Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 2005 - Strona 26

Wyszukiwarka

Tytuł:

Konwencja sporządzona na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzona w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-02-17
Data wydania:2004-06-24
Data wejscia w życie:2004-11-01
Data obowiązywania:2005-02-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 2005 - Strona 26


Strona 26 z 47

Dziennik Ustaw Nr 29                — 1899 —                Poz. 243


2. Europol musi wspierać wspólny organ nadzorczy w wykonywaniu jego zadań. W tych ramach, Europol w szczególności: (1) dostarcza żądane informacje, udostępnia wszystkie dokumenty i akta papierowe, jak również udostępnia dane przechowywane w systemie; oraz (2) umożliwia swobodny dostęp w każdym czasie do wszystkich swoich pomieszczeń; (3) wykonuje decyzje wspólnego organu nadzorczego w sprawie odwołań zgodnie z postanowieniami artykułu 19 ustęp 7 i artykułu 20 ustęp 4.

3. Do kompetencji wspólnego organu nadzorczego należy również rozpatrywanie problemów dotyczących wykonywania i interpretacji w związku z działalnością Europolu w zakresie przetwarzania i wykorzystania danych osobowych, rozpatrywanie pytań dotyczących kontroli przeprowadzanych niezależnie przez krajowe organy nadzorcze Państw Członkowskich lub dotyczących wykonywania prawa do informacji, jak również sporządzania zharmonizowanych propozycji wspólnych rozwiązań istniejących problemów.

4. Każda osoba ma prawo zwrócić się do wspólnego organu nadzorczego o zapewnienie, że sposób zbierania, gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez Europol jest zgodny z prawem i odpowiedni.

5. Jeżeli wspólny organ nadzorczy stwierdzi naruszenie postanowień niniejszej konwencji w gromadzeniu, przetwarzaniu lub wykorzystaniu danych osobowych, wnosi skargę, jaką uważa za stosowną, do Dyrektora Europolu, z żądaniem odpowiedzi w terminie ustalonym przez wspólny organ nadzorczy. Dyrektor informuje Zarząd o całej procedurze. W przypadku jakichkolwiek trudności wspólny organ nadzorczy przekazuje sprawę Zarządowi.

6. Wspólny organ nadzorczy sporządza regularnie sprawozdania ze swojej działalności. Zgodnie z procedurą ustanowioną w tytule VI Traktatu o Unii Europejskiej, sprawozdania przekazywane są Radzie; Zarząd uprzednio ma możliwość wydania opinii, które dołączane są do sprawozdań. Wspólny organ nadzorczy decyduje o publikacji swojego sprawozdania z działalności, a w przypadku decyzji pozytywnej ustala sposób publikacji.

7. Wspólny organ nadzorczy jednomyślnie przyjmuje swój regulamin, który jest przekazywany do jednomyślnego zatwierdzenia przez Radę. W regulaminie ustanawia się wewnętrzny komitet, składający się z jednego przedstawiciela każdego Państwa Członkowskiego, upoważnionego do głosowania. Zadaniem komitetu jest rozpatrywanie, za pomocą właściwych środków, odwołań określonych w artykule 19 ustęp 7 i artykule 20 ustęp

4. Na ich życzenie strony

2. Europol must assist the joint supervisory body in the performance of the latter’s tasks. In doing so, it shall in particular: (1) supply the information it requests, give it access to all documents and paper files as well as access to the data stored in the system; and (2) allow it free access at any time to all its premises; (3) carry out the joint supervisory body’s decisions on appeals in accordance with the provisions of Articles 19 (7) and 20 (4).

3. The joint supervisory body shall also be competent for the examination of questions relating to implementation and interpretation in connection with Europol’s activities as regards the processing and utilization of personal data, for the examination of questions relating to checks carried out independently by the national supervisory bodies of the Member States or relating to the exercise of the right to information, as well as for drawing up harmonized proposals for common solutions to existing problems.

4. Each individual shall have the right to request the joint supervisory body to ensure that the manner in which his personal data have been collected, stored, processed and utilized by Europol is lawful and accurate.

5. If the joint supervisory body notes any violations of the provisions of this Convention in the storage, processing or utilization of personal data, it shall make any complaints it deems necessary to the Director of Europol and shall request him to reply within a time limit to be determined by it. The Director shall keep the Management Board informed of the entire procedure. In the event of any difficulty, the joint supervisory body shall refer the matter to the Management Board.

6. The joint supervisory body shall draw up activity reports at regular intervals. In accordance with the procedure laid down in Title VI of the Treaty on European Union, these shall be forwarded to the Council; the Management Board shall first have the opportunity to deliver an opinion, which shall be attached to the reports. The joint supervisory body shall decide whether or not to publish its activity report, and, if it decides to do so, determine how it should be published.

7. The joint supervisory body shall unanimously adopt its rules of procedure, which shall be submitted for the unanimous approval of the Council. It shall set up internally a committee comprising one qualified representative from each Member State with entitlement to a vote. The committee shall have the task of examining the appeals provided for in Articles 19 (7) and 20 (4) by all appropriate means. Should they so request the parties, assisted by their advisers if they

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 2005 - Strona 26 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 250 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonej w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 249 z 20052005-02-17

  Prawnokarna Konwencja o Korupcji sporządzona w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 248 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzonego w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 247 z 20052005-02-17

  Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzony w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 246 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzonego w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 245 z 20052005-02-17

  Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzony w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 244 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzonej w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.