostkę, która wprowadzała dane; jednostka ta niezwłocznie bada takie powiadomienie i w razie konieczności niezwłocznie zmienia, uzupełnia, poprawia bądź usuwa dane. W przypadku gdy system zawiera dane, określone w artykule 8 ustęp 3, dotyczące osoby, każda jednostka może wprowadzić dodatkowe dane, określone w artykule 8 ustęp

3. W przypadku oczywistych sprzeczności między wprowadzanymi danymi, zainteresowane jednostki konsultują się wzajemnie i osiągają porozumienie. W przypadku gdy jednostka zamierza całkowicie usunąć dane, określone w artykule 8 ustęp 2, dotyczące danej osoby, i w przypadku gdy dane, określone w artykule 8 ustęp 3, dotyczące tej samej osoby zostały wprowadzone przez inne jednostki, odpowiedzialność w zakresie ustawodawstwa o ochronie danych zgodnie z artykułem 15 ustęp 1 i prawo do wprowadzania zmian, uzupełniania, poprawiania i usuwania takich danych zgodnie

Article 9 Right of access to the information system

1. Only national units, liaison officers, and the Director, Deputy Directors or duly empowered Europol officials shall have the right to input data directly into the information system and retrieve it therefrom. Data may be retrieved where this is necessary for the performance of Europol’s tasks in a particular case; retrieval shall be effected in accordance with the laws, regulations, administrative provisions and procedures of the retrieving unit, subject to any additional provisions contained in this Convention.

2. Only the unit which entered the data may modify, correct or delete such data. Where a unit has reason to believe that data as referred to in Article 8 (2) are incorrect or wishes to supplement them, it shall immediately inform the inputting unit; the latter shall examine such notification without delay and if necessary modify, supplement, correct or delete the data immediately. Where the system contains data as referred to in Article 8 (3) concerning a person, any unit may enter additional data as referred to in Article 8 (3). Where there is an obvious contradiction between the data input, the units concerned shall consult each other and reach agreement. Where a unit intends to delete altogether data as referred to in Article 8 (2) which has input on a person and where data as referred to in Article 8 (3) are held on the same person but input by other units, responsibility in terms of data protection legislation pursuant to Article 15 (1) and the right to modify, supplement, correct and delete such data pursuant to Article 8 (2) shall be transferred to the next unit to have entered data as referred to in Article 8 (3) on that person. The unit intending to delete shall inform the unit

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 2005 - Strona 11 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 250 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonej w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 249 z 20052005-02-17

  Prawnokarna Konwencja o Korupcji sporządzona w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 248 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzonego w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 247 z 20052005-02-17

  Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzony w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 246 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzonego w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 245 z 20052005-02-17

  Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzony w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 244 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzonej w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.