Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 2005 - Strona 38

Wyszukiwarka

Tytuł:

Konwencja sporządzona na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzona w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-02-17
Data wydania:2004-06-24
Data wejscia w życie:2004-11-01
Data obowiązywania:2005-02-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 2005 - Strona 38


Strona 38 z 47

Dziennik Ustaw Nr 29 Artykuł 39 Odpowiedzialność z innych tytułów                — 1911 — Article 39 Other liability                Poz. 243


1. Odpowiedzialność umowna Europolu jest regulowana przepisami prawa mającymi zastosowanie do danej umowy.

2. W przypadku odpowiedzialności pozaumownej Europol, niezależnie od odpowiedzialności z mocy artykułu 38, jest zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej przez jego organy, zastępców Dyrektora lub pracowników w trakcie wykonywania ich obowiązków, w zakresie, w jakim może im być przypisana wina, i niezależnie od różnych procedur zgłaszania roszczeń o odszkodowania, które istnieją na mocy postanowień prawa Państw Członkowskich.

3. Poszkodowany ma prawo żądać od Europolu niewszczynania lub zaprzestania postępowania.

4. Sądy krajowe Państw Członkowskich właściwe do rozstrzygania sporów dotyczących odpowiedzialności Europolu, wskazane w niniejszym artykule, są zobowiązane stosować odpowiednie postanowienia Konwencji brukselskiej z dnia 27 września 1968 r. o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych i handlowych, zmienionej później porozumieniami o przystąpieniu. Artykuł 40 Rozstrzyganie sporów

1. Spory między Państwami Członkowskimi dotyczące interpretacji i stosowania niniejszej konwencji są na etapie wstępnym dyskutowane przez Radę zgodnie z procedurą określoną w tytule VI Traktatu o Unii Europejskiej w celu osiągnięcia rozstrzygnięcia.

1. Europol’s contractual liability shall be governed by the law applicable to the contract in question.

2. In the case of non-contractual liability, Europol shall be obliged, independently of any liability under Article 38, to make good any damage caused through the fault of its organs, of its Deputy Directors or of its employees in the performance of their duties, in so far as it may be imputed to them and regardless of the different procedures for claiming damages which exist under the law of the Member States.

3. The injured party shall have the right to demand that Europol refrain from or drop any action.

4. The national courts of the Member States competent to deal with disputes involving Europol’s liability as referred to in this Article shall be determined by reference to the relevant provisions of the Brussels Convention of 27 September 1968 on Jurisdiction and the Enforcement of Judgements in Civil and Commercial Matters, as later amended by Accession Agreements. Article 40 Settlement of disputes

1. Disputes between Member States on the interpretation or application of this Convention shall in an initial stage be discussed by the Council in accordance with the procedure set out in Title VI of the Treaty on European Union with the aim of finding a settlement.

2. When such disputes are not so settled within six months, the Member States who are parties to the dispute shall decide, by agreement among themselves, the modalities according to which they shall be settled.

3. The provisions on appeals referred to in the rules relating to the conditions of employment applicable to temporary and auxiliary staff of the European Communities shall apply, mutatis mutandis, to Europol staff. Article 41 Privileges and immunities

1. Europol, the members of its organs and the Deputy Directors and employees of Europol shall enjoy the privileges and immunities necessary for the performance of their task in accordance with a Protocol setting out the rules to be applied in all Member States.

2. Jeżeli taki spór nie zostanie rozstrzygnięty w ten sposób w ciągu sześciu miesięcy, Państwa Członkowskie będące stronami sporu decydują o sposobach jego rozstrzygnięcia na podstawie porozumienia między sobą.

3. Postanowienia odnoszące się do odwołań, określone w postanowieniach dotyczących warunków zatrudnienia personelu na czas określony i personelu pomocniczego Wspólnot Europejskich, stosuje się mutatis mutandis do personelu Europolu. Artykuł 41 Przywileje i immunitety

1. Europol, członkowie jego organów i zastępcy Dyrektora oraz pracownicy Europolu korzystają z przywilejów i immunitetów niezbędnych do wykonywania swoich zadań zgodnie z Protokołem ustalającym zasady stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 2005 - Strona 38 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 250 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonej w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 249 z 20052005-02-17

  Prawnokarna Konwencja o Korupcji sporządzona w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 248 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzonego w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 247 z 20052005-02-17

  Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzony w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 246 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzonego w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 245 z 20052005-02-17

  Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzony w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 244 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzonej w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.