Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 2005 - Strona 33

Wyszukiwarka

Tytuł:

Konwencja sporządzona na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzona w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-02-17
Data wydania:2004-06-24
Data wejscia w życie:2004-11-01
Data obowiązywania:2005-02-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 2005 - Strona 33


Strona 33 z 47

Dziennik Ustaw Nr 29                — 1906 —                Poz. 243


osobom i niepublikowania żadnych faktów ani informacji, z którymi się zapoznają podczas wykonywania swoich obowiązków lub czynności. Nie ma to zastosowania do faktów lub informacji o zbyt małym znaczeniu, by wymagały zachowania poufności. Obowiązek dyskrecji i poufności ma zastosowanie nawet po zakończeniu kadencji lub rozwiązaniu stosunku pracy lub zakończeniu czynności. Europol przekazuje do wiadomości informacje o tym szczególnym obowiązku ustanowionym w zdaniu pierwszym oraz ostrzeżenie o konsekwencjach prawnych naruszenia tego obowiązku; sporządza się pisemną notatkę o takim powiadomieniu.

3. Organy Europolu, ich członkowie, zastępcy Dyrektora, pracownicy Europolu i oficerowie łącznikowi oraz inne osoby podlegające obowiązkowi przewidzianemu w ustępie 2 nie mogą zeznawać w sądach ani poza nimi, ani też składać żadnych oświadczeń o faktach lub informacjach, z którymi się zapoznają podczas wykonywania swoich obowiązków lub czynności, bez zgody Dyrektora, a w przypadku Dyrektora — bez zgody Zarządu. Dyrektor lub Zarząd, w zależności od okoliczności, zwracają się do organu sądowego lub innej właściwej instytucji, mając na względzie podjęcie wszelkich nieodzownych środków w ramach prawa krajowego, mającego zastosowanie do danej instytucji; środki te mogą obejmować odpowiednie dostosowanie procedury przedstawiania dowodów w celu zapewnienia poufności informacji, albo pod warunkiem, że odpowiednie prawo krajowe to dopuszcza, odmowę przekazania danych w zakresie, w jakim jest to istotne dla ochrony interesów Europolu lub Państw Członkowskich. Jeżeli ustawodawstwo Państwa Członkowskiego przewiduje prawo odmowy składania zeznań, osoby wezwane do złożenia zeznań muszą uzyskać odpowiednie pozwolenie. Pozwolenia udziela Dyrektor, a w przypadku zeznań, które ma składać Dyrektor, Zarząd. Jeżeli wezwanie do złożenia zeznań dotyczących informacji otrzymanych z Europolu otrzymał oficer łącznikowy, pozwolenie takie zostaje wydane po uzyskaniu zgody Państwa Członkowskiego odpowiedzialnego za danego oficera łącznikowego. Ponadto, jeżeli istnieje możliwość, że zeznania mogą obejmować informacje i wiedzę, które Państwo Członkowskie przekazało Europolowi lub które wyraźnie dotyczą Państwa Członkowskiego, przed udzieleniem zezwolenia należy uzyskać stanowisko tego Państwa Członkowskiego odnośnie do zeznania. Pozwolenia na składanie zeznań można nie udzielić jedynie w przypadku, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę nadrzędnych interesów Europolu lub Państwa Członkowskiego, lub też państw wymagających ochrony. Niniejszy obowiązek stosuje się nawet po odejściu ze stanowiska lub pracy oraz po zakończeniu działań.

knowledge in the performance of their duties or the exercise of their activities to any unauthorized person or to the public. This shall not apply to facts or information too insignificant to require confidentiality. The obligation of discretion and confidentiality shall apply even after leaving office or employment, or after termination of activities. The particular obligation laid down in the first sentence shall be notified by Europol, and a warning given of the legal consequences of any infringement; a written record shall be drawn up of such notification.

3. Europol organs, their members, the Deputy Directors, employees of Europol and liaison officers, as well as persons under the obligation provided for in paragraph 2, may not give evidence in or outside court or make any statements on any facts or information which come to their knowledge in the performance of their duties or the exercise of their activities, without reference to the Director or, in the case of the Director himself, to the Management Board. The Director or Management Board, depending on the case, shall approach the judicial body or any other competent body with a view to taking the necessary measures under the national law applicable to the body approached; such measures may either be to adjust the procedures for giving evidence in order to ensure the confidentiality of the information, or provided that the national law concerned so permits, to refuse to make any communication concerning data in so far as is vital for the protection of the interests of Europol or of a Member State. Where a Member State’s legislation provides for the right to refuse to give evidence, persons asked to give evidence must obtain permission to do so. Permission shall be granted by the Director and, as regards evidence to be given by the Director, by the Management Board. Where a liaison officer is asked to give evidence concerning information he receives from Europol, such permission shall be given after the agreement of the Member State responsible for the officer concerned has been obtained. Furthermore, if the possibility exists that the evidence may extend to information and knowledge which a Member State has communicated to Europol or which clearly involve a Member State, the position of that Member State concerning the evidence must be sought before permission is given. Permission to give evidence may be refused only in so far as this is necessary to protect overriding interests of Europol or of a Member State or States that need protection. This obligation shall apply even after leaving office or employment or after termination of activities.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 2005 - Strona 33 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 250 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonej w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 249 z 20052005-02-17

  Prawnokarna Konwencja o Korupcji sporządzona w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 248 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzonego w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 247 z 20052005-02-17

  Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzony w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 246 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzonego w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 245 z 20052005-02-17

  Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzony w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 244 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzonej w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.