Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 2005 - Strona 35

Wyszukiwarka

Tytuł:

Konwencja sporządzona na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzona w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-02-17
Data wydania:2004-06-24
Data wejscia w życie:2004-11-01
Data obowiązywania:2005-02-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 2005 - Strona 35


Strona 35 z 47

Dziennik Ustaw Nr 29                — 1908 —                Poz. 243


działalności. Rok budżetowy zaczyna się dnia 1 stycznia, a kończy dnia 31 grudnia. Budżet powinien być zrównoważony w odniesieniu do dochodów i wydatków. Wraz z budżetem zostaje sporządzony pięcioletni plan finansowy.

2. Budżet jest finansowany ze składek Państw Członkowskich i innych dodatkowych wpływów. Udział finansowy każdego Państwa Członkowskiego ustala się według stosunku jego produktu narodowego brutto do łącznej sumy produktu narodowego brutto wszystkich Państw Członkowskich za rok poprzedzający rok, w którym sporządzono budżet. Do celów niniejszego ustępu „produkt narodowy brutto” oznacza produkt narodowy brutto ustalony zgodnie z dyrektywą Rady 89/130/EWG, Euratom z dnia 13 lutego 1989 r. w sprawie harmonizacji obliczania produktu narodowego brutto w cenach rynkowych.

3. Najpóźniej do dnia 31 marca każdego roku Dyrektor opracowuje projekt budżetu i planowaną liczbę etatów w następnym roku budżetowym i przedkłada je Zarządowi, po sprawdzeniu przez Komitet Finansowy, wraz z projektem pięcioletniego planu finansowego.

4. Zarząd podejmuje decyzję w sprawie pięcioletniego planu finansowego; Zarząd stanowi w tej sprawie jednomyślnie.

5. Po uzyskaniu opinii Zarządu, Rada zgodnie z procedurą ustanowioną w tytule VI Traktatu o Unii Europejskiej, stanowiąc jednomyślnie, uchwala budżet Europolu najpóźniej do dnia 30 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy. Uchwalenie budżetu przez Radę pociąga za sobą obowiązek udostępnienia przez każde Państwo Członkowskie w jak najkrótszym czasie wymaganego od niego udziału finansowego.

6. Dyrektor wykonuje budżet zgodnie z rozporządzeniem finansowym, przewidzianym w ustępie 9.

7. Monitorowaniem zobowiązań, rozchodem środków pieniężnych oraz ustalaniem i gromadzeniem wpływów zajmuje się Kontroler Finansowy z urzędowego organu kontroli Państw Członkowskich, który jest mianowany przez Zarząd, stanowiący jednomyślnie, i przed którym jest on odpowiedzialny. Rozporządzenie finansowe może przewidzieć monitorowanie ex post przez kontrolera finansowego w odniesieniu do niektórych pozycji dochodów i wydatków.

8. Komitet Finansowy składa się z jednego przedstawiciela ds. budżetu z każdego Państwa Członkowskiego. Jego zadaniem jest przygotowanie dyskusji o sprawach budżetowych i finansowych.

9. Zgodnie z procedurą ustanowioną w tytule VI Traktatu o Unii Europejskiej Rada jednomyślnie przyj-

year shall begin on 1 January and end on 31 December. The income and expenditure shown in the budget shall be in balance. A five-year financing plan shall be drawn up together with the budget.

2. The budget shall be financed from Member States’ contributions and by other incidental income. Each Member State’s financial contribution shall be determined according to the proportion of its gross national product to the sum total of the gross national products of the Member States for the year preceding the year in which the budget is drawn up. For the purposes of this paragraph, ’gross national product’ shall mean gross national product as determined in accordance with Council Directive 89/130/EEC, Euratom of 13 February 1989 on the harmonization of the compilation of gross national product at market prices.

3. By 31 March each year at the latest, the Director shall draw up the draft budget and draft establishment plan for the following financial year and shall submit them, after examination by the Financial Committee, to the Management Board together with the draft five-year financing plan.

4. The Management Board shall take a decision on the five-year financing plan. It shall act unanimously.

5. After obtaining the opinion of the Management Board, the Council shall, in accordance with the procedure laid down in Title VI of the Treaty on European Union, adopt Europol’s budget by 30 June of the year preceding the financial year at the latest. It shall act unanimously. The adoption of the budget by the Council shall entail the obligation for each Member State to make available promptly the financial contribution due from it.

6. The Director shall implement the budget in accordance with the financial regulation provided for in paragraph 9.

7. Monitoring of the commitment and disbursement of expenditure and of the establishment and collection of income shall be carried out by a Financial Controller from an official audit body of one of the Member States who shall be appointed by the Management Board, acting unanimously, and shall be accountable to it. The financial regulation may make provision for ex post monitoring by the Financial Controller in the case of certain items of income or expenditure.

8. The Financial Committee shall be composed of one budgetary representative from each Member State. Its task shall be to prepare for discussions on budgetary and financial matters.

9. The Council shall, in accordance with the procedure laid down in Title VI of the Treaty on European

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 2005 - Strona 35 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 250 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonej w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 249 z 20052005-02-17

  Prawnokarna Konwencja o Korupcji sporządzona w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 248 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzonego w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 247 z 20052005-02-17

  Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzony w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 246 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzonego w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 245 z 20052005-02-17

  Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzony w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 244 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzonej w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.