Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 2005 - Strona 36

Wyszukiwarka

Tytuł:

Konwencja sporządzona na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzona w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-02-17
Data wydania:2004-06-24
Data wejscia w życie:2004-11-01
Data obowiązywania:2005-02-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 2005 - Strona 36


Strona 36 z 47

Dziennik Ustaw Nr 29                — 1909 —                Poz. 243


muje rozporządzenie finansowe, określające zwłaszcza szczegółowe zasady sporządzania, wprowadzania zmian i wykonywania budżetu oraz monitorowania realizacji rozporządzenia, jak również sposobu dokonywania płatności udziałów finansowych przez Państwa Członkowskie. Artykuł 36 Audyt

1. Zgodnie z rozporządzeniem finansowym, sprawozdania finansowe dotyczące dochodów i wydatków określonych w budżecie wraz z bilansem wykazującym aktywa i pasywa Europolu podlegają corocznej kontroli. Dyrektor składa w tym celu, najpóźniej do dnia 31 maja następnego roku, sprawozdanie w sprawie rocznych sprawozdań finansowych.

2. Audyt przeprowadza wspólny komitet audytu składający się z trzech członków mianowanych przez Trybunał Obrachunkowy Wspólnot Europejskich na wniosek jego Prezesa. Kadencja członków trwa trzy lata; członkowie wymieniają się w taki sposób, że każdego roku członek, który był w komitecie audytu przez trzy lata, zostaje zastąpiony. Niezależnie od postanowień zdania drugiego kadencja członka, który w losowaniu: — jest pierwszy, trwa dwa lata, — jest drugi, trwa trzy lata, — jest trzeci, trwa cztery lata, w pierwszym składzie wspólnego komitetu audytu po rozpoczęciu działalności przez Europol. Wszelkie koszty wynikające z audytu zostają pokryte z budżetu przewidzianego w artykule 35.

3. Wspólny komitet audytu składa Radzie sprawozdanie z kontroli rocznych sprawozdań finansowych, zgodnie z procedurą ustanowioną w tytule VI Traktatu o Unii Europejskiej; przed złożeniem Radzie, Dyrektor i Kontroler Finansowy mają możliwość wyrażenia swojej opinii o sprawozdaniu z audytu, a sprawozdanie jest też omawiane przez Zarząd.

4. Dyrektor Europolu dostarcza członkom wspólnego komitetu audytu wszelkie informacje i pomoc, jakiej mogą wymagać w celu wykonywania swoich zadań.

5. Decyzję o absolutorium dla Dyrektora za wykonanie budżetu za dany rok budżetowy podejmuje Rada, po zbadaniu sprawozdania z kontroli rocznych sprawozdań finansowych.

Union, unanimously adopt the financial regulation, specifying in particular the detailed rules for drawing up, amending and implementing the budget and for monitoring its implementation as well as for the manner of payment of financial contributions by the Member States. Article 36 Auditing

1. The accounts in respect of all income and expenditure entered in the budget together with the balance sheet showing Europol’s assets and liabilities shall be subject to an annual audit in accordance with the financial regulation. For this purpose the Director shall submit a report on the annual accounts by 31 May of the following year at the latest.

2. The audit shall be carried out by a joint audit committee composed of three members, appointed by the Court of Auditors of the European Communities on a proposal from its President. The term of office of the members shall be three years; these shall alternate in such a way that each year the member who has been on the audit committee for three years shall be replaced. Notwithstanding the provisions of the second sentence, the term of office of the member that, after drawing lots: — is first, shall be two years, — is second, shall be three years, — is third, shall be four years, in the initial composition of the joint audit committee after Europol has begun to operate. Any costs arising from the audit shall be charged to the budget provided for in Article 35.

3. The joint audit committee shall in accordance with the procedure laid down in Title VI of the Treaty on European Union submit to the Council an audit report on the annual accounts; prior thereto the Director and Financial Controller shall be given an opportunity to express an opinion on the audit report and the report shall be discusses by the Management Board.

4. The Europol Director shall provide the members of the joint audit committee with all information and every assistance which they require in order to perform their task.

5. A decision on the discharge to be given to the Director in respect of budget implementation for the financial year in question shall be taken by the Council, after examination of the report on the annual accounts.

6. The detailed rules for performing audits shall be laid down in the Financial Regulation.

6. Szczegółowe zasady przeprowadzania audytu są ustanawiane w rozporządzeniu finansowym.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 2005 - Strona 36 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 250 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonej w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 249 z 20052005-02-17

  Prawnokarna Konwencja o Korupcji sporządzona w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 248 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzonego w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 247 z 20052005-02-17

  Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzony w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 246 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzonego w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 245 z 20052005-02-17

  Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzony w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 244 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzonej w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.