Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 246 z 2005

Wyszukiwarka

Tytuł:

Oświadczenie Rządowe z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzonego w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-02-17
Data wydania:2004-11-09
Data wejscia w życie:2005-03-04
Data obowiązywania:2005-02-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 246 z 2005


Strona 1 z 4
246

OÂWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzonego w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r. Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 28 maja 2004 r. o ratyfikacji Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzonego w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r. (Dz. U. Nr 158, poz. 1646), Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dnia 27 lipca 2004 r. ratyfikował wyżej wymieniony protokół. Dnia 29 lipca 2004 r. złożono u Sekretarza Generalnego Rady Unii Europejskiej dokument ratyfikacyjny. Zgodnie z art. 4 protokołu, wszedł on w życie dnia 29 grudnia 1998 r. W stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej powyższy protokół wszedł w życie dnia 1 listopada 2004 r.

1. Jednocześnie podaje się do wiadomości, że następujące państwa notyfikowały przyjęcie lub złożyły dokumenty przystąpienia w podanych niżej datach: Republika Austrii Królestwo Belgii Republika Cypryjska Republika Czeska Królestwo Danii Republika Finlandii 30 stycznia 1998 r. 12 czerwca 1998 r. 31 maja 2004 r. 28 maja 2004 r. 17 listopada 1997 r. 30 grudnia 1997 r. Republika Francuska Republika Grecka Królestwo Hiszpanii Irlandia Republika Litewska Wielkie Księstwo Luksemburga Republika Łotewska Republika Malty Królestwo Niderlandów Republika Federalna Niemiec Republika Portugalska Republika Słowacka Republika Słowenii Królestwo Szwecji Republika Węgierska Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Republika Włoska 6 stycznia 1998 r. 30 września 1998 r. 6 października 1997 r. 11 marca 1998 r. 27 maja 2004 r. 12 czerwca 1998 r. 31 maja 2004 r. 30 czerwca 2004 r. 24 grudnia 1997 r. 3 lutego 1998 r. 29 grudnia 1997 r. 31 maja 2004 r. 31 maja 2004 r. 5 grudnia 1997 r. 28 maja 2004 r. 10 grudnia 1996 r.

30 kwietnia 1998 r

Dziennik Ustaw Nr 29                — 1932 —                Poz. 246


2. Wymienione niżej państwa złożyły następujące oświadczenia i zastrzeżenia do protokołu: Republika Austrii Oświadcza, że uznaje kompetencje Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich zgodnie z postanowieniami artykułu 2 ustęp 2 litera b). Zastrzega sobie prawo uregulowania w prawie krajowym, że w przypadku gdy zostanie podniesione pytanie dotyczące wykładni Konwencji o Europolu w sprawie zawisłej przed sądem krajowym, którego decyzji nie można zaskarżyć zgodnie z przepisami prawa krajowego, sąd ten będzie zobowiązany do przekazania sprawy Trybunałowi Sprawiedliwości. Królestwo Belgii Oświadcza, że uznaje kompetencje Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich zgodnie z postanowieniami artykułu 2 ustęp 2 litera b). Zastrzega sobie prawo uregulowania w prawie krajowym, że w przypadku gdy zostanie podniesione pytanie dotyczące wykładni Konwencji o Europolu w sprawie zawisłej przed sądem krajowym, którego decyzji nie można zaskarżyć zgodnie z przepisami prawa krajowego, sąd ten będzie zobowiązany do przekazania sprawy Trybunałowi Sprawiedliwości. Zwraca ponownie uwagę na potrzebę znalezienia, tak szybko jak to możliwe, rozwiązania podobnego do przewidzianego niniejszym protokołem, co do przyznania kompetencji Trybunałowi Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w sprawie wykładni Konwencji o ochronie interesów finansowych. Republika Czeska Republika Czeska uznaje kompetencje Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich zgodnie z postanowieniami artykułu 2 (2) (b) Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji. Republika Czeska zastrzega sobie prawo uregulowania w prawie krajowym, że w przypadku gdy zostanie podniesione pytanie dotyczące wykładni Konwencji o Europolu w sprawie zawisłej przed krajowym sądem, którego decyzji nie można zaskarżyć zgodnie z przepisami prawa krajowego, sąd ten będzie zobowiązany do przekazania sprawy Trybunałowi Sprawiedliwości. Królestwo Danii Oświadcza, że uznaje kompetencje Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich zgodnie z postanowieniami artykułu 2 ustęp 2 litera b). Niniejszego protokołu nie stosuje się na chwilę obecną do Wysp Owczych ani do Grenlandii. Republic of Austria Accepts the jurisdiction of the Court of Justice of the European Communities in accordance with Article 2 paragraph 2 point b). Reserves the right to stipulate in its national law that, should a question concerning the interpretation of the Europol Convention be raised in a case pending before a national court against whose decisions there is no judicial remedy under national law, said court must refer the question to the Court of Justice of the European Communities for a ruling. Kingdom of Belgium Accepts the jurisdiction of the Court of Justice of the European Communities in accordance with Article 2 paragraph 2 point b). Reserves the right to stipulate in its national law that, should a question concerning the interpretation of the Europol Convention be raised in a case pending before a national court against whose decisions there is no judicial remedy under national law, said court must refer the question to the Court of Justice of the European Communities for a ruling. Once again draw attention to the need to arrive as soon as possible at a solution similar to that provided for under this Protocol regarding the jurisdiction to be assigned to the Court of Justice of the European Communities for the interpretation of the Convention on the protection of the financial interests. Czech Republic The Czech Republic accepts the jurisdiction of the Court of Justice of the European Communities in accordance with Article 2(2)(b) of the Protocol, drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, on the interpretation, by way of preliminary rulings, by the Court of Justice of the European Communities of the Convention on the establishment of a European Police Office. The Czech Republic reserves the right to stipulate in its national law that, should a question concerning the interpretation of the Europol Convention be raised in a case pending before a national court against whose decisions there is no judicial remedy under national law, said court must refer the question to the Court of Justice of the European Communities for a ruling. Kingdom of Denmark Accepts the jurisdiction of the Court of Justice of the European Communities in accordance with Article 2 paragraph 2 point b). For the moment, this Protocol does not apply to the Faroe Islands or to Greenland.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 246 z 2005 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 250 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonej w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 249 z 20052005-02-17

  Prawnokarna Konwencja o Korupcji sporządzona w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 248 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzonego w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 247 z 20052005-02-17

  Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzony w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 245 z 20052005-02-17

  Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzony w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 244 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzonej w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 20052005-02-17

  Konwencja sporządzona na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzona w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-07-12 poz. 1647

  Ustawa z dnia 28 maja 2004 r. o ratyfikacji Protokołu z dnia 19 czerwca 1997 r. sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu

 • Dziennik Ustaw z 2005-02-17 poz. 248

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzonego w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw z 2011-12-01 poz. 1556

  Oświadczenie rządowe z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu zmieniającego protokół w sprawie postanowień przejściowych, dołączony do Traktatu o Unii Europejskiej, do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i do Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, sporządzonego w Brukseli dnia 23 czerwca 2010 r.

 • Dziennik Ustaw z 2009-11-26 poz. 1529

  Oświadczenie Rządowe z dnia 21 lipca 2009 r. w sprawie mocy obowiazującej Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Chorwacji, sporządzonego w Brukseli dnia 9 lipca 2008 r.

 • Dziennik Ustaw z 2009-11-26 poz. 1527

  Oświadczenie Rządowe z dnia 21 lipca 2009 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Albanii, sporządzonego w Brukseli dnia 9 lipca 2008 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.