Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 2005 - Strona 25

Wyszukiwarka

Tytuł:

Konwencja sporządzona na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzona w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-02-17
Data wydania:2004-06-24
Data wejscia w życie:2004-11-01
Data obowiązywania:2005-02-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 2005 - Strona 25


Strona 25 z 47

Dziennik Ustaw Nr 29 Artykuł 23 Krajowy organ nadzorczy                — 1898 — Article 23 National supervisory body                Poz. 243


1. Każde Państwo Członkowskie wyznacza krajowy organ nadzorczy, którego zadaniem jest niezależne monitorowanie, zgodnie z odpowiednim prawem krajowym, dopuszczalności wprowadzania, wyszukiwania i przekazywania przez zainteresowane Państwo Członkowskie danych osobowych do Europolu oraz zbadanie, czy nie stanowi to naruszenia praw osoby, której dotyczą dane. W tym celu organ nadzorczy ma dostęp do danych wprowadzonych przez Państwo Członkowskie do systemu informacyjnego i systemu indeksu zgodnie z odpowiednimi procedurami krajowymi w lokalu jednostki narodowej lub oficerów łącznikowych. Do celów nadzoru krajowe organy nadzorcze mają dostęp do biur i dokumentów ich oficerów łącznikowych w Europolu. Ponadto, zgodnie z odpowiednimi procedurami krajowymi, krajowe organy nadzorcze nadzorują działalność jednostek narodowych na mocy artykułu 4 ustęp 4 oraz działalność oficerów łącznikowych na mocy artykułu 5 ustęp 3 punkty 1 i 3 oraz artykułu 5 ustępy 4 i 5, w zakresie, w jakim ich działalność ma znaczenie dla ochrony danych osobowych.

2. Każda osoba ma prawo zwrócić się do krajowego organu nadzorczego o zapewnienie, że wprowadzenie lub przekazanie Europolowi dotyczących jej danych w jakiejkolwiek formie i zapoznanie się z nimi przez zainteresowane Państwo Członkowskie jest zgodne z prawem. Prawo to jest wykonywane zgodnie z prawem krajowym Państwa Członkowskiego, do którego krajowego organu nadzorczego złożono wniosek. Artykuł 24 Wspólny organ nadzorczy

1. Powołany zostaje niezależny wspólny organ nadzorczy, którego zadaniem, zgodnie z niniejszą konwencją, jest kontrola działalności Europolu w celu zapewnienia, że prawa jednostki nie są naruszane poprzez gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych przechowywanych przez Europol. Wspólny organ nadzorczy monitoruje dopuszczalność przekazania danych pochodzących z Europolu. Wspólny organ nadzorczy składa się z nie więcej niż dwóch członków lub przedstawicieli (o ile sytuacja tego wymaga, wspieranych przez zastępców) każdego krajowego organu nadzorczego, gwarantujących niezależność i posiadających niezbędne kwalifikacje, nominowanych na pięć lat przez każde Państwo Członkowskie. Każda delegacja ma jeden głos. Wspólny organ nadzorczy wyznacza spośród swoich członków Przewodniczącego. Wykonując swoje obowiązki, członkowie wspólnego organu nadzorczego nie przyjmują instrukcji od innych organów.

1. Each Member State shall designate a national supervisory body, the task of which shall be to monitor independently, in accordance with its respective national law, the permissibility of the input, the retrieval and any communication to Europol of personal data by the Member State concerned and to examine whether this violates the rights of the data subject. For this purpose, the supervisory body shall have access at the national unit or at the liaison officers’ premises to the data entered by the Member State in the information system and in the index system in accordance with the relevant national procedures. For their supervisory purposes, national supervisory bodies shall have access to the offices and documents of their respective liaison officers at Europol. In addition, in accordance with the relevant national procedures, the national supervisory bodies shall supervise the activities of national units under Article 4 (4) and the activities of liaison officers under Article 5 (3), points 1 and 3 and Article 5 (4) and (5), in so far as such activities are of relevance to the protection of personal data.

2. Each individual shall have the right to request the national supervisory body to ensure that the entry or communication of data concerning him to Europol in any form and the consultation of the data by the Member State concerned are lawful. This right shall be exercised in accordance with the national law of the Member State to the national supervisory body of which the request is made. Article 24 Joint supervisory body

1. An independent joint supervisory body shall be set up, which shall have the task of reviewing, in accordance with this Convention, the activities of Europol in order to ensure that the rights of the individual are not violated by the storage, processing and utilization of the data held by Europol. In addition, the joint supervisory body shall monitor the permissibility of the transmission of data originating from Europol. The joint supervisory body shall be composed of not more than two members or representatives (where appropriate assisted by alternates) of each of the national supervisory bodies guaranteed to be independent and having the necessary abilities, and appointed for five years by each Member State. Each delegation shall be entitled to one vote. The joint supervisory body shall appoint a chairman from among its members. In the performance of their duties, the members of the joint supervisory body shall not receive instructions from any other body.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 2005 - Strona 25 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 250 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonej w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 249 z 20052005-02-17

  Prawnokarna Konwencja o Korupcji sporządzona w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 248 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzonego w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 247 z 20052005-02-17

  Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzony w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 246 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzonego w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 245 z 20052005-02-17

  Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzony w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 244 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzonej w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.