Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 2005 - Strona 14

Wyszukiwarka

Tytuł:

Konwencja sporządzona na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzona w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-02-17
Data wydania:2004-06-24
Data wejscia w życie:2004-11-01
Data obowiązywania:2005-02-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 2005 - Strona 14


Strona 14 z 47

Dziennik Ustaw Nr 29                — 1887 —                Poz. 243


(6) innych instytucji prawa publicznego, powołanych na podstawie umów między dwoma lub więcej państwami; oraz (7) Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej, o przesyłanie odnośnych informacji za pośrednictwem właściwych środków. Europol może również, na tych samych warunkach i z wykorzystaniem tych samych środków, przyjmować informacje dostarczone przez te różne podmioty z ich własnej inicjatywy. Rada, stanowiąc jednomyślnie zgodnie z procedurą ustanowioną w tytule VI Traktatu o Unii Europejskiej i po konsultacji z Zarządem, opracowuje zasady, jakich będzie musiał przestrzegać w tym względzie Europol.

5. W zakresie, w jakim Europol jest uprawniony na mocy innych konwencji do uzyskania komputerowego dostępu do danych z innych systemów informacyjnych, Europol może wyszukiwać dane osobowe takimi sposobami, o ile jest to konieczne do wykonywania jego zadań na mocy artykułu 3 ustęp 1 punkt

2.

6. Jeżeli analiza ma ogólny i strategiczny charakter, wszystkie Państwa Członkowskie, za pośrednictwem oficerów łącznikowych i/lub ekspertów, są zapoznawane z wszystkimi ustaleniami w szczególności poprzez przekazywanie sprawozdań sporządzanych przez Europol. Jeżeli analiza odnosi się do szczególnych przypadków, które nie dotyczą wszystkich Państw Członkowskich oraz ma bezpośredni cel operacyjny, biorą w niej udział przedstawiciele następujących Państw Członkowskich: (1) Państw Członkowskich, które były źródłem informacji skutkującej decyzją utworzenia zbioru akt do analizy, lub takich, które są bezpośrednio zainteresowane tą informacją, oraz Państw Członkowskich zaproszonych następnie przez grupę ds. analizy do udziału w analizie, ponieważ informacje ich również zaczęły dotyczyć; (2) Państw Członkowskich, które po zapoznaniu się z systemem indeksu stwierdzą, że muszą zostać poinformowane i potwierdzą taką potrzebę na warunkach ustanowionych w ustępie

7. 7. Potrzebę poinformowania mogą zgłaszać upoważnieni oficerowie łącznikowi. Każde Państwo Członkowskie wyznacza i upoważnia ograniczoną liczbę takich oficerów łącznikowych, a następnie przesyła ich wykaz Zarządowi. Oficer łącznikowy zgłasza potrzebę poinformowania, określoną w ustępie 6, za pośrednictwem uzasadnionego pisemnie stanowiska zatwierdzonego przez zwierzchnika, któremu podlega w swoim Państwie Członkowskim, przekazanego następnie wszystkim uczestnikom analizy. W ten sposób zostaje on automatycznie włączony w toczące się prace nad analizą. W przypadku sprzeciwu grupy ds. analizy, automatyczne włączenie jest odroczone do momentu za-

(6) other bodies governed by public law which are based on an agreement between two or more States; and (7) the International Criminal Police Organization, forward the relevant information to it by whatever means may be appropriate. It may also, under the same conditions and by the same means, accept information provided by those various bodies on their own initiative. The Council, acting unanimously in accordance with the procedure laid down in Title VI of the Treaty on European Union and after consulting the Management Board, shall draw up the rules to be observed by Europol in this respect.

5. In so far as Europol is entitled under other Conventions to gain computerized access to data from other information systems, Europol may retrieve personal data by such means if this is necessary for the performance of its tasks pursuant to Article 3 (1), point

2.

6. If an analysis is of a general nature and of a strategic type, all Member States, through liaison officers and/or experts, shall be fully associated in the findings thereof, in particular through the communication of reports drawn up by Europol. If the analysis bears on specific cases not concerning all Member States and has a direct operational aim, representatives of the following Member States shall participate therein: (1) Member States which were the source of the information giving rise to the decision to open the analysis file, or those which are directly concerned by that information and Member States subsequently invited by the analysis group to take part in the analysis because they are also becoming concerned; (2) Member States which learn from consulting the index system that they need to be informed and assert that need to know under the conditions laid down in paragraph

7. 7. The need to be informed may be claimed by authorized liaison officers. Each Member State shall nominate and authorize a limited number of such liaison officers. It shall forward the list thereof of the Management Board. A liaison officer shall claim the need to be informed as defined in paragraph 6 by means of a written reasoned statement approved by the authority to which he is subordinate in his Member State and forwarded to all the participants in the analysis. He shall then be automatically associated in the analysis in progress. If an objection is raised in the analysis group, automatic association shall be deferred until completion

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 2005 - Strona 14 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 250 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonej w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 249 z 20052005-02-17

  Prawnokarna Konwencja o Korupcji sporządzona w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 248 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzonego w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 247 z 20052005-02-17

  Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzony w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 246 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzonego w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 245 z 20052005-02-17

  Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzony w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 244 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzonej w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.