Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 2005 - Strona 12

Wyszukiwarka

Tytuł:

Konwencja sporządzona na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzona w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-02-17
Data wydania:2004-06-24
Data wejscia w życie:2004-11-01
Data obowiązywania:2005-02-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 2005 - Strona 12


Strona 12 z 47

Dziennik Ustaw Nr 29                — 1885 —                Poz. 243


z artykułem 8 ustęp 2 są przeniesione na następną w kolejności jednostkę, która wprowadziła dane, określone w artykule 8 ustęp 3, dotyczące tej osoby. Jednostka zamierzająca usunąć dane, informuje o swoim zamiarze jednostkę, na którą przeniesiono odpowiedzialność za ochronę danych.

3. Odpowiedzialność za dopuszczalność wyszukiwania, wprowadzania danych i zmian w systemie informacyjnym ponosi jednostka wyszukująca, wprowadzająca dane i dokonująca zmian; musi istnieć możliwość zidentyfikowania tej jednostki. Przekazywanie informacji między jednostkami narodowymi a właściwymi władzami Państw Członkowskich jest regulowane przez prawo krajowe. TYTUŁ III Pliki robocze do celów analizy Artykuł 10 Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

1. O ile jest to niezbędne do osiągnięcia celu ustanowionego w artykule 2 ustęp 1, Europol, poza danymi o charakterze nieosobowym, może przechowywać, zmieniać i wykorzystywać w innych plikach dane dotyczące przestępstw objętych kompetencją Europolu na mocy artykułu 2 ustęp 2, włączając dane o powiązanych przestępstwach, określonych w artykule 2 ustęp 3 akapit drugi, które przeznaczone są do szczególnych analiz i dotyczą: (1) osób określonych w artykule 8 ustęp 1; (2) osób, które mogą być wezwane do złożenia zeznań w dochodzeniach w związku z rozpatrywanymi przestępstwami lub w dalszym postępowaniu karnym; (3) osób, które stały się ofiarami jednego z przedmiotowych przestępstw lub w odniesieniu do których pewne fakty dają podstawy, by uważać, iż mogą one stać się ofiarami takiego przestępstwa; (4) umów i współpracowników, oraz

5) osób, które mogą dostarczyć informacji na temat przedmiotowych przestępstw. Gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie danych wymienionych w artykule 6 zdanie pierwsze Konwencji Rady Europy z dnia 28 stycznia 1981 r. o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych jest zabronione, o ile nie jest to konieczne ściśle do celów danych plików i jeżeli takie dane są uzupełnieniem innych danych osobowych, już do tych akt wprowadzonych. Zabrania się selekcjonowania określonej grupy osób wyłącznie na podstawie danych wymienionych w artykule 6 zdanie pierwsze Konwencji Rady Europy z dnia 28 stycznia 1981 r., z naruszeniem wyżej wymienionych postanowień w odniesieniu do celu.

to which responsibility in terms of data protection is transferred of its intention.

3. Responsibility for the permissibility of retrieval from, input into and modifications within the information system shall lie with the retrieving, inputting or modifying unit; it must be possible to identify that unit. The communication of information between national units and the competent authorities in the Member States shall be governed by national law. TITLE III Work files for the purposes of analysis Article 10 Collection, processing and utilization of personal data

1. Where this is necessary to achieve the objective laid down in Article 2 (1), Europol, in addition to data of a non-personal nature, may store, modify, and utilize in other files data on criminal offences for which Europol is competent under Article 2 (2), including data on the related criminal offences provided for in the second subparagraph of Article 2 (3) which are intended for specific analyses, and concerning: (1) persons as referred to in Article 8 (1); (2) persons who might be called on to testify in investigations in connection with the offences under consideration or in subsequent criminal proceedings; (3) persons who have been the victims of one of the offences under consideration or with regard to whom certain facts give reason for believing that they could be the victims of such an offence; (4) contacts and associates, and (5) persons who can provide information on the criminal offences under consideration. The collection, storage and processing of the data listed in the first sentence of Article 6 of the Council of Europe Convention of 28 January 1981 with regard to Automatic Processing of Personal Data shall not be permitted unless strictly necessary for the purposes of the file concerned and unless such data supplement other personal data already entered in that file. It shall be prohibited to select a particular group of persons solely on the basis of the data listed in the first sentence of Article 6 of the Council of Europe Convention of 28 January 1981 in breach of the aforementioned rules with regard to purpose.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 2005 - Strona 12 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 250 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonej w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 249 z 20052005-02-17

  Prawnokarna Konwencja o Korupcji sporządzona w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 248 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzonego w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 247 z 20052005-02-17

  Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzony w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 246 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzonego w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 245 z 20052005-02-17

  Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzony w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 244 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzonej w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.