Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 2005 - Strona 6

Wyszukiwarka

Tytuł:

Konwencja sporządzona na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzona w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-02-17
Data wydania:2004-06-24
Data wejscia w życie:2004-11-01
Data obowiązywania:2005-02-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 2005 - Strona 6


Strona 6 z 47

Dziennik Ustaw Nr 29                — 1879 —                Poz. 243


the Member States and to provide advice on investigations;

Członkowskich i zapewnianie doradztwa w zakresie prowadzenia dochodzeń; (2) zapewnianie strategicznych danych wywiadowczych, w celu ułatwiania i wspierania efektywnego i skutecznego wykorzystania środków dostępnych na poziomie narodowym do działań operacyjnych; (3) przygotowywanie sprawozdań dotyczących sytuacji ogólnej.

3. W związku ze swoim celem, określonym w artykule 2 ustęp 1, Europol może dodatkowo i zgodnie z zasobami osobowymi i budżetowymi, jakimi dysponuje oraz w granicach ustalonych przez Zarząd, wspierać Państwa Członkowskie poprzez doradztwo i badania w następujących obszarach: (1) szkolenia członków właściwych władz; (2) organizacji i wyposażenia tych władz; (3) metod zapobiegania przestępczości; (4) technicznych i kryminalistycznych metod policyjnych oraz procedur dochodzeniowych. Artykuł 4 Jednostki narodowe

1. Każde Państwo Członkowskie ustanawia lub wyznacza jednostkę narodową do wykonania zadań wymienionych w niniejszym artykule.

2. Jednostka narodowa jest jedynym organem pośredniczącym w kontaktach między Europolem a właściwymi władzami krajowymi. Stosunki między jednostką narodową a właściwymi władzami reguluje prawo krajowe, w szczególności właściwe krajowe wymogi konstytucyjne.

3. Państwa Członkowskie podejmują niezbędne środki, które umożliwiają jednostkom narodowym wykonanie zadań, w szczególności dostęp do odpowiednich danych krajowych.

4. Zadania jednostek krajowych obejmują: (1) dostarczanie Europolowi z własnej inicjatywy informacji i danych wywiadowczych, niezbędnych do wykonywania jego zadań; (2) odpowiadanie na wniosek Europolu o informacje i dane wywiadowcze oraz doradztwo; (3) aktualizację informacji i danych wywiadowczych; (4) dokonywanie oceny informacji i danych wywiadowczych zgodnie z prawem krajowym dla właściwych władz i przekazywanie im tych materiałów; (5) występowanie do Europolu z wnioskami o doradztwo, informacje, dane wywiadowcze i analizy;

(2) to provide strategic intelligence to assist with and promote the efficient and effective use of the resources available at national level for operational activities; (3) to prepare general situation reports.

3. In the context of its objective under Article 2 (1) Europol may, in addition, in accordance with its staffing and the budgetary resources at its disposal and within the limits set by the Management Board, assist Member States through advice and research in the following areas: (1) training of members of their competent authorities; (2) organization and equipment of those authorities; (3) crime prevention methods; (4) technical and forensic police methods and investigative procedures. Article 4 National units

1. Each Member State shall establish or designate a national unit to carry out the tasks listed in this Article.

2. The national unit shall be the only liaison body between Europol and the competent national authorities. Relationships between the national unit and the competent authorities shall be governed by national law, and, in particular, the relevant national constitutional requirements.

3. Member States shall take the necessary measures to ensure that the national units are able to fulfil their tasks and, in particular, have access to relevant national data.

4. It shall be the task of the national units to: (1) supply Europol on their own initiative with the information and intelligence necessary for it to carry out its tasks; (2) respond to Europol’s requests for information, intelligence and advice; (3) keep information and intelligence up to date; (4) evaluate information and intelligence in accordance with national law for the competent authorities and transmit this material to them; (5) issue requests for advice, information, intelligence and analysis to Europol;

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 2005 - Strona 6 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 250 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonej w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 249 z 20052005-02-17

  Prawnokarna Konwencja o Korupcji sporządzona w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 248 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzonego w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 247 z 20052005-02-17

  Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzony w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 246 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzonego w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 245 z 20052005-02-17

  Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzony w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 244 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzonej w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.