Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 250 z 2005 - Strona 10

Wyszukiwarka

Tytuł:

Oświadczenie Rządowe z dnia 23 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonej w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-02-17
Data wydania:2004-08-23
Data wejscia w życie:2005-03-04
Data obowiązywania:2005-02-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 250 z 2005 - Strona 10


Strona 10 z 14

Dziennik Ustaw Nr 29                — 1974 —                Poz. 250


Na podstawie art. 37 ust. 3 konwencji, Republika Portugalska oświadcza, że będzie mogła odmówić wykonania wniosku o pomoc prawną na podstawie art. 26 ust. 1, jeżeli wniosek dotyczy przestępstwa, które Republika Portugalska uznaje za przestępstwo polityczne. Rumunia Oświadczenie Na podstawie art. 29 konwencji, Rumunia wyznacza następujące organy: a) Biuro Prokuratora przy Sądzie Najwyższym, dla wniosków o pomoc prawną w fazie postępowania przygotowawczego: Boulevard Libertatii nr. 14, sector 5 Bukareszt Tel.: 410 54 35; Fax: 337 47 54 b) Ministerstwo Sprawiedliwości, dla wniosków o pomoc prawną w fazie postępowania sądowego lub wykonawczego, jak również dla wniosków dotyczących ekstradycji: str. Apollodor nr. 17, sector 5 Bukareszt Tel.: 314 15 14; Fax: 310 16 62 Serbia i Czarnogóra Zastrzeżenie Na podstawie art. 37 ust. 3 konwencji, Serbia i Czarnogóra zastrzega sobie prawo odmowy wykonania wniosku o międzynarodową pomoc prawną na podstawie art. 26 ust. 1, jeżeli wniosek dotyczy przestępstwa, które zgodnie z prawodawstwem Serbii i Czarnogóry jest uznawane za przestępstwo polityczne. Oświadczenie Na podstawie art. 29 konwencji, następujące instytucje zostały wyznaczone jako organy centralne Serbii i Czarnogóry odpowiedzialne za wysyłanie i odpowiadanie na wnioski złożone w ramach rozdziału IV konwencji, wykonywanie tych wniosków lub przekazywanie ich do organów kompetentnych do ich wykonania: Ministerstwo Sprawiedliwości Republiki Serbii Nemanjina 22-26 11 000 Belgrad Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Serbii Departament przeciwko Przestępczości Zorganizowanej Jednostka Wywiadu Finansowego Sekcja do Zwalczania Korupcji Kneza Milosa 101 11 000 Belgrad

In accordance with Article 37, paragraph 3, of the Convention, the Republic of Portugal declares that it may refuse mutual legal assistance under Article 26, paragraph 1, if the request concerns an offence that the Republic of Portugal considers a political offence. Romania Declaration In accordance with Article 29 of the Convention, Romania designates the following authorities: a) the Prosecutor’s Office attached to the Supreme Court of Justice, for the requests of judicial assistance formulated in pre-trial investigation Boulevard Libertatii nr. 14, sector 5 Bucharest Tel.: 410 54 35; Fax: 337 47 54 b) the Ministry of Justice, for the requests of judicial assistance formulated during the trial or execution of punishment, as well as for the requests of extradition str. Apollodor nr. 17, sector 5 Bucharest Tel.: 314 15 14; Fax: 310 16 62 Serbia and Montenegro Reservation In accordance with Article 37, paragraph 3, of the Convention, the Federal Republic of Yugoslavia reserves the right to reject a request for international legal assistance under Article 26, paragraph 1, if the request concerns a criminal offence which is considered a political offence according to Yugoslav legislation. Declaration In accordance with Article 29 of the Convention, the following institutions have been designated as central authorities of Serbia and Montenegro responsible for sending and answering requests made under Chapter IV of the Convention, the execution of such requests or transmission of them to the authorities competent for the execution: Ministry of Justice of the Republic of Serbia Nemanjina 22-26 11 000 Belgrade Ministry of Internal Affairs of the Republic of Serbia Department against Organised Crime Finance Intelligence Unit Section for the Suppression of Corruption Kneza Milosa 101 11 000 Belgrade

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 250 z 2005 - Strona 10 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 249 z 20052005-02-17

  Prawnokarna Konwencja o Korupcji sporządzona w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 248 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzonego w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 247 z 20052005-02-17

  Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzony w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 246 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzonego w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 245 z 20052005-02-17

  Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzony w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 244 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzonej w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 20052005-02-17

  Konwencja sporządzona na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzona w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-08-09 poz. 1066

  Ustawa z dnia 5 czerwca 2002 r. o ratyfikacji Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonej w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-06 poz. 1464

  Ustawa z dnia 23 października 2013 r. o ratyfikacji Protokołu dodatkowego do Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonego w Strasburgu dnia 15 maja 2003 r.

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-19 poz. 359

  Ustawa z dnia 28 lutego 2002 r. o ratyfikacji Cywilnoprawnej konwencji o korupcji.

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-05 poz. 1523

  Ustawa z dnia 13 września 2002 r. o ratyfikacji Europejskiej konwencji o koprodukcji filmowej, sporządzonej w Strasburgu dnia 2 października 1992 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-09-06 poz. 1981

  Ustawa z dnia 23 lipca 2004 r. o ratyfikacji Konwencji w sprawie zwalczania korupcji funkcjonariuszy Wspólnot Europejskich i funkcjonariuszy Państw Członkowskich Unii Europejskiej, sporządzonej w Brukseli dnia 26 maja 1997 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.