Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 250 z 2005 - Strona 12

Wyszukiwarka

Tytuł:

Oświadczenie Rządowe z dnia 23 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonej w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-02-17
Data wydania:2004-08-23
Data wejscia w życie:2005-03-04
Data obowiązywania:2005-02-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 250 z 2005 - Strona 12


Strona 12 z 14

Dziennik Ustaw Nr 29                — 1976 —                Poz. 250


Republika Słowenii zastrzega sobie prawo do nieuznawania za przestępstwo zgodnie z jej prawem wewnętrznym zachowania określonego w art. 6, jeżeli dotyczy każdej osoby będącej członkiem zgromadzenia przedstawicielskiego wykonującego władzę ustawodawczą lub administracyjną na rzecz innego państwa. Republika Słowenii zastrzega sobie prawo do nieuznawania za przestępstwo zgodnie z jej prawem wewnętrznym zachowania określonego w art. 8, w zakresie przyjęcia oferty lub obietnicy jakiejkolwiek nienależnej korzyści. Republika Słowenii zastrzega sobie prawo do nieuznania za przestępstwo zgodnie z jej prawem wewnętrznym zachowania określonego w art. 12: umyślnych czynów polegających na obiecywaniu, wręczaniu lub proponowaniu, bezpośrednio lub pośrednio, jakichkolwiek nienależnych korzyści, komukolwiek kto stwierdza lub potwierdza, iż może w zamian wywrzeć wpływ na podjęcie decyzji przez którąkolwiek z osób wymienionych w art. 2, 4—6, 9—11, oraz polegających na żądaniu lub przyjmowaniu takich korzyści lub przyjmowaniu propozycji lub obietnicy tychże korzyści w zamian za wywarcie takiego wpływu. Oświadczenie Na podstawie art. 29 konwencji, Republika Słowenii wyznacza jako organ centralny: Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Międzynarodowej Pomocy Prawnej Zupanciceva 3 1000 Lublana Słowenia Republika Węgierska Oświadczenia Zgodnie z art. 29 ust. 2 konwencji, Republika Węgierska wyznacza organami centralnymi Ministerstwo Sprawiedliwości (1055 Budapeszt, Kossuth Lajos tér. 4.) i Biuro Prokuratora Generalnego (1055 Budapeszt, Markó u. 16). Na podstawie art. 30 ust. 6 konwencji, Republika Węgierska informuje, iż w celu zapewnienia efektywności wnioski na podstawie rozdziału IV powinny być kierowane do jednego z powyższych organów. Zastrzeżenie Na podstawie art. 37 ust. 1 konwencji, Republika Węgierska zastrzega sobie prawo do nieuznawania za przestępstwo czynu opisanego w art. 8, jeśli jest on popełniony za granicą przez obywateli państw obcych w związku z działalnością gospodarczą.

The Republic of Slovenia reserves its right not to establish as a criminal offence under its domestic law the conduct referred to in Article 6, when involving any person who is a member of a public assembly exercising legislative or administrative powers in any other State. The Republic of Slovenia reserves its right not to establish as a criminal offence under its domestic law the conduct referred to in Article 8, relating to the acceptance of an offer or a promise of any undue advantage. The Republic of Slovenia reserves its right not to establish as a criminal offence under its domestic law the conduct referred to in Article 12: When committed intentionally, the promising, giving or offering, directly or indirectly, of any undue advantage to anyone who asserts or confirms that he or she is able to exert an improper influence over the decisionmaking of any person referred to in Articles 2, 4 to 6 and 9 to 11, as well as the request, receipt or the acceptance of the offer or the promise of such an advantage.

Declaration In accordance with Article 29 of the Convention, the Republic of Slovenia designates as central authority: the Ministry of Justice Department for International Legal Assistance Zupanciceva 3 1000 Ljubljana Slovenia Republic of Hungary Declarations In accordance with Article 29, paragraph 2, of the Convention, the Republic of Hungary designates the Ministry of Justice (1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 4.) and the State Prosecutor’s Office (1055 Budapest, Markó u.

16) as central authorities. In accordance with Article 30, paragraph 6, of the Convention, the Republic of Hungary informs that, for reasons of efficiency, requests made under Chapter IV are to be addressed to one of these authorities. Reservation In accordance with Article 37, paragraph 1, of the Convention, Hungary reserves the right not to establish as criminal offences the conduct referred to in Article 8 and committed by foreign citizens in the course of business activities abroad.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 250 z 2005 - Strona 12 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 249 z 20052005-02-17

  Prawnokarna Konwencja o Korupcji sporządzona w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 248 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzonego w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 247 z 20052005-02-17

  Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzony w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 246 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzonego w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 245 z 20052005-02-17

  Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzony w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 244 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzonej w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 20052005-02-17

  Konwencja sporządzona na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzona w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-08-09 poz. 1066

  Ustawa z dnia 5 czerwca 2002 r. o ratyfikacji Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonej w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-06 poz. 1464

  Ustawa z dnia 23 października 2013 r. o ratyfikacji Protokołu dodatkowego do Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonego w Strasburgu dnia 15 maja 2003 r.

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-19 poz. 359

  Ustawa z dnia 28 lutego 2002 r. o ratyfikacji Cywilnoprawnej konwencji o korupcji.

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-05 poz. 1523

  Ustawa z dnia 13 września 2002 r. o ratyfikacji Europejskiej konwencji o koprodukcji filmowej, sporządzonej w Strasburgu dnia 2 października 1992 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-09-06 poz. 1981

  Ustawa z dnia 23 lipca 2004 r. o ratyfikacji Konwencji w sprawie zwalczania korupcji funkcjonariuszy Wspólnot Europejskich i funkcjonariuszy Państw Członkowskich Unii Europejskiej, sporządzonej w Brukseli dnia 26 maja 1997 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.