Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 2005 - Strona 40

Wyszukiwarka

Tytuł:

Konwencja sporządzona na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzona w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-02-17
Data wydania:2004-06-24
Data wejscia w życie:2004-11-01
Data obowiązywania:2005-02-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 2005 - Strona 40


Strona 40 z 47

Dziennik Ustaw Nr 29                — 1913 —                Poz. 243


3. Rada, stanowiąc jednomyślnie zgodnie z procedurą ustanowioną w tytule VI Traktatu o Unii Europejskiej, może jedynie z inicjatywy Państwa Członkowskiego i po rozważeniu sprawy przez Zarząd podjąć decyzję o rozszerzeniu, poprawieniu lub uzupełnieniu definicji form przestępczości znajdujących się w załączniku. Może też dodatkowo zdecydować o wprowadzeniu nowych definicji form przestępczości wymienionych w załączniku.

4. Sekretarz generalny Rady Unii Europejskiej notyfikuje wszystkim Państwom Członkowskim datę wejścia w życie zmian. Artykuł 44 Zastrzeżenia W odniesieniu do niniejszej konwencji nie dopuszcza się zastrzeżeń. Artykuł 45 Wejście konwencji w życie

1. Niniejsza konwencja podlega przyjęciu przez Państwa Członkowskie zgodnie z ich odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi.

2. Państwa Członkowskie powiadamiają depozytariusza o spełnieniu wymogów konstytucyjnych w celu przyjęcia niniejszej konwencji.

3. Niniejsza konwencja wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po wygaśnięciu trzymiesięcznego okresu od notyfikacji, wskazanej w ustępie 2, przez Państwo Członkowskie, które będąc członkiem Unii Europejskiej w dniu przyjęcia przez Radę aktu ustanawiającego niniejszą konwencję, dopełni jako ostatnie tej formalności.

4. Bez uszczerbku dla ustępu 2 Europol nie podejmuje działalności z mocy niniejszej konwencji do czasu wejścia w życie ostatniego z aktów przewidzianych w artykule 5 ustęp 7, artykule 10 ustęp 1, artykule 24 ustęp 7, artykule 30 ustęp 3, artykule 31 ustęp 1, artykule 35 ustęp 9, artykule 37 i artykule 41 ustępy 1 i

2.

5. Wraz z podjęciem działalności przez Europol działalność kończy Jednostka Europolu ds. Narkotyków, działająca na podstawie wspólnego działania dotyczącego Jednostki Europolu ds. Narkotyków z dnia 10 marca 1995 r. Jednocześnie cały sprzęt sfinansowany ze wspólnego budżetu Jednostki Europolu ds. Narkotyków, opracowany lub stworzony przez Jednostkę Europolu do Spraw Narkotyków lub postawiony do jej dyspozycji nieodpłatnie przez Państwo siedziby do stałego użytku, wraz z całymi archiwami tej Jednostki i niezależnie zarządzanymi zbiorami danych, stają się własnością Europolu.

6. Po przyjęciu przez Radę aktu ustanawiającego niniejszą konwencję Państwa Członkowskie, działając indywidualne lub wspólnie, podejmują środki przygotowawcze na mocy ich prawa krajowego, niezbędne do rozpoczęcia działalności Europolu.

3. However, the Council, acting unanimously in accordance with the procedure laid down in Title VI of the Treaty on European Union, may decide, on the initiative of a Member State and after the Management Board has discussed the matter, to amplify, amend or supplement the definitions of forms of crime contained in the Annex. It may in addition decide to introduce new definitions of the forms of crime listed in the Annex.

4. The Secretary-General of the Council of the European Union shall notify all Member States of the date of entry into force of the amendments. Article 44 Reservations Reservations shall not be permissible in respect of this Convention. Article 45 Entry into force

1. This Convention shall be subject to adoption by the Member States in accordance with their respective constitutional requirements.

2. Member States shall notify the depositary of the completion of their constitutional requirements for adopting this Convention.

3. This Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiry of a three-month period after the notification, referred to in paragraph 2, by the Member State which, being a member of the European Union on the date of adoption by the Council of the act drawing up this Convention, is the last to fulfil that formality.

4. Without prejudice to paragraph 2, Europol shall not take up its activities under this Convention until the last of the acts provided for in Articles 5 (7), 10 (1), 24 (7), 30 (3), 31 (1), 35 (9), 37 and 41 (1) and (2) enters into force.

5. When Europol takes up its activities, the activities of the Europol Drugs Unit under the joint action concerning the Europol Drugs Unit of 10 March 1995 shall come to an end. At the same time, all equipment financed from the Europol Drugs Unit joint budget, developed or produced by the Europol Drugs Unit or placed at its disposal free of charge by the headquarters State for its permanent use, together with that Unit’s entire archives and independently administered data files shall become the property of Europol.

6. Once the Council has adopted the act drawing up this Convention, Member States, acting either individually or in common, shall take all preparatory measures under their national law which are necessary for the commencement of Europol activities.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 2005 - Strona 40 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 250 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonej w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 249 z 20052005-02-17

  Prawnokarna Konwencja o Korupcji sporządzona w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 248 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzonego w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 247 z 20052005-02-17

  Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzony w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 246 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzonego w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 245 z 20052005-02-17

  Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzony w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 244 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzonej w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.