Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 247 z 2005 - Strona 5

Wyszukiwarka

Tytuł:

Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzony w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-02-17
Data wydania:2004-07-27
Data wejscia w życie:2004-11-01
Data obowiązywania:2005-02-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 247 z 2005 - Strona 5


Strona 5 z 11

Dziennik Ustaw Nr 29                — 1940 —                Poz. 247


tę netto wszelkiego rodzaju uposażeń wypłacanych przez Europol w danym roku, łącznie z danymi szczegółowymi i charakterem płatności oraz kwotami potrąceń dokonanych u źródła.

3. Niniejszego artykułu nie stosuje się w przypadku rent i emerytur wypłacanych byłemu personelowi Europolu oraz osobom pozostającym na ich utrzymaniu. Artykuł 11 Ochrona personelu Na wniosek Dyrektora, Państwa Członkowskie podejmują wszelkie stosowne działania, zgodne z ich ustawodawstwem wewnętrznym, celem zapewnienia niezbędnego bezpieczeństwa i ochrony osób wymienionych w niniejszym protokole, których bezpieczeństwo jest zagrożone z powodu służby w Europolu. Artykuł 12 Uchylenie immunitetów

1. Przywileje i immunitety, przyznawane na podstawie postanowień niniejszego protokołu, mają na celu ochronę interesów Europolu i nie mogą być wykorzystywane dla osiągnięcia osobistych korzyści. Obowiązkiem Europolu i wszystkich osób korzystających z przywilejów i immunitetów jest przestrzeganie pod każdym względem ustaw i aktów wykonawczych Państw Członkowskich.

2. Dyrektor może zostać zobowiązany do uchylenia immunitetu Europolu jakiemukolwiek innemu członkowi personelu Europolu w przypadku, gdy immunitet utrudniałby prawidłowy tok postępowania przed organami wymiaru sprawiedliwości i pod warunkiem, że może on zostać zniesiony bez uszczerbku dla interesów Europolu. W stosunku do Dyrektora, Kontrolera Finansowego oraz członków Komisji Finansowej na Zarządzie spoczywa takie samo zobowiązanie. W stosunku do członków Zarządu uchylenie immunitetu leży w kompetencji poszczególnych Państw Członkowskich.

3. Po zniesieniu immunitetu Europolu, opisanego w artykule 2 ustęp 2, rewizje i zajęcie majątku nakazane przez organy sądowe Państw Członkowskich wykonywane są w obecności Dyrektora lub osoby przez niego oddelegowanej, zgodnie z postanowieniami dotyczącymi poufności ustanowionymi w Konwencji lub na jej mocy.

4. Europol współpracuje z właściwymi władzami Państw Członkowskich w celu ułatwienia funkcjonowania administracji i wymiaru sprawiedliwości oraz zapobiegania nadużyciu przywilejów i immunitetów przyznanych na podstawie postanowień niniejszego protokołu.

5. W przypadku stwierdzenia przez właściwą władzę lub organ sądowy Państwa Członkowskiego wystąpienia naruszenia przywileju bądź immunitetu nadanego niniejszym protokołem, organ odpowiedzialny za zniesienie immunitetu, zgodnie z ustępem 2, konsultuje się na żądanie z właściwymi organami w celu określenia, czy naruszenie takie miało miejsce.

remuneration of any kind paid by Europol for the year in question, including the details and nature of payments and the amounts of withholdings at source.

3. This Article does not apply to pensions and annuities paid to former staff members of Europol and their dependants. Article 11 Protection of personnel Member States shall, if so requested by the Director, take all reasonable steps in accordance with their national laws to ensure the necessary safety and protection of the persons mentioned in this Protocol whose security is endangered due to their services to Europol. Article 12 Waiver of immunities

1. The privileges and immunities granted under the provisions of this Protocol are conferred in the interests of Europol and not for the personal benefit of the individuals themselves. It is the duty of Europol and all persons enjoying such privileges and immunities to observe in all other respects the laws and regulations of Member States.

2. The Director shall be required to waive the immunity of Europol and any staff member of Europol, in cases where the immunity would impede the course of justice and can be waived without prejudice to the interests of Europol. In respect of the Director, the Financial Controller and the members of the Financial Committee, the Board has a similar obligation. In respect of Members of the Board, the waiving of the immunities shall be within the competence of the respective Member States.

3. When the immunity of Europol as mentioned in Article 2 (2) has been waived, searches and seizures ordered by the judicial authorities of the Member States shall be effected in the presence of the Director or a person delegated by him, in compliance with the rules of confidentiality laid down in or by virtue of the Convention.

4. Europol shall cooperate at all times with the appropriate authorities of Member States to facilitate the proper administration of justice and shall prevent any abuse of the privileges and immunities granted under the provisions of this Protocol.

5. Should a competent authority or judicial body of a Member State consider that an abuse of a privilege or immunity conferred by this Protocol has occurred, the body responsible for waiving immunity pursuant to paragraph 2 shall, upon request, consult with the appropriate authorities to determine whether any such abuse has occurred. If such consultations

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 247 z 2005 - Strona 5 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 250 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonej w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 249 z 20052005-02-17

  Prawnokarna Konwencja o Korupcji sporządzona w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 248 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzonego w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 246 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzonego w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 245 z 20052005-02-17

  Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzony w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 244 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzonej w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 20052005-02-17

  Konwencja sporządzona na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzona w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-07-12 poz. 1647

  Ustawa z dnia 28 maja 2004 r. o ratyfikacji Protokołu z dnia 19 czerwca 1997 r. sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu

 • Dziennik Ustaw z 2005-02-17 poz. 248

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzonego w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw z 2008-10-02 poz. 1088

  Oświadczenie Rządowe z dnia 21 sierpnia 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu zmieniającego Konwencję w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencję o Europolu) oraz Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzonego w Brukseli dnia 28 listopada 2002 r.

 • Dziennik Ustaw z 2008-10-02 poz. 1087

  Protokół zmieniający Konwencję w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencję o Europolu) oraz Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzony w Brukseli dnia 28 listopada 2002 r.

 • Legislacja UE z 2007-02-13 nr 41 poz. 21

  Zawiadomienie dotyczące wejścia w życie protokołu sporządzonego na podstawie art. 43 ust. 1 Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.