Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 2005 - Strona 24

Wyszukiwarka

Tytuł:

Konwencja sporządzona na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzona w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-02-17
Data wydania:2004-06-24
Data wejscia w życie:2004-11-01
Data obowiązywania:2005-02-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 2005 - Strona 24


Strona 24 z 47

Dziennik Ustaw Nr 29                — 1897 —                Poz. 243


2. Podczas sprawdzania jednostki, określone w ustępie 1 zdanie trzecie i czwarte, mogą podjąć decyzję o dalszym przechowywaniu danych do następnego terminu przeglądu, jeżeli jest to nadal konieczne do wykonywania zadań Europolu. W przypadku braku decyzji o dalszym przechowywaniu danych są one automatycznie usuwane.

3. Czas przechowywania danych osobowych, odnoszących się do osób określonych w artykule 10 ustęp 1 punkt 1 akapit pierwszy, nie może przekroczyć łącznie trzech lat. Każdy termin rozpoczyna nowy bieg w dniu, w którym nastąpi zdarzenie prowadzące do przechowywania danych odnoszących się do danej osoby. Co roku przeprowadza się i dokumentuje ich przegląd pod kątem konieczności dalszego przechowywania.

4. Jeżeli Państwo Członkowskie usunie ze swoich krajowych plików danych przekazane Europolowi dane, które zgromadzone są w innych plikach z danymi Europolu, powiadamia o tym odpowiednio Europol. W takich przypadkach Europol usuwa dane, chyba że jest nimi nadal zainteresowany, w oparciu o dane wywiadowcze, które są bardziej obszerne niż dane będące w posiadaniu przekazującego Państwa Członkowskiego. Europol informuje zainteresowane Państwo Członkowskie o dalszym przechowywaniu takich danych.

5. Usuwanie nie jest przeprowadzane, o ile stałoby się to ze szkodą dla interesów osoby, której dotyczą dane, która wymaga ochrony. W takich przypadkach dane mogą być wykorzystywane jedynie za zgodą osoby, której dane te dotyczą. Artykuł 22 Poprawianie i gromadzenie danych w aktach papierowych

1. Jeżeli okaże się, że wszystkie akta papierowe lub dane w nich zawarte i przechowywane w Europolu nie są dłużej potrzebne w celu wykonywania zadań Europolu lub jeżeli dana informacja jest w całości sprzeczna z niniejszą konwencją, to akta papierowe lub odnośne dane są niszczone. Akta papierowe lub odnośne dane przedmiotowe muszą do momentu skutecznego zniszczenia być odpowiednio oznaczone jako nie do użycia. Zniszczenie może nie nastąpić, jeżeli istnieją podstawy do stwierdzenia, że uzasadnione interesy osoby, której dotyczą dane, zostałyby w innym przypadku naruszone. W takich przypadkach akta papierowe muszą być opatrzone taką samą adnotacją, zakazującą jakiegokolwiek ich użycia.

2. Jeżeli okaże się, że dane zawarte w aktach papierowych Europolu są błędne, Europol jest zobowiązany do ich poprawienia.

3. Każda osoba, której akta papierowe znajdują się w Europolu, może żądać od Europolu poprawienia lub zniszczenia akt względnie opatrzenia ich odpowiednią adnotacją. Stosuje się odpowiednio artykuł 20 ustęp 4 i artykuł 24 ustępy 2 i 7.

2. During the review, the units referred to in the third and fourth sentences of paragraph 1 above may decide on continued storage of data until the next review if this is still necessary for the performance of Europol’s tasks. If no decision is taken on the continued storage of data, those data shall automatically be deleted.

3. Storage of personal data relating to individuals as referred to in point 1 of the first subparagraph of Article 10 (1) may not exceed a total of three years. Each time limit shall begin to run afresh on the date on which an event leading to the storage of data relating to that individual occurs. The need for continued storage shall be reviewed annually and the review documented.

4. Where a Member State deletes from its national data files data communicated to Europol which are stored in other Europol data files, it shall inform Europol accordingly. In such cases, Europol shall delete the data unless it has further interest in them, based on intelligence that is more extensive than that possessed by the communicating Member State. Europol shall inform the Member State concerned of the continued storage of such data.

5. Deletion shall not occur if it would damage the interests of the data subject which require protection. In such cases, the data may be used only with the consent of the data subject. Article 22 Correction and storage of data in paper files

1. If it emerges that an entire paper file or data included in that file held by Europol are no longer necessary for the performance of Europol’s tasks, or if the information concerned is overall in contravention of this Convention, the paper file or data concerned shall be destroyed. The paper file or data concerned must be marked as not for use until they have been effectively destroyed. Destruction may not take place if there are grounds for assuming that the legitimate interests of the data subject would otherwise be prejudiced. In such cases, the paper file must bear the same note prohibiting all use.

2. If it emerges that data contained in the Europol paper files are incorrect, Europol shall be obliged to correct them.

3. Any person covered by a Europol paper file may claim the right vis-∫-vis Europol to correction or destruction of paper files or the inclusion of a note. Article 20 (4) and Article 24 (2) and (7) shall be applicable.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 2005 - Strona 24 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 250 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonej w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 249 z 20052005-02-17

  Prawnokarna Konwencja o Korupcji sporządzona w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 248 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzonego w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 247 z 20052005-02-17

  Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzony w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 246 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzonego w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 245 z 20052005-02-17

  Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzony w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 244 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzonej w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.