Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 2005 - Strona 32

Wyszukiwarka

Tytuł:

Konwencja sporządzona na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzona w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-02-17
Data wydania:2004-06-24
Data wejscia w życie:2004-11-01
Data obowiązywania:2005-02-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 2005 - Strona 32


Strona 32 z 47

Dziennik Ustaw Nr 29                — 1905 —                Poz. 243


polu, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszej konwencji i bez uszczerbku dla tytułu VI Traktatu o Unii Europejskiej.

2. Dyrektor jest przełożonym swoich zastępców i pracowników Europolu. Zatrudnia i zwalnia pracowników. Przy wyborze pracowników, poza uwzględnieniem odpowiednich cech osobowości i kwalifikacji zawodowych, bierze pod uwagę konieczność zapewnienia odpowiedniej reprezentacji obywateli wszystkich Państw Członkowskich oraz języków urzędowych Unii Europejskiej.

3. Szczegółowe regulacje ustanawia regulamin pracowniczy, który jednomyślnie przyjmuje Rada, po uzyskaniu opinii Zarządu, zgodnie z procedurą ustanowioną w tytule VI Traktatu o Unii Europejskiej. Artykuł 31 Poufność

1. Europol i Państwa Członkowskie podejmują właściwe środki mające na celu ochronę informacji objętych wymogiem poufności, otrzymanych lub wymienianych z Europolem na podstawie niniejszej konwencji. W tym celu Rada przyjmuje jednomyślnie właściwe postanowienia dotyczące poufności, przygotowane przez Zarząd i przedłożone Radzie zgodnie z procedurą ustanowioną w tytule VI Traktatu o Unii Europejskiej.

2. Jeżeli Europol powierza osobom wykonanie czynności poufnych, na wniosek Dyrektora Europolu Państwa Członkowskie przeprowadzają postępowanie sprawdzające w dziedzinie bezpieczeństwa swoich własnych obywateli zgodnie z postanowieniami prawa krajowego i udzielają sobie w tym celu wzajemnej pomocy. Właściwe z mocy postanowień prawa krajowego władze informują Europol jedynie o wynikach postępowania sprawdzającego w dziedzinie bezpieczeństwa, które są dla Europolu wiążące.

3. Każde Państwo Członkowskie i Europol mogą powierzyć przetwarzanie danych w Europolu jedynie osobom, które przeszły specjalne szkolenie oraz postępowanie sprawdzające w dziedzinie bezpieczeństwa. Artykuł 32 Obowiązek dyskrecji i poufności

1. Organy Europolu, ich członkowie, zastępcy Dyrektora, pracownicy Europolu i oficerowie łącznikowi powstrzymują się od wszelkich działań i wyrażania jakichkolwiek opinii, które mogłyby przynieść szkodę Europolowi lub jego działalności.

2. Organy Europolu, ich członkowie, zastępcy Dyrektora, pracownicy Europolu i oficerowie łącznikowi oraz wszelkie inne osoby podlegające szczególnemu obowiązkowi zachowania dyskrecji lub poufności, są zobowiązane do nieujawniania nieupoważnionym

provided in this Convention and without prejudice to Title VI of the Treaty on European Union.

2. The Director shall be in charge of the Deputy Directors and employees of Europol. He shall engage and dismiss employees. In selecting employees, in addition to having regard to personal suitability and professional qualifications, he shall take into account the need to ensure the adequate representation of nationals of all Member States and of the official languages of the European Union.

3. Detailed arrangements shall be laid down in staff regulations which the Council shall, after obtaining the opinion of the Management Board, adopt unanimously in accordance with the procedure laid down in Title VI of the Treaty on European Union. Article 31 Confidentiality

1. Europol and the Member States shall take appropriate measures to protect information subject to the requirement of confidentiality which is obtained by or exchanged with Europol on the basis of this Convention. To this end the Council shall unanimously adopt appropriate rules on confidentiality prepared by the Management Board and submitted to the Council in accordance with the procedure laid down in Title VI of the Treaty on European Union.

2. Where Europol has entrusted persons with a sensitive activity, Member States shall undertake to arrange, at the request of the Director of Europol, for security screening of their own nationals to be carried out in accordance with their national provisions and to provide each other with mutual assistance for the purpose. The relevant authority under national provisions shall inform Europol only of the results of the security screening, which shall be binding on Europol.

3. Each Member State and Europol may entrust with the processing of data at Europol, only those persons who have had special training and undergone security screening. Article 32 Obligation of discretion and confidentiality

1. Europol organs, their members, the Deputy Directors, employees of Europol and liaison officers shall refrain from any action and any expression of opinion which might be harmful to Europol or prejudice its activities.

2. Europol organs, their members, the Deputy Directors, employees of Europol and liaison officers, as well as any other person under a particular obligation of discretion or confidentiality, shall be bound not to disclose any facts or information which come to their

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 2005 - Strona 32 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 250 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonej w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 249 z 20052005-02-17

  Prawnokarna Konwencja o Korupcji sporządzona w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 248 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzonego w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 247 z 20052005-02-17

  Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzony w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 246 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzonego w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 245 z 20052005-02-17

  Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzony w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 244 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzonej w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.