Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 2005 - Strona 20

Wyszukiwarka

Tytuł:

Konwencja sporządzona na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzona w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-02-17
Data wydania:2004-06-24
Data wejscia w życie:2004-11-01
Data obowiązywania:2005-02-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 2005 - Strona 20


Strona 20 z 47

Dziennik Ustaw Nr 29                — 1893 —                Poz. 243


zgody na przekazanie danych na warunkach ogólnych lub innych; zgoda taka może zostać wycofana w każdym czasie. Jeżeli dane nie zostały przekazane przez Państwo Członkowskie, Europol upewnia się, czy przekazanie tych danych nie będzie powodem: (1) utrudnień w prawidłowym wykonywaniu zadań leżących w zakresie kompetencji Państwa Członkowskiego; (2) zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego Państwa Członkowskiego lub wyrządzenia mu szkody w jakikolwiek inny sposób.

5. Europol jest odpowiedzialny za legalność zezwolenia na przekazanie. Europol prowadzi ewidencję przekazywanych danych oraz podstaw ich przekazania. Przekazywanie danych jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy odbiorca zobowiąże się, iż dane zostaną wykorzystane tylko do celów, do jakich zostały przekazane. Nie dotyczy to przekazywania danych osobowych wymaganych dla dochodzenia prowadzonego przez Europol.

6. O ile przewidziane w ustępie 1 przekazanie dotyczy informacji objętych wymogiem zachowania poufności, jest ono dozwolone tylko w przypadku, gdy między Europolem a odbiorcą została zawarta umowa o poufności. Artykuł 19 Prawo dostępu

1. Każda osoba, pragnąca skorzystać z prawa dostępu do danych, które jej dotyczą i są przechowywane przez Europol, lub sprawdzenia prawidłowości tych danych, może wystąpić o to z wnioskiem, nieodpłatnie, do właściwych władz w dowolnym Państwie Członkowskim, które niezwłocznie przekazują wniosek do Europolu oraz informują wnioskodawcę o tym, że Europol przekaże odpowiedź bezpośrednio zainteresowanemu.

2. Europol musi w pełnym zakresie rozpatrzyć wniosek w terminie trzech miesięcy od jego otrzymania przez właściwe władze odpowiedniego Państwa Członkowskiego.

3. Prawo każdej jednostki do dostępu do danych jej dotyczących lub sprawdzenia takich danych jest wykonywane zgodnie z prawem Państwa Członkowskiego, w którym domagano się wykonania tego prawa, uwzględniając następujące postanowienia: Jeżeli prawo odnośnego Państwa Członkowskiego przewiduje przekazywanie określonych danych, to przekazania odmawia się, o ile jest to niezbędne w celu: (1) umożliwienia Europolowi właściwego wykonania obowiązków;

such communication; that consent may be withdrawn at any time. If the data have not been communicated by a Member State, Europol shall satisfy itself that communication of those data is not liable to: (1) obstruct the proper performance of the tasks falling within a Member State’s sphere of competence; (2) jeopardize the security and public order of a Member State or otherwise prejudice its general welfare.

5. Europol shall be responsible for the legality of the authorizing communication. Europol shall keep a record of communications of data and of the grounds for such communications. The communication of data shall be authorized only if the recipient gives an udertaking that the data will be used only for the purpose for which it was communicated. This shall not apply to the communication of personal data required for a Europol inquiry.

6. Where the communication provided for in paragraph 1 concerns information subject to the requirement of confidentiality, it shall be permissible only in so far as an agreement on confidentiality exists between Europol and the recipient. Article 19 Right of access

1. Any individual wishing to exercise his right of access to data relating to him which have been stored within Europol or to have such data checked may make a request to that effect free of charge to the national competent authority in any Member State he wishes, and that authority shall refer it to Europol without delay and inform the enquirer that Europol will reply to him directly.

2. The request must be fully dealt with by Europol within three months following its receipt by the national competent authority of the Member State concerned.

3. The right of any individual to have access to data relating to him or to have such data checked shall be exercised in accordance with the law of the Member State where the right is claimed, taking into account the following provisions: Where the law of the Member State applied to provides for a communication concerning data, such communication shall be refused if such refusal is necessary to: (1) enable Europol to fulfil its duties properly;

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 2005 - Strona 20 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 250 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonej w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 249 z 20052005-02-17

  Prawnokarna Konwencja o Korupcji sporządzona w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 248 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzonego w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 247 z 20052005-02-17

  Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzony w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 246 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzonego w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 245 z 20052005-02-17

  Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzony w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 244 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzonej w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.