Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 2005 - Strona 2

Wyszukiwarka

Tytuł:

Konwencja sporządzona na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzona w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-02-17
Data wydania:2004-06-24
Data wejscia w życie:2004-11-01
Data obowiązywania:2005-02-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 2005 - Strona 2


Strona 2 z 47

Dziennik Ustaw Nr 29                — 1875 —                Poz. 243


Rozumiejąc, że formy współpracy ustanowione w niniejszej konwencji nie powinny mieć wpływu na inne formy współpracy, dwustronnej bądź wielostronnej; W przekonaniu, że w dziedzinie współpracy policyjnej szczególną uwagę należy zwrócić na ochronę praw jednostek, w szczególności na ochronę ich danych osobowych; Mając na uwadze, że działania Europolu na mocy niniejszej konwencji są bez uszczerbku dla kompetencji Wspólnot Europejskich; Europol i Wspólnoty mają wspólny interes, w ramach Unii Europejskiej, w ustanawianiu rodzajów współpracy umożliwiających każdemu z nich wykonywanie swoich zadań w jak najbardziej efektywny sposób; Uzgodniły, co następuje:

Spis treści Strona Tytuł I Ustanowienie i zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 Artykuł Artykuł Artykuł Artykuł Artykuł Artykuł 1 2 3 4 5 6 Ustanowienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jednostki narodowe . . . . . . . . . . . . . Oficerowie łącznikowi . . . . . . . . . . . . Komputerowy system zgromadzonych informacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1882 1883 1884 1885

On the understanding that the forms of cooperation laid down in this Convention should not affect other forms of bilateral or multilateral cooperation; Convinced that in the field of police cooperation, particular attention must be paid to the protection of the rights of individuals, and in particular to the protection of their personal data; Whereas the activities of Europol under this Convention are without prejudice to the powers of the European Communities; whereas Europol and the Communities have a mutual interest, in the framework of the European Union, in establishing types of cooperation enabling each of them to perform their respective tasks as effectively as possible; Have agreed as follows:

Contents Title I Establishment and tasks Article Article Article Article Article Article 1 2 3 4 5 6 ................ . . . . . . . . . . Page 1876 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882

...

Establishment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Objective . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tasks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . National units . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Liaison officers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Computerized system of collected information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

..

Tytuł II System informacyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . Artykuł 7 Tworzenie systemu informacyjnego . . . . Artykuł 8 Zawartość systemu informacyjnego . . . . Artykuł 9 Prawo dostępu do systemu informacyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł III Pliki robocze do celów analizy . . . . . . . . . . .

Title II Information system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Article 7 Establishment of the information system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Article 8 Content of the information system . . . . . Article 9 Right of access to the information system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Title III Work files for the purposes of analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Article 10 Collection, processing and utilization of personal data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Article 11 Index system . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Article 12 Order opening a data file . . . . . . . . . . . . . Title IV Common provisions on information processing . . . . . . . . . . . . . . . . Article 13 Duty to notify . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Article 14 Standard of data protection . . . . . . . . . . Article 15 Responsibility in data protection matters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Article 16 Provisions on the drawing up of reports Article 17 Rules on the use of data . . . . . . . . . . Article 18 Communication of data to third States and third bodies . . . . . . . . . . . . . . . . Article 19 Right of access . . . . . . . . . . . . . . . . . Article 20 Correction and deletion of data . . . . Article 21 Time limits for the storage and deletion of data files . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1882 1883 1884

1885

Artykuł 10 Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych . . . . . . . Artykuł 11 System indeksu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Artykuł 12 Polecenie otwarcia pliku z danymi . . . . . Tytuł IV Wspólne postanowienia o przetwarzaniu informacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Artykuł 13 Obowiązek powiadamiania . . . . . . . . . . Artykuł 14 Standard ochrony danych . . . . . . . . . . . Artykuł 15 Odpowiedzialność w sprawach dotyczących ochrony danych . . . . . . . . . . . . . . Artykuł 16 Postanowienia w sprawie sporządzania sprawozdań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Artykuł 17 Zasady korzystania z danych . . . . . . . . . Artykuł 18 Przekazywanie danych państwom trzecim i instytucjom trzecim . . . . . . . . Artykuł 19 Prawo dostępu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Artykuł 20 Poprawianie i usuwanie danych . . . . . . Artykuł 21 Terminy przechowywania i usuwania plików z danymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1885 1888 1888

1885 1888 1888

1889 1889 1890 1890 1891 1891 1892 1893 1896 1896

1889 1889 1890 1890 1891 1891 1892 1893 1896 1896

.... .... .... .... ....

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 2005 - Strona 2 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 250 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonej w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 249 z 20052005-02-17

  Prawnokarna Konwencja o Korupcji sporządzona w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 248 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzonego w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 247 z 20052005-02-17

  Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzony w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 246 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzonego w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 245 z 20052005-02-17

  Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzony w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 244 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzonej w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.