Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 247 z 2005 - Strona 2

Wyszukiwarka

Tytuł:

Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzony w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-02-17
Data wydania:2004-07-27
Data wejscia w życie:2004-11-01
Data obowiązywania:2005-02-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 247 z 2005 - Strona 2


Strona 2 z 11

Dziennik Ustaw Nr 29                — 1937 —                Poz. 247


(d) „Zarząd” to Zarząd Europolu — zgodnie z artykułem 28 Konwencji; (e) „Dyrektor” to Dyrektor Europolu — zgodnie z artykułem 29 Konwencji; (f) „personel Europolu” to Dyrektor, zastępcy Dyrektora oraz funkcjonariusze Europolu — zgodnie z artykułem 30 Konwencji, z wykluczeniem lokalnego personelu pracowniczego — zgodnie z artykułem 3 Regulaminu Pracowniczego; (g) „archiwa Europolu” to wszelkie rejestry, korespondencja, dokumenty, manuskrypty, dane komputerowe i medialne, zdjęcia, filmy, nagrania wideo i dźwiękowe należące do Europolu bądź przechowywane przez Europol albo jakichkolwiek członków jego personelu pracowniczego, wszelkie inne tym podobne materiały, które w jednomyślnej opinii Zarządu i Dyrektora stanowią część archiwów Europolu. Artykuł 2 Immunitet jurysdykcyjny oraz zwolnienia w zakresie możliwości dokonywania zajęcia, rekwizycji i konfiskaty majątku oraz wszelkich innych form ingerencji

1. Europol korzysta z immunitetu jurysdykcyjnego w zakresie odpowiedzialności określonej w artykule 38 ustęp 1 Konwencji, a związanej z nieuprawnionym bądź niewłaściwym przetwarzaniem danych.

2. Własność, fundusze i aktywa Europolu, bez względu na miejsce ich lokalizacji na terytoriach Państw Członkowskich oraz przechowywane przez kogokolwiek, zwolnione są od rewizji, zajęcia, zarekwirowania i konfiskaty majątku oraz wszelkich innych form ingerencji. Artykuł 3 Nienaruszalność archiwów Archiwa Europolu są nienaruszalne, bez względu na miejsce ich lokalizacji na terytoriach Państw Członkowskich oraz osoby je przechowujące. Artykuł 4 Zwolnienie z podatków i opłat celnych

1. W ramach urzędowych czynności Europolu, pozostające w jego posiadaniu aktywa, dochód i inne formy własności zwolnione są z wszelkich podatków bezpośrednich.

2. Europol jest zwolniony z podatków pośrednich oraz opłat celnych, zawartych w cenie majątku ruchomego i nieruchomości oraz usług, nabywanych celem urzędowego zastosowania oraz wymagających znacznego wydatku. Zwolnienie może być przyznane drogą refundacji.

(d) “Board” means the Management Board as referred to in Article 28 of the Convention; (e) “Director” means the Director of Europol as referred to in Article 29 of the Convention; (f) “Staff” means the Director, Deputy Directors and the employees of Europol as referred to in Article 30 of the Convention with the exception of the local staff as referred to in Article 3 of the Staff Regulations; (g) “Archives of Europol” means all records, correspondence, documents, manuscripts, computer and media data, photographs, films, video and sound recordings belonging to or held by Europol or any of its staff members, and any other similar material which in the unanimous opinion of the Board and Director forms part of the Archives of Europol.

Article 2 Immunity from legal process and immunity from search, seizure, requisition, confiscation and any other form of interference

1. Europol shall have immunity from legal process for the liability referred to in Article 38 (1) of the Convention in respect of unauthorized or incorrect data processing.

2. The property, funds and assets of Europol, wherever located on the territories of the Member States and by whomsoever held, shall be immune from search, seizure, requisition, confiscation and any other form of interference. Article 3 Inviolability of archives The Archives of Europol wherever located on the territories of the Member States and by whomsoever held shall be inviolable. Article 4 Exemption from taxes and duties

1. Within the scope of its official activities, Europol, its assets, income and other property shall be exempt from all direct taxes.

2. Europol shall be exempt from indirect taxes and duties included in the price of movable and immovable property and services, acquired for its official use and involving considerable expenditure. The exemption may be granted by way of a refund.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 247 z 2005 - Strona 2 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 250 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonej w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 249 z 20052005-02-17

  Prawnokarna Konwencja o Korupcji sporządzona w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 248 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzonego w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 246 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzonego w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 245 z 20052005-02-17

  Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzony w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 244 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzonej w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 20052005-02-17

  Konwencja sporządzona na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzona w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-07-12 poz. 1647

  Ustawa z dnia 28 maja 2004 r. o ratyfikacji Protokołu z dnia 19 czerwca 1997 r. sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu

 • Dziennik Ustaw z 2005-02-17 poz. 248

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzonego w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw z 2008-10-02 poz. 1088

  Oświadczenie Rządowe z dnia 21 sierpnia 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu zmieniającego Konwencję w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencję o Europolu) oraz Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzonego w Brukseli dnia 28 listopada 2002 r.

 • Dziennik Ustaw z 2008-10-02 poz. 1087

  Protokół zmieniający Konwencję w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencję o Europolu) oraz Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzony w Brukseli dnia 28 listopada 2002 r.

 • Legislacja UE z 2007-02-13 nr 41 poz. 21

  Zawiadomienie dotyczące wejścia w życie protokołu sporządzonego na podstawie art. 43 ust. 1 Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.