Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 2005 - Strona 3

Wyszukiwarka

Tytuł:

Konwencja sporządzona na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzona w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-02-17
Data wydania:2004-06-24
Data wejscia w życie:2004-11-01
Data obowiązywania:2005-02-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 2005 - Strona 3


Strona 3 z 47

Dziennik Ustaw Nr 29        Artykuł 22 Poprawianie i gromadzenie danych w aktach papierowych . . . . . . . . . . Artykuł 23 Krajowy organ nadzorczy . . . . . . . Artykuł 24 Wspólny organ nadzorczy . . . . . . . Artykuł 25 Bezpieczeństwo danych . . . . . . . .                — 1876 —        Article 22 Correction and storage of data in paper files . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Article 23 National supervisory body . . . . . . . . Article 24 Joint supervisory body . . . . . . . . . . . Article 25 Data security . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                Poz. 243


. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

1897 1898 1898 1900

. . . .

. . . .

. . . .

. . . .

1897 1898 1898 1900

Tytuł V Status prawny, organizacja i postanowienia finansowe . . . . . . . . . . . . . Artykuł Artykuł Artykuł Artykuł Artykuł Artykuł Artykuł 26 27 28 29 30 31 32 Zdolność prawna . . . . . . . . . . . . Organy Europolu . . . . . . . . . . . . Zarząd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dyrektor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Personel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poufność . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obowiązek dyskrecji i poufności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1901 1901 1901 1901 1904 1904 1905 1905 1907 1907 1907 1909 1910 1910

Title V Legal status, organization and financial provisions . . . . . . . . . . . . . . . . . Article Article Article Article Article Article Article Legal capacity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Organs of Europol . . . . . . . . . . . . . . . Management Board . . . . . . . . . . . . . . Director . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Staff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Confidentiality . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obligation of discretion and confidentiality . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Article 33 Languages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Article 34 Informing the European Parliament . . 26 27 28 29 30 31 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1901 1901 1901 1901 1904 1904 1905 1905 1907 1907 1907 1909 1910 1910

Artykuł 33 Języki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Artykuł 34 Informowanie Parlamentu Europejskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Artykuł 35 Budżet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Artykuł 36 Audyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Artykuł 37 Umowa w sprawie siedziby . . . . .

..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

... ... ...

Article 35 Budget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Article 36 Auditing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Article 37 Headquarters agreement . . . . . . . . . . . . . Title VI Liability and legal protection . . . . . . . . . . . . Article 38 Liability for unauthorized or incorrect data processing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tytuł VI Odpowiedzialność i ochrona prawna . . . . . Artykuł 38 Odpowiedzialność za nieuprawnione lub nieprawidłowe przetwarzanie danych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Artykuł 39 Odpowiedzialność z innych tytułów . Artykuł 40 Rozstrzyganie sporów . . . . . . . . . . . . Artykuł 41 Przywileje i immunitety . . . . . . . . . . .

1910 1911 1911 1911 1912

. . . .

. . . .

. . . .

1910 1911 1911 1911 1912

Article 39 Other liability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Article 40 Settlement of disputes . . . . . . . . . . . . . . . Article 41 Privileges and immunities . . . . . . . . . . . . Title VII Final provisions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Article 42 Relations with third States and third bodies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Article 43 Amendment of the Convention . . . . . . . Article 44 Reservations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Article 45 Entry into force . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Article 46 Accession by new Member States . . . . .

Tytuł VII Postanowienia końcowe . . . . . . . . . . . . . . Artykuł 42 Stosunki z państwami trzecimi i instytucjami trzecimi . . . . . . . . . . . . . . . . . Artykuł 43 Zmiany konwencji . . . . . . . . . . . . . . . Artykuł 44 Zastrzeżenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Artykuł 45 Wejście konwencji w życie . . . . . . . . Artykuł 46 Przystąpienie nowych Państw Członkowskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Artykuł 47 Depozytariusz . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . .

. . . .

. . . .

1912 1912 1913 1913 1914 1914 1918 1919

. . . . .

1912 1912 1913 1913 1914 1914 1918 1919

... ...

Article 47 Depositary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Annex referred to in Article 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . Declaration . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Załącznik określony w artykule 2 . . . . . . . . . . . . . . . Deklaracja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

TYTUŁ I Ustanowienie i zadania Artykuł 1 Ustanowienie

1. Państwa Członkowskie Unii Europejskiej, zwane dalej „Państwami Członkowskimi”, niniejszym ustanawiają Europejski Urząd Policji, zwany dalej „Europolem”.

2. Europol współpracuje z jedną jednostką narodową każdego Państwa Członkowskiego, powołaną lub wyznaczoną zgodnie z artykułem 4.

TITLE I Establishment and tasks Article 1 Establishment

1. The Member States of the European Union, hereinafter referred to as ‘Member States’, hereby establish a European Police Office, hereinafter referred to as ‘Europol’.

2. Europol shall liaise with a single national unit in each Member State, to be established or designated in accordance with Article 4.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 2005 - Strona 3 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 250 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonej w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 249 z 20052005-02-17

  Prawnokarna Konwencja o Korupcji sporządzona w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 248 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzonego w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 247 z 20052005-02-17

  Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzony w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 246 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzonego w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 245 z 20052005-02-17

  Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzony w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 244 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzonej w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.