Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 247 z 2005 - Strona 6

Wyszukiwarka

Tytuł:

Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzony w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-02-17
Data wydania:2004-07-27
Data wejscia w życie:2004-11-01
Data obowiązywania:2005-02-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 247 z 2005 - Strona 6


Strona 6 z 11

Dziennik Ustaw Nr 29                — 1941 —                Poz. 247


Jeżeli konsultacje nie przyniosą zadowalającego dla obu stron wyniku, sprawa zostanie rozwiązana zgodnie z postępowaniem przedstawionym w artykule

13. Artykuł 13 Rozstrzyganie sporów

1. Spory dotyczące odmowy uchylenia immunitetu Europolu lub osoby, która z racji zajmowanego przez nią stanowiska służbowego korzysta z immunitetu określonego w artykule 8 ustęp 1, podlegają omówieniu przez Radę, zgodnie z procedurą ustanowioną w tytule VI Traktatu o Unii Europejskiej, celem rozstrzygnięcia sporu.

2. W przypadku nierozstrzygnięcia sporu Rada podejmuje jednomyślną decyzję o sposobie jego rozstrzygnięcia. Artykuł 14 Zastrzeżenia Nie dopuszcza się zastrzeżeń w odniesieniu do niniejszego protokołu. Artykuł 15 Wejście w życie

1. Niniejszy protokół podlega przyjęciu przez Państwa Członkowskie zgodnie z ich odpowiednimi wymogami konstytucyjnymi.

2. Państwa Członkowskie notyfikują depozytariuszowi spełnienie swoich właściwych dla przyjęcia niniejszego protokołu wymagań konstytucyjnych.

3. Niniejszy protokół wchodzi w życie pierwszego dnia drugiego miesiąca po notyfikacji, określonej w ustępie 2, przez Państwo Członkowskie, które, będąc członkiem Unii Europejskiej w dniu przyjęcia przez Radę Aktu ustanawiającego niniejszy protokół, jako ostatnie dopełni tej formalności. Artykuł 16 Przystąpienie

1. Niniejszy protokół jest otwarty do przystąpienia każdego państwa, które staje się członkiem Unii Europejskiej.

2. Dokumenty przystąpienia zostają złożone u depozytariusza.

3. Tekst niniejszego protokołu w języku państwa przystępującego, sporządzony przez Radę Unii Europejskiej, jest autentyczny.

4. Niniejszy protokół wchodzi w życie odnośnie do każdego przystępującego do niego państwa w 90 dni po dacie złożenia jego dokumentów przystąpienia lub z datą wejścia w życie niniejszego protokołu, jeśli nie wszedł on jeszcze w życie po upływie wspomnianego okresu 90 dni.

fail to achieve a result satisfactory for both sides, the matter shall be settled in accordance with the procedure set out in Article

13. Article 13 Settlement of disputes

1. Disputes on a refusal to waive an immunity of Europol or of a person who, by reason of his official position, enjoys immunity as mentioned in Article 8 (1), shall be discussed by the Council in accordance with the procedure set out in Title VI of the Treaty on European Union with the aim of finding a settlement.

2. When such disputes are not settled, the Council shall unanimously decide on the modalities according to which they shall be settled. Article 14 Reservations Reservations shall not be permissible in respect of this Protocol. Article 15 Entry into force

1. This Protocol shall be subject to adoption by the Member States in accordance with their respective constitutional requirements.

2. Member States shall notify the depository of the completion of their respective constitutional requirements for adopting this Protocol.

3. This Protocol shall enter into force on the first day of the second month following the notification, referred to in paragraph 2, by the Member State which, being a member of the European Union on the date of adoption by the Council of the Act drawing up this Protocol, is the last to fulfil that formality. Article 16 Accession

1. This Protocol shall be open to accession by any State that becomes a member of the European Union.

2. Instruments of accession shall be deposited with the depository.

3. The text of this protocol in the language of the acceding State, drawn up by the Council of the European Union, shall be authentic.

4. This Protocol shall enter into force with respect to any State that accedes to it, ninety days after the date of deposit of its instrument of accession, or on the date of the entry into force of this Protocol if the latter has not yet come into force when the said period of ninety days expires.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 247 z 2005 - Strona 6 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 250 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonej w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 249 z 20052005-02-17

  Prawnokarna Konwencja o Korupcji sporządzona w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 248 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzonego w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 246 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzonego w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 245 z 20052005-02-17

  Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzony w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 244 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzonej w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 20052005-02-17

  Konwencja sporządzona na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzona w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-07-12 poz. 1647

  Ustawa z dnia 28 maja 2004 r. o ratyfikacji Protokołu z dnia 19 czerwca 1997 r. sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu

 • Dziennik Ustaw z 2005-02-17 poz. 248

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzonego w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw z 2008-10-02 poz. 1088

  Oświadczenie Rządowe z dnia 21 sierpnia 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu zmieniającego Konwencję w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencję o Europolu) oraz Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzonego w Brukseli dnia 28 listopada 2002 r.

 • Dziennik Ustaw z 2008-10-02 poz. 1087

  Protokół zmieniający Konwencję w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencję o Europolu) oraz Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzony w Brukseli dnia 28 listopada 2002 r.

 • Legislacja UE z 2007-02-13 nr 41 poz. 21

  Zawiadomienie dotyczące wejścia w życie protokołu sporządzonego na podstawie art. 43 ust. 1 Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.