Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 247 z 2005 - Strona 7

Wyszukiwarka

Tytuł:

Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzony w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-02-17
Data wydania:2004-07-27
Data wejscia w życie:2004-11-01
Data obowiązywania:2005-02-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 247 z 2005 - Strona 7


Strona 7 z 11

Dziennik Ustaw Nr 29 Artykuł 17 Ocena                — 1942 — Article 17 Evaluation                Poz. 247


1. Dwa lata od momentu wejścia w życie niniejszego protokołu zostanie on poddany ocenie pod nadzorem Zarządu.

2. Immunitet na mocy artykułu 8 ustęp 1 litera (a) jest nadawany jedynie w związku z działaniami urzędowymi, które muszą być podjęte przy wykonywaniu zadań wymienionych w artykule 3 Konwencji, w wersji podpisanej w dniu 26 lipca 1995 r. Przed każdą zmianą lub rozszerzeniem zadań wymienionych w artykule 3 Konwencji, zgodnie z akapitem pierwszym rewizja zostaje dokonana, w szczególności w odniesieniu do postanowień artykułu 8 ustęp 1 litera (a) i artykułu

13. Artykuł 18 Zmiany

1. Zmiany niniejszego protokołu mogą być zaproponowane przez każde Państwo Członkowskie, które jest Wysoką Umawiającą się Stroną. Każda propozycja zmiany zostaje przekazana depozytariuszowi, który przesyła ją Radzie.

2. Zmiany są jednomyślnie przyjmowane przez Radę, która zaleca ich przyjęcie przez Państwa Członkowskie zgodnie z ich odpowiednimi wymaganiami konstytucyjnymi.

3. Zmiany ustanowione w ten sposób wchodzą w życie zgodnie z postanowieniami artykułu 15.

4. Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej notyfikuje wszystkim Państwom Członkowskim datę wejścia w życie zmian. Artykuł 19 Depozytariusz

1. Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej pełni funkcję depozytariusza niniejszego protokołu.

2. Depozytariusz publikuje w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich zawiadomienia, dokumenty lub komunikaty dotyczące niniejszego protokołu. NA DOWÓD CZEGO niżej wymienieni pełnomocnicy podpisali niniejszy protokół. SPORZĄDZONO w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r. w jednym oryginale w językach: duńskim, holenderskim, angielskim, fińskim, francuskim, niemieckim, greckim, irlandzkim, włoskim, portugalskim, hiszpańskim i szwedzkim, przy czym każdy tekst jest jednakowo autentyczny. Oryginał zostaje zdeponowany w archiwach Sekretariatu Generalnego Rady Unii Europejskiej.

1. Within two years after the entry into force of this Protocol, it will be evaluated under the supervision of the Management Board.

2. Immunity pursuant to Article 8 (1)(a) shall be granted only in respect of official acts which require to be undertaken in fulfilment of the tasks set out in Article 3 of the Convention in the version signed on 26 July

1995. Prior to each amendment or extension of the tasks in Article 3 of the Convention there shall be a review in accordance with the first paragraph, in particular with regard to Articles 8 (1)(a) and 13.

Article 18 Amendments

1. Amendments to this Protocol may be proposed by any Member State, being a High Contracting Party. Any proposal for an amendment shall be sent to the depository, who shall forward it to the Council.

2. Amendments shall be established unanimously by the Council, which shall recommend that they be adopted by the Member States in accordance with their respective constitutional requirements.

3. Amendments thus established shall enter into force in accordance with the provisions of Article 15.

4. The Secretary-General of the Council of the European Union shall notify all Member States of the date of entry into force of the amendments. Article 19 Depository

1. The Secretary-General of the Council of the European Union shall act as depository of this Protocol.

2. The depository shall publish in the Official Journal of the European Communities the notifications, instruments or communications concerning this Protocol. IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Plenipotentiaries have signed this Protocol. DONE at Brussels, this nineteenth day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-seven, in a single original, in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Irish, Italian, Portuguese, Spanish and Swedish languages, each text being equally authentic, such original remaining deposited in the archives of the General Secretariat of the Council of the European Union.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 247 z 2005 - Strona 7 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 250 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 23 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonej w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 249 z 20052005-02-17

  Prawnokarna Konwencja o Korupcji sporządzona w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 248 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzonego w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 246 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzonego w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 245 z 20052005-02-17

  Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzony w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 244 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzonej w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 20052005-02-17

  Konwencja sporządzona na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzona w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-07-12 poz. 1647

  Ustawa z dnia 28 maja 2004 r. o ratyfikacji Protokołu z dnia 19 czerwca 1997 r. sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu

 • Dziennik Ustaw z 2005-02-17 poz. 248

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzonego w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw z 2008-10-02 poz. 1088

  Oświadczenie Rządowe z dnia 21 sierpnia 2008 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu zmieniającego Konwencję w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencję o Europolu) oraz Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzonego w Brukseli dnia 28 listopada 2002 r.

 • Dziennik Ustaw z 2008-10-02 poz. 1087

  Protokół zmieniający Konwencję w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencję o Europolu) oraz Protokół w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzony w Brukseli dnia 28 listopada 2002 r.

 • Legislacja UE z 2007-02-13 nr 41 poz. 21

  Zawiadomienie dotyczące wejścia w życie protokołu sporządzonego na podstawie art. 43 ust. 1 Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu (...)


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.