Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 2005 - Strona 27

Wyszukiwarka

Tytuł:

Konwencja sporządzona na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzona w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-02-17
Data wydania:2004-06-24
Data wejscia w życie:2004-11-01
Data obowiązywania:2005-02-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 2005 - Strona 27


Strona 27 z 47

Dziennik Ustaw Nr 29                — 1900 —                Poz. 243


wraz ze swoimi doradcami są wysłuchiwane przez komitet. Związane z tym decyzje są ostateczne dla zainteresowanych stron.

8. Wspólny organ nadzorczy może również powołać jeden lub więcej komitetów.

9. Wspólny organ nadzorczy jest konsultowany w sprawie tej części budżetu, która go dotyczy. Jego opinia jest załączana do projektu budżetu.

10. Wspólny organ nadzorczy jest wspomagany przez Sekretariat, którego zadania określa regulamin. Artykuł 25 Bezpieczeństwo danych

1. Europol podejmuje niezbędne środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić wykonanie niniejszej konwencji. Ârodki takie są niezbędne jedynie wówczas, gdy związany z nim wysiłek jest proporcjonalny do celu, który ma być osiągnięty w dziedzinie ochrony danych.

2. W odniesieniu do automatycznego przetwarzania danych w Europolu, każde Państwo Członkowskie i Europol podejmuje środki zmierzające do: (1) odmowy nieupoważnionym osobom dostępu do sprzętu przetwarzającego dane, używanego do przetwarzania danych osobowych (kontrola dostępu do sprzętu); (2) zapobiegania nieupoważnionemu czytaniu, kopiowaniu, dokonywaniu zmian lub usuwaniu nośników danych (kontrola nośników danych); (3) zapobiegania nieupoważnionemu wprowadzaniu danych i nieupoważnionemu sprawdzaniu, dokonywaniu zmian lub usuwaniu przechowywanych danych osobowych (kontrola przechowywania); (4) zapobiegania wykorzystaniu automatycznych systemów przetwarzania danych przez osoby nieupoważnione, używające sprzętu do przekazywania danych (kontrola użytkownika); (5) zapewnienia, że osoby upoważnione do korzystania z automatycznego systemu przetwarzania danych mają dostęp tylko do danych objętych upoważnieniem (kontrola dostępu do danych); (6) zapewnienia możliwości sprawdzenia i ustalenia, do jakich instytucji dane osobowe mogą być przesyłane za pomocą sprzętu do przekazywania danych (kontrola przekazywania danych); (7) zapewnienia możliwości późniejszego sprawdzenia i ustalenia, które dane osobowe zostały wprowadzone do automatycznych systemów przechowywania i przetwarzania danych oraz kiedy i przez kogo zostały wprowadzone (kontrola wprowadzania danych);

so wish, shall be heard by the committee. The decisions taken in this context shall be final as regards all the parties concerned.

8. It may also set up one or more other committees.

9. It shall be consulted on that part of the budget which concerns it. Its opinion shall be annexed to the draft budget in question.

10. It shall be assisted by a secretariat, the tasks of which shall be defined in the rules of procedures.

Article 25 Data security

1. Europol shall take the necessary technical and organizational measures to ensure the implementation of this Convention. Measures shall only be necessary where the effort they involve is proportionate to the objective they are designed to achieve in terms of protection.

2. In respect of automated data processing at Europol each Member State and Europol shall implement measures designed to: (1) deny unauthorized persons access to data processing equipment used for processing personal data (equipment access control); (2) prevent the unauthorized reading, copying, modification or removal of data media (data media control); (3) prevent the unauthorized input of data and the unauthorized inspection, modification or deletion of stored personal data (storage control); (4) prevent the use of automated data processing systems by unauthorized persons using data communication equipment (user control); (5) ensure that persons authorized to use an automated data processing system only have access to the data covered by their access authorization (data access control); (6) ensure that it is possible to verify and establish to which bodies personal data may be transmitted using data communication equipment (communication control); (7) ensure that it is subsequently possible to verify and establish which personal data have been input into automated data or processing systems and when and by whom the data were input (input control);

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 2005 - Strona 27 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 250 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonej w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 249 z 20052005-02-17

  Prawnokarna Konwencja o Korupcji sporządzona w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 248 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzonego w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 247 z 20052005-02-17

  Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzony w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 246 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzonego w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 245 z 20052005-02-17

  Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzony w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 244 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzonej w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.