Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 2005 - Strona 17

Wyszukiwarka

Tytuł:

Konwencja sporządzona na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzona w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-02-17
Data wydania:2004-06-24
Data wejscia w życie:2004-11-01
Data obowiązywania:2005-02-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 2005 - Strona 17


Strona 17 z 47

Dziennik Ustaw Nr 29                — 1890 —                Poz. 243


dotyczące innych poważnych przestępstw, o których Europol dowiedział się w trakcie wykonywania swych obowiązków. Artykuł 14 Standard ochrony danych

1. Najpóźniej w dniu wejścia w życie niniejszej konwencji każde Państwo Członkowskie podejmuje, zgodnie ze swoim ustawodawstwem krajowym, niezbędne środki odnośnie do przetwarzania danych osobowych w plikach danych w ramach niniejszej konwencji, aby zapewnić poziom ochrony danych odpowiadający co najmniej poziomowi wynikającemu z wykonania zasad Konwencji Rady Europy z dnia 28 stycznia 1981 r., uwzględniając jednocześnie zalecenie nr R (87) 15 Komitetu Ministrów Rady Europy z dnia 17 września 1987 r. w sprawie wykorzystywania danych osobowych przez policję.

2. Przekazywanie danych osobowych, przewidziane w niniejszej konwencji, nie może się rozpocząć do czasu wejścia w życie, na terytorium każdego Państwa Członkowskiego przekazującego informacje, zasad dotyczących ochrony danych osobowych, ustanowionych w ustępie

1.

3. W gromadzeniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych osobowych Europol uwzględnia zasady Konwencji Rady Europy z dnia 28 stycznia 1981 r. i zalecenie nr R (87) 15 Komitetu Ministrów Rady Europy z dnia 17 września 1987 r. Europol przestrzega również zasad, odnoszących się do danych niezautomatyzowanych, przechowywanych w formie plików z danymi, tzn. każdego strukturalnego zestawu danych osobowych dostępnego zgodnie ze specyficznymi kryteriami. Artykuł 15 Odpowiedzialność w sprawach dotyczących ochrony danych

1. Z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszej konwencji, odpowiedzialność za dane zgromadzone w Europolu, zwłaszcza za legalność ich gromadzenia, przekazywania do Europolu i za wprowadzanie danych, oraz za ich prawidłowość, aktualność i weryfikację czasu przechowywania ponosi: (1) Państwo Członkowskie, które wprowadziło lub w inny sposób przekazało dane; (2) Europol za dane przekazane mu przez strony trzecie lub za dane wynikające z analiz przeprowadzanych przez Europol.

2. Ponadto, z zastrzeżeniem innych postanowień niniejszej konwencji, Europol jest odpowiedzialny za wszelkie dane otrzymane i przetworzone przez Europol, nawet jeżeli dane te były w systemie informa-

aware in the course of its duties, may also be communicated. Article 14 Standard of data protection

1. By the time of the entry into force of this Convention at the latest, each Member State shall, under its national legislation, take the necessary measures in relation to the processing of personal data in data files in the framework of this Convention to ensure a standard of data protection which at least corresponds to the standard resulting from the implementation of the principles of the Council of Europe Convention of 28 January 1981, and, in doing so, shall take account of Recommendation No R (87) 15 of the Committee of Ministers of the Council of Europe of 17 September 1987 concerning the use of personal data in the police sector.

2. The communication of personal data provided for in this Convention may not begin until the data protection rules laid down in paragraph 1 above have entered into force on the territory of each of the Member States involved in such communication.

3. In the collection, processing and utilization of personal data Europol shall take account of the principles of the Council of Europe Convention of 28 January 1981 and of Recommendation No R (87) 15 of the Committee of Ministers of the Council of Europe of 17 September

1987. Europol shall also observe the principles in respect of non-automated data held in the form of data files, i.e. any structured set of personal data accessible in accordance with specific criteria. Article 15 Responsibility in data protection matters

1. Subject to other provisions in this Convention, the responsibility for data stored at Europol, in particular as regards the legality of the collection, the transmission to Europol and the input of data, as well as their accuracy, their up-to-date nature and verification of the storage timelimits, shall lie with: (1) the Member State which input or otherwise communicated the data; (2) Europol in respect of data communicated to Europol by third parties or which result from analyses conducted by Europol.

2. In addition, subject to other provisions in this Convention, Europol shall be responsible for all data received by Europol and processed by it, whether such data be in the information system referred to in

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 2005 - Strona 17 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 250 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonej w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 249 z 20052005-02-17

  Prawnokarna Konwencja o Korupcji sporządzona w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 248 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzonego w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 247 z 20052005-02-17

  Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzony w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 246 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzonego w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 245 z 20052005-02-17

  Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzony w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 244 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzonej w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.