Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 2005 - Strona 18

Wyszukiwarka

Tytuł:

Konwencja sporządzona na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzona w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-02-17
Data wydania:2004-06-24
Data wejscia w życie:2004-11-01
Data obowiązywania:2005-02-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 2005 - Strona 18


Strona 18 z 47

Dziennik Ustaw Nr 29                — 1891 —                Poz. 243


cyjnym, określonym w artykule 8, w plikach danych otworzonych do celów analizy, określonych w artykule 10, lub w systemie indeksu, określonym w artykule 11, względnie w plikach danych określonych w artykule 14 ustęp

3. 3. Europol gromadzi dane w taki sposób, aby możliwe było ustalenie, które Państwo Członkowskie lub strona trzecia przekazała dane, względnie czy są one wynikiem przeprowadzanej przez Europol analizy. Artykuł 16 Postanowienia w sprawie sporządzania sprawozdań Europol sporządza sprawozdania przeciętnie dla co najmniej jednego na dziesięć wyszukiwań danych osobowych — i dla każdego wyszukania w systemie informacyjnym, określonego w artykule 7 — w celu sprawdzenia, czy są one dozwolone przez prawo. Dane zawarte w sprawozdaniach są wykorzystywane tylko do tego celu przez Europol i organy nadzorcze tylko dla celu określonego w artykułach 23 i 24 i usuwane są po sześciu miesiącach, chyba że dane są niezbędne do dalszej kontroli. O szczegółach decyduje Zarząd, po konsultacji ze wspólnym organem nadzorczym. Artykuł 17 Zasady korzystania z danych

1. Dane osobowe wyszukane w systemie informacyjnym, systemie indeksu lub w plikach z danymi utworzone do celów analizy oraz dane przekazane innymi właściwymi środkami, mogą być przekazywane lub wykorzystywane jedynie przez właściwe władze Państw Członkowskich w celu zapobiegania i zwalczania przestępczości objętej kompetencją Europolu oraz innych poważnych rodzajów przestępczości. Dane określone w akapicie pierwszym są wykorzystywane zgodnie z prawem Państwa Członkowskiego odpowiedzialnego za organy korzystające z tych danych. Europol może wykorzystywać dane, określone w ustępie 1, tylko do wykonywania swoich zadań, określonych w artykule 3.

2. O ile, w przypadku niektórych danych, przekazujące Państwo Członkowskie lub państwo trzecie względnie instytucja trzecia, określone w artykule 10 ustęp 4, wskazuje na szczególne ograniczenia w wykorzystaniu takich danych w tym Państwie Członkowskim lub ograniczenia w wykorzystaniu przez strony trzecie, to użytkownik takich danych musi stosować się również i do tych ograniczeń, z wyjątkiem konkretnego przypadku, gdy prawo krajowe stanowi, że ograniczenia w wykorzystywaniu uchyla się w stosunku do organów sądowych, organów ustawodawczych lub innych niezależnych instytucji powołanych na mocy prawa i odpowiedzialnych za nadzór nad właściwymi władzami krajowymi w rozumieniu artykułu 2 ustęp

4. W takich przypadkach dane mogą być wykorzystane

Article 8, in the data files opened for the purposes of analysis referred to in Article 10, or in the index system referred to in Article 11, or in the data files referred to in Article 14 (3).

3. Europol shall store data in such a way that in can be established by which Member State or third party the data were transmitted or whether they are the result of an analysis by Europol. Article 16 Provisions on the drawing up of reports On average, Europol shall draw up reports for at least one in ten retrievals of personal data — and for each retrieval made within the information system referred to in Article 7 — in order to check whether they are permissible under law. The data contained in the reports shall only be used for that purpose by Europol and the supervisory bodies referred to in Articles 23 and 24 and shall be deleted after six months, unless the data are further required for ongoing control. The details shall be decided upon by the Management Board following consultation with the joint supervisory body. Article 17 Rules on the use of data

1. Personal data retrieved from the information system, the index system or data files opened for the purposes of analysis and data communicated by any other appropriate means, may be transmitted or utilized only by the competent authorities of the Member States in order to prevent and combat crimes falling within the competence of Europol and to combat other serious forms of crime. The data referred to in the first paragraph shall be utilized in compliance with the law of the Member State responsible for the authorities which utilized the data. Europol may utilize the data referred to in paragraph 1 only for the performance of its tasks as referred to in Article 3.

2. If, in the case of certain data, the communicating Member State or the communicating third State or third body as referred to in Article 10 (4) stipulates particular restrictions on use to which such data is subject in that Member State or by third parties, such restrictions shall also be complied with by the user of the data except in the specific case where national law lays down that he restrictions on use be waived for judicial authorities, legislative bodies or any other independent body set up under the law and made responsible for supervising the national competent authorities within the meaning of Article 2 (4). In such cases, the data may only be used after prior consultation of the communicating Member State whose interests

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 2005 - Strona 18 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 250 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonej w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 249 z 20052005-02-17

  Prawnokarna Konwencja o Korupcji sporządzona w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 248 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzonego w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 247 z 20052005-02-17

  Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzony w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 246 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzonego w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 245 z 20052005-02-17

  Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzony w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 244 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzonej w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.