Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 2005 - Strona 39

Wyszukiwarka

Tytuł:

Konwencja sporządzona na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzona w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-02-17
Data wydania:2004-06-24
Data wejscia w życie:2004-11-01
Data obowiązywania:2005-02-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 2005 - Strona 39


Strona 39 z 47

Dziennik Ustaw Nr 29                — 1912 —                Poz. 243


2. Królestwo Niderlandów i inne Państwa Członkowskie uzgadniają na tych samych warunkach, że oficerowie łącznikowi oddelegowani z innych Państw Członkowskich oraz członkowie ich rodzin korzystają z przywilejów i immunitetów niezbędnych do prawidłowego wykonywania zadań przez oficerów łącznikowych Europolu.

3. Protokół określony w ustępie 1 zostaje przyjęty przez Radę stanowiącą jednomyślnie zgodnie z procedurą ustanowioną w tytule VI Traktatu o Unii Europejskiej oraz zatwierdzony przez Państwa Członkowskie zgodnie z ich odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi. TYTUŁ VII Postanowienia końcowe Artykuł 42 Stosunki z państwami trzecimi i instytucjami trzecimi

1. O ile jest to istotne do wykonywania zadań opisanych w artykule 3, Europol nawiązuje i utrzymuje stosunki współpracy z instytucjami trzecimi w rozumieniu artykułu 10 ustęp 4 punkty 1—3. Zarząd opracowuje jednomyślnie zasady regulujące takie stosunki. Niniejsze postanowienie jest bez uszczerbku dla postanowień artykułu 10 ustępy 4 i 5 i artykułu 18 ustęp 2; wymiana danych osobowych odbywa się tylko zgodnie z postanowieniami tytułów II—IV niniejszej konwencji.

2. O ile jest to wymagane do wykonywania zadań opisanych w artykule 3, Europol może również nawiązać i utrzymywać stosunki z państwami trzecimi i instytucjami trzecimi w rozumieniu artykułu 10 ustęp 4 punkty 4, 5, 6 i

7. Po uzyskaniu opinii Zarządu, Rada, stanowiąc jednomyślnie zgodnie z procedurą ustanowioną w tytule VI Traktatu o Unii Europejskiej, opracowuje zasady regulujące stosunki określone w zdaniu pierwszym. Ustęp 1 zdanie trzecie stosuje się mutatis mutandis. Artykuł 43 Zmiany konwencji

1. Zgodnie z procedurą ustanowioną w tytule VI Traktatu o Unii Europejskiej, Rada, działając na wniosek Państwa Członkowskiego i po konsultacji z Zarządem, jednomyślnie decyduje w ramach artykułu K.1 ustęp 9 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wszelkich zmian w niniejszej konwencji, przyjęcie których zaleca Państwom Członkowskim zgodnie z ich odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi.

2. Zmiany te wchodzą w życie zgodnie z artykułem 45 ustęp 2 niniejszej konwencji.

2. The Kingdom of the Netherlands and the other Member States shall agree in the same terms that liaison officers seconded from the other Member States as well as members of their families shall enjoy those privileges and immunities necessary for the proper performance of the tasks of the liaison officers at Europol.

3. The Protocol referred to in paragraph 1 shall be adopted by the Council acting unanimously in accordance with the procedure laid down in Title VI of the Treaty on European Union and approved by the Member States in accordance with their respective constitutional requirements. TITLE VII Final provisions Article 42 Relations with third States and third bodies

1. In so far as is relevant for the performance of the tasks described in Article

3. Europol shall establish and maintain cooperative relations with third bodies within the meaning of Article 10 (4), points 1 to

3. The Management Board shall unanimously draw up rules governing such relations. This provision shall be without prejudice to Article 10 (4) and (5) and Article 18 (2); exchanges of personal data shall take place only in accordance with the provisions of Titles II to IV of this Convention.

2. In so far as is required for the performance of the tasks described in Article

3. Europol may also establish and maintain relations with third States and third bodies within the meaning of Article 10 (4), points 4, 5, 6 and

7. Having obtained the opinion of the Management Board, the Council, acting unanimously in accordance with the procedure laid down in Title VI of the Treaty on European Union, shall draw up rules governing the relations referred to in the first sentence. The third sentence of paragraph 1 shall apply mutatis mutandis. Article 43 Amendment of the Convention

1. In accordance with the procedure laid down in Title VI of the Treaty on European Union, the Council, acting on a proposal from a Member State and, after consulting the Management Board, shall unanimously decide, within the framework of Article K.1 (9) of the Treaty on European Union, on any amendments to this Convention which it shall recommend to the Member States for adoption in accordance with their respective constitutional requirements.

2. The amendments shall enter into force in accordance with Article 45 (2) of this Convention.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 2005 - Strona 39 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 250 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonej w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 249 z 20052005-02-17

  Prawnokarna Konwencja o Korupcji sporządzona w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 248 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzonego w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 247 z 20052005-02-17

  Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzony w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 246 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzonego w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 245 z 20052005-02-17

  Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzony w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 244 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzonej w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.