Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 2005 - Strona 4

Wyszukiwarka

Tytuł:

Konwencja sporządzona na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzona w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-02-17
Data wydania:2004-06-24
Data wejscia w życie:2004-11-01
Data obowiązywania:2005-02-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 2005 - Strona 4


Strona 4 z 47

Dziennik Ustaw Nr 29 Artykuł 2 Cel                — 1877 — Article 2 Objective                Poz. 243


1. Celem Europolu jest, w ramach współpracy między Państwami Członkowskimi zgodnie z artykułem K.1 ustęp 9 Traktatu o Unii Europejskiej, poprawa, za pomocą środków określonych w niniejszej konwencji, skuteczności i współpracy między właściwymi władzami Państw Członkowskich w zapobieganiu i zwalczaniu terroryzmu, nielegalnego handlu narkotykami i innych poważnych form przestępczości międzynarodowej wszędzie tam, gdzie istnieją faktyczne oznaki działania zorganizowanej struktury przestępczej oraz dwa lub więcej Państw Członkowskich zostało dotkniętych wspomnianymi formami przestępczości w sposób wymagający wspólnego działania Państw Członkowskich ze względu na skalę, znaczenie i konsekwencje tych przestępstw.

2. Aby stopniowo osiągnąć cel wspomniany w ustępie 1, wstępne działania Europolu obejmują zapobieganie i zwalczanie nielegalnego handlu narkotykami, handlu substancjami nuklearnymi i radioaktywnymi, przemytu nielegalnych imigrantów, handlu ludźmi i przestępstw związanych z pojazdami silnikowymi. Najpóźniej w ciągu dwóch lat od wejścia w życie niniejszej konwencji, Europol zajmie się również przestępstwami popełnionymi lub takimi, które mogą zostać popełnione, w ramach działań terrorystycznych wymierzonych przeciwko życiu, zdrowiu, wolności lub mieniu. Rada, stanowiąc jednomyślnie zgodnie z procedurą ustanowioną w tytule VI Traktatu o Unii Europejskiej, może podjąć decyzję o poleceniu Europolowi zajęcia się takimi działaniami terrorystycznymi przed upływem tego terminu. Rada, stanowiąc jednomyślnie zgodnie z procedurą ustanowioną w tytule VI Traktatu o Unii Europejskiej, może podjąć decyzję o poleceniu Europolowi zajęcia się innymi formami przestępczości, wymienionymi w załączniku do niniejszej konwencji lub szczególnymi jej przejawami. Przed podjęciem działania, Rada poleca Zarządowi przygotowanie decyzji, w szczególności określenie następstw budżetowych i personalnych dla Europolu.

3. Kompetencje Europolu w dziedzinie rodzaju przestępczości lub ich szczególnych przejawów obejmują: (1) pranie pieniędzy, pozostające w związku z tymi rodzajami przestępczości lub ich szczególnymi przejawami; oraz (2) przestępstwa powiązane z tymi rodzajami przestępczości.

1. The objective of Europol shall be, within the framework of cooperation between the Member States pursuant to Article K.1 (9) of the Treaty on European Union, to improve, by means of the measures referred to in this Convention, the effectiveness and cooperation of the competent authorities in the Member States in preventing and combating terrorism, unlawful drug trafficking and other serious forms of international crime where there are factual indications that an organized criminal structure is involved and two or more Member States are affected by the forms of crime in question in such a way as to require a common approach by the Member States owing to the scale, significance and consequences of the offences concerned.

2. In order to achieve progressively the objective mentioned in paragraph 1, Europol shall initially act to prevent and combat unlawful drug trafficking, trafficking in nuclear and radioactive substances, illegal immigrant smuggling, trade in human beings and motor vehicle crime.

Within two years at the latest following the entry into force of this Convention, Europol shall also deal with crimes committed or likely to be committed in the course of terrorist activities against life, limb, personal freedom or property. The Council, acting unanimously in accordance with the procedure laid down in Title VI ot the Treaty on European Union, may decide to instruct Europol to deal with such terrorist activities before that period has expired.

The Council, acting unanimously in accordance with the procedure laid down in Title VI of the Treaty on European Union, may decide to instruct Europol to deal with other forms of crime listed in the Annex to this Convention or specific manifestations thereof. Before acting, the Council shall instruct the Management Board to prepare its decision and in particular to set out the budgetary and staffing implications for Europol.

3. Europol’s competence as regards a form of crime or specific manifestations thereof shall cover both: (1) illegal money-laundering activities in connection with these forms of crime or specific manifestations thereof; (2) related criminal offences.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 2005 - Strona 4 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 250 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonej w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 249 z 20052005-02-17

  Prawnokarna Konwencja o Korupcji sporządzona w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 248 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzonego w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 247 z 20052005-02-17

  Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzony w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 246 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzonego w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 245 z 20052005-02-17

  Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzony w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 244 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzonej w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.