Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 247 z 2005 - Strona 4

Wyszukiwarka

Tytuł:

Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzony w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-02-17
Data wydania:2004-07-27
Data wejscia w życie:2004-11-01
Data obowiązywania:2005-02-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 247 z 2005 - Strona 4


Strona 4 z 11

Dziennik Ustaw Nr 29 Artykuł 8 Przywileje i immunitety członków organów Europolu oraz członków personelu Europolu                — 1939 — Article 8                Poz. 247


Privileges and immunities of members of the organs of Europol and staff members of Europol

1. Members of the organs of Europol and staff members of Europol shall enjoy the following immunities: (a) without prejudice to Article 32 and, so far as applicable, Article 40 (3) of the Convention, immunity from legal process of any kind in respect of words spoken or written, and of acts performed by them, in the exercise of their official functions, such immunity to continue notwithstanding that the persons concerned may have ceased to be members of an organ of Europol or staff members of Europol; (b) inviolability of all their official papers and documents and other official materials.

2. Staff members of Europol, whose salaries and emoluments are subject to a tax for the benefit of Europol as mentioned in Article 10, shall enjoy exemption from income tax with respect to salaries and emoluments paid by Europol. However, such salaries and emoluments may be taken into account when assessing the amount of tax payable on income from other sources. This paragraph does not apply to pensions and annuities paid to former staff members of Europol and their dependants.

3. The provisions of Article 14 of the Protocol on the privileges and immunities of the European Communities shall apply to the staff members of Europol. Article 9 Exemptions to immunities The immunity granted to persons mentioned in Article 8 shall not extend to civil action by a third party for damages, including personal injury or death, arising from a traffic accident caused by any such person. Article 10 Taxes

1. Subject to the conditions and following the procedures laid down by Europol and agreed by the Board, the staff members of Europol engaged for a minimum period of one year shall be subject to a tax for the benefit of Europol on salaries and emoluments paid by Europol.

2. Each year, Member States shall be notified of the names and addresses of the staff members of Europol mentioned in this Article as well as of any other personnel contracted to work at Europol. Europol shall deliver to each of them a yearly certificate bearing the total gross and net amount of

1. Członkowie organów Europolu oraz członkowie personelu Europolu korzystają z następujących immunitetów: (a) z zastrzeżeniem postanowień artykułu 32 oraz uwzględniając treść artykułu 40 ustęp 3 Konwencji — zwolnienie od wszelkiego rodzaju powództw wytaczanych z tytułu wypowiedzi dokonanych w formie werbalnej lub pisemnej oraz czynów popełnionych w trakcie wykonywania czynności urzędowych. Immunitet będzie nadal przysługiwał, mimo zaprzestania przez te osoby pełnienia funkcji członka organu Europolu albo członka personelu Europolu; (b) nienaruszalność ich papierów i dokumentów urzędowych oraz innych materiałów urzędowych.

2. Wynagrodzenie lub uposażenie członków personelu Europolu, podlegające opodatkowaniu na korzyść Europolu, stosownie do artykułu 10, zwolnione jest z podatku dochodowego od wynagrodzenia lub uposażenia wypłacanego przez Europol. Niemniej jednak, takie wynagrodzenie lub uposażenie może zostać uwzględnione przy obliczaniu kwoty podatku do zapłacenia od dochodów uzyskanych z innych źródeł. Niniejszego ustępu nie stosuje się w przypadku rent i emerytur wypłacanych byłym członkom personelu Europolu oraz osobom pozostającym na ich utrzymaniu.

3. Postanowienia artykułu 14 Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot Europejskich mają zastosowanie w stosunku do członków personelu Europolu. Artykuł 9 Ograniczenia dotyczące immunitetów Immunitet przyznany osobom, o których mowa w artykule 8, nie obejmuje spraw wytaczanych z powództwa cywilnego przez osoby trzecie z tytułu poniesionych przez nie szkód, łącznie z uszkodzeniem ciała lub śmiercią, będących następstwem wypadku drogowego spowodowanego przez personel Europolu. Artykuł 10 Podatki

1. Zgodnie z warunkami oraz z zastosowaniem procedur ustanowionych przez Europol i zatwierdzonych przez Zarząd, członkowie personelu Europolu zatrudnieni przez okres co najmniej jednego roku podlegają opodatkowaniu na rzecz Europolu podatkiem od wynagrodzeń i uposażeń wypłacanych przez Europol.

2. Państwa Członkowskie są corocznie powiadamiane o nazwiskach i adresach członków personelu Europolu określonych w niniejszym artykule, jak również o wszelkich innych osobach pracujących na zlecenie Europolu. Europol dostarczy każdemu z nich świadectwo roczne zawierające łączną kwotę brutto i kwo-

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 247 z 2005 - Strona 4 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 250 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonej w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 249 z 20052005-02-17

  Prawnokarna Konwencja o Korupcji sporządzona w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 248 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzonego w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 246 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzonego w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 245 z 20052005-02-17

  Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzony w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 244 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzonej w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 20052005-02-17

  Konwencja sporządzona na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzona w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-07-12 poz. 1647

  Ustawa z dnia 28 maja 2004 r. o ratyfikacji Protokołu z dnia 19 czerwca 1997 r. sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu

 • Dziennik Ustaw z 2005-02-17 poz. 248

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzonego w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw z 2008-10-02 poz. 1088

  Oświadczenie Rządowe z dnia 21 sierpnia 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu zmieniającego Konwencję w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencję o Europolu) oraz Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzonego w Brukseli dnia 28 listopada 2002 r.

 • Dziennik Ustaw z 2008-10-02 poz. 1087

  Protokół zmieniający Konwencję w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencję o Europolu) oraz Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzony w Brukseli dnia 28 listopada 2002 r.

 • Legislacja UE z 2007-02-13 nr 41 poz. 21

  Zawiadomienie dotyczące wejścia w życie protokołu sporządzonego na podstawie art. 43 ust. 1 Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.