Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 250 z 2005 - Strona 13

Wyszukiwarka

Tytuł:

Oświadczenie Rządowe z dnia 23 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonej w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-02-17
Data wydania:2004-08-23
Data wejscia w życie:2005-03-04
Data obowiązywania:2005-02-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 250 z 2005 - Strona 13


Strona 13 z 14

Dziennik Ustaw Nr 29                — 1977 —                Poz. 250


Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Zastrzeżenie § 109 ustawy z 2001 r. o antyterroryzmie, przestępczości i bezpieczeństwie oraz § 69 ustawy z 2003 r. o sprawiedliwości karnej (Szkocja) rozciągają normalną jurysdykcję Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej na każde przestępstwo przekupstwa w prawie zwyczajowym lub w ustawie z 1889 r. o korupcyjnych praktykach instytucji publicznych lub ustawy z 1906 r. o zapobieganiu korupcji (Ustawa z 1906 r.) na przestępstwa popełnione przez obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej poza jego granicami. Dlatego też Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej stosuje zasadę prawną zawartą w art. 17 ust. 1 b, z wyjątkiem faktu, iż jurysdykcja Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej jest ograniczona do obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej i zgodnie z tym nie obejmuje urzędników publicznych lub członków miejscowych zgromadzeń publicznych, chyba że są oni obywatelami Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. W związku z tym, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej składa deklarację do art. 17 ust. 2, w której zastrzega sobie prawo do stosowania zasady prawnej zawartej w ust. 1 b tylko, jeżeli popełniający przestępstwo jest obywatelem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Oprócz tego, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej składa deklarację do art. 17 ust. 2, w której zastrzega sobie prawo do niestosowania w ogóle zasady prawnej zawartej w ust. 1 c. Ponieważ prawo Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej nie przewiduje ekstradycji obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej nie musi zmieniać prawa, ażeby sprostać wymaganiom art. 17 ust.

3. Zachowanie wymienione w art. 7 odpowiada w dużym stopniu § 1 ustawy z 1906 r. Ustawa z 1906 r. nie odpowiada jednakże przypadkom, kiedy niesłuszna korzyść nie jest przekazana bezpośrednio osobie wykonującej, tylko osobie trzeciej. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej akceptuje, że ten aspekt prawa powinien ulec zmianie, a projekt ustawy o korupcji opublikowany w 2003 r. wprowadziłby takie zmiany w stosunku do Anglii, Walii i Irlandii Północnej. Jednakże, w chwili obecnej konieczne jest zastrzeżenie. Zgodnie z tym, na podstawie art. 37 ust. 1 Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej zastrzega sobie prawo do nieuznawania za przestępstwo wszystkich zachowań wymienionych w art.

7. Zachowanie wymienione w art. 12 odpowiada prawu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w takim zakresie, że stosunek pośrednictwa istnieje pomiędzy osobą, która handluje swoimi wpływami, a osobą, na którą wywiera ona wpływ. Jednakże nie wszystkie zachowania opisane w art. 12

United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Reservation Section 109 of the Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001 (and section 69 of the Criminal Justice (Scotland) Act

2003) extend the normal jurisdiction of the United Kingdom courts over any offence of bribery at common law or under the Public Bodies Corrupt Practices Act 1889 or the Prevention of Corruption Act 1906 („the 1906 Act”) to cover offences by United Kingdom nationals which take place outside the United Kingdom. The United Kingdom therefore applies the jurisdictional rule laid down in Article 17, paragraph 1 (b), except that United Kingdom jurisdiction is limited to United Kingdom nationals, and accordingly does not cover public officials or members of domestic public assemblies except where they are United Kingdom nationals. The United Kingdom therefore makes a declaration under Article 17, paragraph 2, that it reserves the right to apply the jurisdictional rule laid down in paragraph 1.b only where the offender is a United Kingdom national. In addition, the United Kingdom makes a declaration under Article 17, paragraph 2 that it reserves the right not to apply the jurisdictional rule laid down in paragraph 1.c at all. Since United Kingdom law places no bar on the extradition of United Kingdom nationals, the United Kingdom does not need to change the law to meet the requirements of Article 17, paragraph 3.

The conduct referred to in Article 7 is largely covered by section 1 of the 1906 Act. The 1906 Act does not however cover the case where the undue advantage is not given directly to the agent but is given to a third party. The United Kingdom accepts this aspect of the law is in need of amendment and the draft Corruption Bill published in 2003 would make this change in respect of England, Wales and Northern Ireland. However for the present a reservation is necessary. Accordingly, in accordance with Article 37, paragraph 1, the United Kingdom reserves the right not to establish as a criminal offence all of the conduct referred to in Article 7.

The conduct referred to in Article 12 is covered by United Kingdom law in so far as an agency relationship exists between the person who trades his influence and the person he influences. However not all of the conduct referred to in Article 12 is criminal under United Kingdom law. Accordingly, in

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 250 z 2005 - Strona 13 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 249 z 20052005-02-17

  Prawnokarna Konwencja o Korupcji sporządzona w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 248 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzonego w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 247 z 20052005-02-17

  Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzony w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 246 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzonego w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 245 z 20052005-02-17

  Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzony w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 244 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzonej w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 20052005-02-17

  Konwencja sporządzona na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzona w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-08-09 poz. 1066

  Ustawa z dnia 5 czerwca 2002 r. o ratyfikacji Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonej w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-06 poz. 1464

  Ustawa z dnia 23 października 2013 r. o ratyfikacji Protokołu dodatkowego do Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonego w Strasburgu dnia 15 maja 2003 r.

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-19 poz. 359

  Ustawa z dnia 28 lutego 2002 r. o ratyfikacji Cywilnoprawnej konwencji o korupcji.

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-05 poz. 1523

  Ustawa z dnia 13 września 2002 r. o ratyfikacji Europejskiej konwencji o koprodukcji filmowej, sporządzonej w Strasburgu dnia 2 października 1992 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-09-06 poz. 1981

  Ustawa z dnia 23 lipca 2004 r. o ratyfikacji Konwencji w sprawie zwalczania korupcji funkcjonariuszy Wspólnot Europejskich i funkcjonariuszy Państw Członkowskich Unii Europejskiej, sporządzonej w Brukseli dnia 26 maja 1997 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.