Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 2005 - Strona 29

Wyszukiwarka

Tytuł:

Konwencja sporządzona na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzona w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-02-17
Data wydania:2004-06-24
Data wejscia w życie:2004-11-01
Data obowiązywania:2005-02-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 2005 - Strona 29


Strona 29 z 47

Dziennik Ustaw Nr 29                — 1902 —                Poz. 243


(1) uczestniczy w rozszerzaniu listy celów Europolu (artykuł 2 ustęp 2); (2) określa jednomyślnie prawa i obowiązki oficerów łącznikowych wobec Europolu (artykuł 5); (3) decyduje jednomyślnie o liczbie oficerów łącznikowych, którzy mogą zostać oddelegowani do Europolu przez Państwa Członkowskie (artykuł 5); (4) przygotowuje zasady wykonawcze dotyczące plików danych (artykuł 10); (5) uczestniczy w przyjęciu zasad regulujących stosunki Europolu z państwami trzecimi i instytucjami trzecimi w rozumieniu artykułu 10 ustęp 4 (artykuły 10, 18 i 42); (6) podejmuje jednomyślnie decyzje w sprawie szczegółów dotyczących kształtu systemu indeksu (artykuł 11); (7) zatwierdza większością dwóch trzecich instrukcje o utworzeniu plików danych (artykuł 12); (8) może wydawać opinie na temat uwag i sprawozdań wspólnego organu nadzorczego (artykuł 24); (9) bada problemy, na które jego uwagę zwróci wspólny organ nadzorczy (artykuł 24 ustęp 5); (10) decyduje o szczegółach procedury sprawdzania legalności wyszukiwania danych w systemie informacyjnym (artykuł 16); (11) uczestniczy w powoływaniu i odwoływaniu Dyrektora i zastępców Dyrektora (artykuł 29); (12) nadzoruje prawidłowe wykonywanie obowiązków przez Dyrektora (artykuły 7 i 29); (13) uczestniczy w przyjęciu regulaminu pracowniczego (artykuł 30); (14) uczestniczy w przygotowaniu umów o poufności i przyjęciu postanowień o ochronie poufności (artykuły 18 i 31); (15) uczestniczy w sporządzaniu budżetu, w tym również ustalaniu planu, audytu ksiąg i udzielaniu absolutorium Dyrektorowi (artykuły 35 i 36); (16) uchwala jednomyślnie pięcioletni plan finansowy (artykuł 35); (17) mianuje jednomyślnie Kontrolera Finansowego i nadzoruje wykonywanie jego obowiązków (artykuł 35); (18) uczestniczy w przyjmowaniu rozporządzeń finansowych (artykuł 35); (19) zatwierdza jednomyślnie zawarcie w sprawie siedziby (artykuł 37); umowy

(1) shall take part in the extension of Europol’s objective (Article 2 (2)); (2) shall define unanimously liaison officers’ rights and obligations towards Europol (Article 5); (3) shall decide unanimously on the number of liaison officers the Member States may send to Europol (Article 5); (4) shall prepare the implementing rules governing data files (Article 10); (5) shall take part in the adoption of rules governing Europol’s relations with third States and third bodies with the meaning of Article 10 (4) (Articles 10, 18 and 42); (6) shall unanimously decide on details concerning the design of the index system (Article 11); (7) shall approve by a two-thirds majority orders opening data files (Article 12); (8) may deliver opinions on the comments and reports of the joint supervisory body (Article 24); (9) shall examine problems which the joint supervisory body brings to its attention (Article 24 (5)); (10) shall decide on the details of the procedure for checking the legal character of retrievals in the information system (Article 16); (11) shall take part in the appointment and dismissal of the Director and Deputy Directors (Article 29); (12) shall oversee the proper performance of the Director’s duties (Articles 7 and 29); (13) shall take part in the adoption of staff regulations (Article 30); (14) shall take part in the preparation of agreements on confidentiality and the adoption of provisions on the protection of confidentiality (Articles 18 and 31); (15) shall take part in the drawing up of the budget, including the establishment plan, the auditing and the discharge to be given to the Director (Articles 35 and 36); (16) shall adopt unanimously the five-year financing plan (Article 35); (17) shall appoint unanimously the financial controller and oversee the performance of his duties (Article 35); (18) shall take part in the adoption of the financial regulation (Article 35); (19) shall unanimously approve the conclusion of the headquarters agreement (Article 37); (20) shall adopt unanimously the rules for the security clearance of Europol officials;

(20) uchwala jednomyślnie zasady dotyczące postępowania sprawdzającego urzędników Europolu w sprawie bezpieczeństwa;

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 2005 - Strona 29 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 250 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonej w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 249 z 20052005-02-17

  Prawnokarna Konwencja o Korupcji sporządzona w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 248 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzonego w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 247 z 20052005-02-17

  Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzony w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 246 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzonego w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 245 z 20052005-02-17

  Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzony w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 244 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzonej w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.