Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 2005 - Strona 31

Wyszukiwarka

Tytuł:

Konwencja sporządzona na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzona w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-02-17
Data wydania:2004-06-24
Data wejscia w życie:2004-11-01
Data obowiązywania:2005-02-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 2005 - Strona 31


Strona 31 z 47

Dziennik Ustaw Nr 29 Artykuł 29 Dyrektor                — 1904 — Article 29 Director                Poz. 243


1. Na czele Europolu stoi Dyrektor mianowany przez Radę stanowiącą jednomyślnie zgodnie z procedurą ustanowioną w tytule VI Traktatu o Unii Europejskiej, po uzyskaniu opinii Zarządu, na okres czterech lat z możliwością jednokrotnego przedłużenia.

2. Dyrektor wspomagany jest przez zastępców w liczbie ustalonej przez Radę i mianowanych na okres czterech lat z możliwością jednokrotnego przedłużenia, zgodnie z procedurą ustanowioną w ustępie

1. Ich zadania określa szczegółowo Dyrektor.

3. Dyrektor jest odpowiedzialny za: (1) realizację zadań powierzonych Europolowi; (2) bieżące administrowanie; (3) zarządzanie kadrami; (4) prawidłowe przygotowanie i wykonanie decyzji Zarządu; (5) przygotowanie projektu budżetu, planowanej liczby etatów oraz projektu pięcioletniego planu finansowego i wykonanie budżetu Europolu; (6) wszelkie inne zadania powierzone mu w niniejszej konwencji lub przez Zarząd.

4. Dyrektor odpowiada za wykonanie swoich obowiązków przed Zarządem. Uczestniczy w posiedzeniach Zarządu.

5. Dyrektor jest prawnym przedstawicielem Europolu.

6. Dyrektor i jego zastępcy mogą być odwołani decyzją Rady, podjętą po uzyskaniu opinii Zarządu, zgodnie z procedurą ustanowioną w tytule VI Traktatu o Unii Europejskiej większością dwóch trzecich Państw Członkowskich.

7. Niezależnie od postanowień ustępów 1 i 2, pierwsza kadencja po wejściu w życie niniejszej konwencji będzie kadencją pięcioletnią dla Dyrektora, czteroletnią dla jego bezpośredniego zastępcy i trzyletnią dla drugiego zastępcy Dyrektora. Artykuł 30 Personel

1. Dyrektor, zastępcy Dyrektora i pracownicy Europolu kierują się w swoich działaniach celami i zadaniami wyznaczonymi Europolowi oraz nie przyjmują ani nie dążą do otrzymywania instrukcji od jakiegokolwiek rządu, władz, organizacji lub osoby spoza Euro-

1. Europol shall be headed by a Director appointed by the Council, acting unanimously in accordance with the procedure laid down in Title VI of the Treaty on European Union after obtaining the opinion of the Management Board, for a four-year period renewable once.

2. The Director shall be assisted by a number of Deputy Directors as determined by the Council and appointed for a four-year period renewable once, in accordance with the procedure laid down in paragraph

1. Their tasks shall be defined in greater detail by the Director.

3. The Director shall be responsible for: (1) performance of the tasks assigned to Europol; (2) day-to-day administration; (3) personnel management; (4) proper preparation and implementation of the Management Board’s decisions; (5) preparing the draft budget, draft establishment plan and draft five-years financing plan and implementing Europol’s budget; (6) all other tasks assigned to him in this Convention or by the Management Board.

4. The Director shall be accountable to the Management Board in respect of the performance of his duties. He shall attend its meetings.

5. The Director shall be Europol’s legal representative.

6. The Director and the Deputy Directors may be dismissed by a decision of the Council, to be taken in accordance with the procedure laid down in Title VI of the Treaty on European Union by a two-thirds majority of the Member States, after obtaining the opinion of the Management Board.

7. Notwithstanding paragraphs 1 and 2, the first term of office after entry into force of this Convention shall be five years for the Director, four years for his immediate Deputy and three years for the second Deputy Director. Article 30 Staff

1. The Director, Deputy Directors and the employees of Europol shall be guided in their actions by the objectives and tasks of Europol and shall not take or seek orders from any government, authority, organization or person outside Europol, save as otherwise

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 2005 - Strona 31 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 250 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonej w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 249 z 20052005-02-17

  Prawnokarna Konwencja o Korupcji sporządzona w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 248 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzonego w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 247 z 20052005-02-17

  Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzony w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 246 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzonego w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 245 z 20052005-02-17

  Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzony w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 244 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzonej w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.