Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 2005 - Strona 28

Wyszukiwarka

Tytuł:

Konwencja sporządzona na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzona w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-02-17
Data wydania:2004-06-24
Data wejscia w życie:2004-11-01
Data obowiązywania:2005-02-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 2005 - Strona 28


Strona 28 z 47

Dziennik Ustaw Nr 29                — 1901 —                Poz. 243


(8) zapobiegania nieupoważnionemu czytaniu, kopiowaniu, wprowadzaniu zmian lub usuwaniu danych osobowych podczas przemieszczania danych osobowych lub przewozu nośników danych (kontrola dostarczania danych); (9) zapewnienia niezwłocznego przywrócenia działania zainstalowanych systemów w przypadku awarii (przywracalność); (10) zapewnienia bezbłędnego działania funkcji systemu, niezwłocznego zgłaszania błędów w działaniu funkcji systemu (niezawodność) oraz ochrony przed zniekształceniem przechowywanych danych, spowodowanym wadliwym działaniem systemu (integralność). TYTUŁ V Status prawny, organizacja i postanowienia finansowe Artykuł 26 Zdolność prawna

1. Europol ma osobowość prawną.

2. W każdym Państwie Członkowskim Europol posiada zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych o najszerszym zakresie przyznanym przez ustawodawstwo krajowe osobom prawnym. Europol może zwłaszcza nabywać lub zbywać mienie ruchome i nieruchome oraz stawać przed sądem.

3. Europol jest uprawniony do zawarcia z Królestwem Niderlandów umowy w sprawie siedziby oraz do zawarcia na podstawie artykułu 18 ustęp 6 niezbędnych umów o poufności z państwami trzecimi i instytucjami trzecimi w rozumieniu artykułu 10 ustęp 4, oraz innych porozumień w ramach zasad ustanowionych jednomyślnie przez Radę na podstawie niniejszej konwencji i tytułu VI Traktatu o Unii Europejskiej. Artykuł 27 Organy Europolu Do organów Europolu należą: (1) Zarząd; (2) Dyrektor; (3) Kontroler Finansowy; (4) Komitet Finansowy. Artykuł 28 Zarząd

1. Europol posiada Zarząd. Zarząd:

(8) prevent unauthorized reading, copying, modification or deletion of personal data during transfers of personal data or during transportation of data media (transport control); (9) ensure that installed systems may, in case of interruption, be immediately restored (recovery); (10) ensure that the functions of the system perform without fault, that the appearance of faults in the functions is immediately reported (reliability) and that stored data cannot be corrupted by means of malfunctioning of the system (integrity).

TITLE V Legal status, organization and financial provisions Article 26 Legal capacity

1. Europol shall have legal personality.

2. Europol shall enjoy in each Member State the most extensive legal and contractual capacity available to legal persons under that State’s law. Europol may in particular acquire and dispose of movable or immovable property and be a party to legal proceedings.

3. Europol shall be empowered to conclude a headquarters agreement with the Kingdom of the Netherlands and to conclude with third States and third bodies within the meaning of Article 10 (4) the necessary confidentiality agreements pursuant to Article 18 (6) as well as other arrangements in the framework of the rules laid down unanimously by the Council on the basis of this Convention and of Title VI of the Treaty on European Union. Article 27 Organs of Europol The organs of Europol shall be: (1) the Management Board; (2) the Director; (3) the Financial Controller; (4) the Financial Committee. Article 28 Management Board

1. Europol shall have a Management Board. The Management Board:

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 2005 - Strona 28 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 250 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonej w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 249 z 20052005-02-17

  Prawnokarna Konwencja o Korupcji sporządzona w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 248 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzonego w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 247 z 20052005-02-17

  Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzony w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 246 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzonego w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 245 z 20052005-02-17

  Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzony w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 244 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzonej w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.