Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 2005 - Strona 21

Wyszukiwarka

Tytuł:

Konwencja sporządzona na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzona w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-02-17
Data wydania:2004-06-24
Data wejscia w życie:2004-11-01
Data obowiązywania:2005-02-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 2005 - Strona 21


Strona 21 z 47

Dziennik Ustaw Nr 29                — 1894 —                Poz. 243


(2) ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego Państw Członkowskich lub zapobiegania przestępczości; (3) ochrony praw i swobód stron trzecich; interes osoby zainteresowanej przekazaniem informacji nie może być nadrzędny wobec powyższych względów.

4. Prawo do przekazywania informacji zgodnie z ustępem 3 jest wykonywane według następującej procedury: (1) w przypadku danych wprowadzonych do systemu informacyjnego określonego w artykule 8 decyzja o przekazaniu danych nie może zostać podjęta, o ile Państwo Członkowskie, które wprowadziło dane, i Państwa Członkowskie bezpośrednio zainteresowane przekazaniem tych danych nie miały wcześniej możliwości określenia swojego stanowiska, co może obejmować także odmowę przekazania danych. Dane, które mogą być przekazywane, oraz zasady ich przekazywania określa Państwo Członkowskie, które te dane wprowadziło; (2) w przypadku danych wprowadzonych do systemu informacyjnego przez Europol, Państwa Członkowskie bezpośrednio zainteresowane przekazaniem tych danych muszą mieć wcześniej możliwość określenia swojego stanowiska, które może obejmować także odmowę przekazania danych; (3) w przypadku danych wprowadzonych do plików roboczych do celów analizy, określonych w artykule 10, przekazanie takich danych zależy od konsensusu między Europolem a Państwami Członkowskimi uczestniczącymi w analizie, w rozumieniu artykułu 10 ustęp 2, oraz zgody Państwa lub Państw Członkowskich bezpośrednio zainteresowanych przekazaniem danych. Jeżeli jedno lub więcej Państw Członkowskich względnie Europol nie wyrazi zgody na przekazanie odnośnych danych, Europol zawiadamia zainteresowaną osobę, że dokonał sprawdzenia, nie podając informacji ujawniającej, czy osoba ta jest znana.

5. Prawo do sprawdzenia informacji wykonywane jest zgodnie z następującą procedurą: O ile mające zastosowanie prawo krajowe nie zawiera postanowień dotyczących przekazywania danych lub w przypadku prostego wniosku o sprawdzenie, Europol, w ścisłej współpracy z odpowiednimi władzami krajowymi, przeprowadza sprawdzenie oraz powiadamia wnioskodawcę o przeprowadzeniu sprawdzenia, nie podając informacji ujawniających, czy jest znany.

6. W odpowiedzi na wniosek o sprawdzenie lub dostęp do danych Europol informuje wnioskodawcę o możliwości odwołania się, w przypadku niezadowa-

(2) protect security and public order in the Member States or to prevent crime; (3) protect the rights and freedoms of third parties; considerations which it follows cannot be overridden by the interests of the person concerned by the communication of the information.

4. The right to communication of information in accordance with paragraph 3 shall be exercised according to the following procedures: (1) as regards data entered within the information system defined in Article 8, a decision to communicate such data cannot be taken unless the Member State which entered the data and the Member States directly concerned by communication of such data have first had the opportunity of stating their position, which may extend to a refusal to communicate the data. The data which may be communicated and the arrangements for communicating such data shall be indicated by the Member State which entered the data; (2) as regards data entered within the information system by Europol, the Member States directly concerned by communication of such data must first have had the opportunity of stating their position, which may extend to a refusal to communicate the data; (3) as regards data entered within the work files for the purposes of analysis as defined in Article 10, the communication of such data shall be conditional upon the consensus of Europol and the Member States participating in the analysis, within the meaning of Article 10 (2), and the consensus of the Member State(s) directly concerned by the communication of such data. Should one or more Member State or Europol have objected to a communication concerning data, Europol shall notify the person concerned that it has carried out the checks, without giving any information which might reveal to him whether or not he is known.

5. The right to the checking of information shall be exercised in accordance with the following procedures: Where the national law applicable makes no provision for a communication concerning data or in the case of a simple request for a check, Europol, in close cooperation with the national authorities concerned, shall carry out the checks and notify the enquirer that is has done so without giving any information which might reveal to him whether or not he is known.

6. In its reply to a request for a check or for access to data, Europol shall inform the enquirer that he may appeal to the joint supervisory body if he is not satis-

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 2005 - Strona 21 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 250 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonej w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 249 z 20052005-02-17

  Prawnokarna Konwencja o Korupcji sporządzona w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 248 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzonego w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 247 z 20052005-02-17

  Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzony w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 246 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzonego w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 245 z 20052005-02-17

  Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzony w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 244 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzonej w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.