Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 2005 - Strona 37

Wyszukiwarka

Tytuł:

Konwencja sporządzona na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzona w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-02-17
Data wydania:2004-06-24
Data wejscia w życie:2004-11-01
Data obowiązywania:2005-02-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 2005 - Strona 37


Strona 37 z 47

Dziennik Ustaw Nr 29 Artykuł 37 Umowa w sprawie siedziby                — 1910 — Article 37 Headquarters agreement                Poz. 243


Niezbędne porozumienie dotyczące siedziby Europolu w Państwie siedziby oraz obiektów i sprzętu, jaki to Państwo ma udostępnić, jak również szczególne zasady mające zastosowanie w Państwie siedziby Europolu do członków organów Europolu, zastępców Dyrektora, pracowników i członków ich rodzin określa umowa w sprawie siedziby między Europolem a Królestwem Niderlandów, która zostaje zawarta po uzyskaniu jednomyślnej zgody Zarządu.

The necessary arrangements concerning the accommodation to be provided for Europol in the headquarters State and the facilities to be made available by that State as well as the particular rules applicable in the Europol headquarters State to members of Europol’s organs, its Deputy Directors, employees and members of their families shall be laid down in a headquarters agreement between Europol and the Kingdom of the Netherlands to be concluded after obtaining the unanimous approval of the Management Board.

TYTUŁ VI Odpowiedzialność i ochrona prawna Artykuł 38 Odpowiedzialność za nieuprawnione lub nieprawidłowe przetwarzanie danych

1. Każde Państwo Członkowskie jest odpowiedzialne, zgodnie ze swoim prawem krajowym, za wszelkie szkody wyrządzone osobie fizycznej powstałe w wyniku błędów prawnych lub faktycznych w danych zgromadzonych lub przetwarzanych przez Europol. Tylko Państwo Członkowskie, w którym wystąpiło zdarzenie powodujące szkodę, może być podmiotem postępowania o odszkodowanie wszczętego przez stronę poszkodowanego, który zgłasza roszczenie do właściwych sądów, zgodnie z prawem krajowym tego Państwa Członkowskiego. Państwo Członkowskie nie może powoływać się na fakt, że inne Państwo Członkowskie przekazało niedokładne dane w celu uniknięcia odpowiedzialności wobec poszkodowanego, przewidzianej w ustawodawstwie krajowym.

2. Jeżeli prawne lub faktyczne błędy powstały w wyniku błędnego przekazania danych lub nieprzestrzegania obowiązków ustanowionych w niniejszej konwencji ze strony jednego lub więcej Państw Członkowskich, lub w wyniku nieuprawnionego bądź nieprawidłowego gromadzenia lub przetwarzania danych przez Europol, Europol lub inne Państwo Członkowskie jest zobowiązane zwrócić, na żądanie, kwoty wypłacone jako odszkodowanie, chyba że odnośne dane były wykorzystywane przez Państwo Członkowskie, na terytorium którego wyrządzona została szkoda, z naruszeniem niniejszej konwencji.

3. Wszelkie spory między tym Państwem Członkowskim a Europolem lub innym Państwem Członkowskim, dotyczące zasad lub kwoty spłaty, muszą być przekazywane Zarządowi, który rozstrzyga sprawę większością dwóch trzecich.

TITLE VI Liability and legal protection Article 38 Liability for unauthorized or incorrect data processing

1. Each Member State shall be liable, in accordance with its national law, for any damage caused to an individual as a result of legal or factual errors in data stored or processed at Europol. Only the Member State in which the event which gave rise to the damage occurred may be the subject of an action for compensation on the part of the injured party, who shall apply to the courts having jurisdiction under the national law of the Member State involved. A Member State may not plead that another Member State had transmitted inaccurate data in order to avoid its liability under its national legislation vis-∫-vis an injured party.

2. If these legal or factual errors occurred as a result of data erroneously communicated or of failure to comply with the obligations laid down in this Convention on the part of one or more Member States or as a result of unauthorized or incorrect storage or processing by Europol, Europol or the other Member State in question shall be bound to repay, on request, the amounts paid as compensation unless the data were used by the Member State in the territory of which the damage was caused in breach of this Convention.

3. Any dispute between that Member State and Europol or another Member State over the principle or amount of the repayment must be referred to the Management Board, which shall settle the matter by a two-thirds majority.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 2005 - Strona 37 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 250 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonej w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 249 z 20052005-02-17

  Prawnokarna Konwencja o Korupcji sporządzona w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 248 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzonego w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 247 z 20052005-02-17

  Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzony w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 246 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzonego w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 245 z 20052005-02-17

  Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzony w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 244 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzonej w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.