Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 2005 - Strona 13

Wyszukiwarka

Tytuł:

Konwencja sporządzona na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzona w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-02-17
Data wydania:2004-06-24
Data wejscia w życie:2004-11-01
Data obowiązywania:2005-02-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 2005 - Strona 13


Strona 13 z 47

Dziennik Ustaw Nr 29                — 1886 —                Poz. 243


Rada, stanowiąc jednomyślnie, zgodnie z procedurą ustanowią w tytule VI Traktatu o Unii Europejskiej, przyjmuje przepisy wykonawcze dotyczące plików z informacjami przygotowywanych przez Zarząd, które zawierają dodatkowe szczegóły informacji, odnośnie do kategorii danych osobowych, określonych w niniejszym artykule i postanowień dotyczących bezpieczeństwa danych i wewnętrznego nadzoru nad ich wykorzystaniem.

2. Pliki takie są tworzone w celach analizy, określanej jako kompletowanie, przetwarzanie lub wykorzystanie danych, mające na celu pomoc w dochodzeniu karnym. Każdy projekt analizy pociąga za sobą utworzenie grupy ds. analizy stowarzyszającej ściśle następujących uczestników, stosownie do zadań określonych w artykule 3 ustępy 1 i 2 oraz artykule 5 ustęp 3: (1) analityków i innych urzędników Europolu wyznaczonych przez dyrekcję Europolu: tylko analitycy są uprawnieni do wprowadzania danych do plików i ich wyszukiwania; (2) oficerów łącznikowych i/lub ekspertów Państw Członkowskich dostarczających informacje lub zainteresowanych analizą w rozumieniu ustępu 6.

3. Na wniosek Europolu lub z własnej inicjatywy, jednostki narodowe, z zastrzeżeniem artykułu 4 ustęp 5, przekazują Europolowi wszystkie informacje, jakie mogą być niezbędne do wykonywania zadań na mocy artykułu 3 ustęp 1 punkt

2. Państwa Członkowskie przekazują takie dane tylko w przypadku, gdy prawo krajowe dopuszcza ich przetwarzanie do celów zapobiegania, analizowania i zwalczania przestępstw. W zależności od stopnia wrażliwości dane przekazywane przez jednostkę narodową mogą być kierowane do grup ds. analiz bezpośrednio i za pomocą wszelkich właściwych środków za pośrednictwem odpowiednich oficerów łącznikowych lub bez ich pośrednictwa.

4. Jeżeli dodatkowo do danych określonych w ustępie 3 zasadne będzie posiadanie przez Europol innych informacji do wykonywania zadań na mocy artykułu 3 ustęp 1 punkt 2, Europol może zwrócić się z wnioskiem do: (1) Wspólnot Europejskich i instytucji prawa publicznego, ustanowionych na mocy Traktatów ustanawiających Wspólnoty; (2) innych instytucji prawa publicznego, ustanowionych w ramach Unii Europejskiej; (3) podmiotów powołanych na podstawie umów między dwoma lub więcej Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej; (4) państw trzecich; (5) organizacji międzynarodowych i podległych im instytucji prawa publicznego;

The Council, acting unanimously, in accordance with the procedure laid down in Title VI of the Treaty on European Union, shall adopt implementing rules for data files prepared by the Management Board containing additional details, in particular with regard to the categories of personal data referred to in this Article and the provisions concerning the security of the data concerned and the internal supervision of their use.

2. Such files shall be opened for the purposes of analysis defined as the assembly, processing or utilization of data with the aim of helping a criminal investigation. Each analysis project shall entail the establishment of an analysis group closely associating the following participants in accordance with the tasks defined in Article 3 (1) and (2) and Article 5 (3): (1) analysts and other Europol officials designated by the Europol Directorate: only analysts shall be authorized to enter data into and retrieve data from the file concerned; (2) the liaison officers and/or experts go the Member States supplying the information or concerned by the analysis within the meaning of paragraph 6.

3. At the request to Europol or on their own initiative, national units shall, subject to Article 4 (5), communicate to Europol all the information which it may require for the performance of its tasks under Article 3 (1), point

2. The Member States shall communicate such data only where processing thereof for the purposes of preventing, analysing or combating offences is also authorized by their national law. Depending on their degree of sensitivity, data from national units may be routed directly and by whatever means may be appropriate to the analysis groups, whether via the liaison officers concerned or not.

4. If, in addition to the data referred to in paragraph 3, it would seem justified for Europol to have other information for the performance of tasks under Article 3 (1), point 2, Europol may request that: (1) the European Communities and bodies governed by public law established under the Treaties establishing those Communities; (2) other bodies governed by public law established in the framework of the European Union; (3) bodies which are based on an agreement between two or more Member States of the European Union; (4) third States; (5) international organizations and their subordinate bodies governed by public law;

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 2005 - Strona 13 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 250 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonej w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 249 z 20052005-02-17

  Prawnokarna Konwencja o Korupcji sporządzona w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 248 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzonego w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 247 z 20052005-02-17

  Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzony w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 246 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzonego w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 245 z 20052005-02-17

  Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzony w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 244 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzonej w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.