Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 250 z 2005 - Strona 3

Wyszukiwarka

Tytuł:

Oświadczenie Rządowe z dnia 23 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonej w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-02-17
Data wydania:2004-08-23
Data wejscia w życie:2005-03-04
Data obowiązywania:2005-02-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 250 z 2005 - Strona 3


Strona 3 z 14

Dziennik Ustaw Nr 29 Republika Bułgarii Oświadczenie                — 1967 — Republic of Bulgaria Declaration                Poz. 250


Republika Bułgarii oświadcza, że centralnym organem wyznaczonym do celów art. 29 konwencji jest Ministerstwo Sprawiedliwości, 1 Slavianska Str., 1000 Sofia — Bułgaria. Republika Chorwacji Oświadczenie Na podstawie art. 29 konwencji, organem centralnym Republiki Chorwackiej jest: Ministerstwo Sprawiedliwości, Administracji i Samorządu Terytorialnego Republiki Chorwacji, Dyrekcja ds. Współpracy Międzynarodowej, Międzynarodowej Współpracy Sądowej i Praw Człowieka, Ulica Republike Austrije 14 10 000 Zagrzeb Chorwacja Urzędnik łącznikowy: Ms Lidija Lukina Karajkovic, Zastępca Ministra Tel.: 00.385.1.37.10.670 Fax: 00.385.1.37.10.672 Republika Cypryjska Zastrzeżenie Na podstawie art. 37 ust. 3 konwencji, Republika Cypryjska zastrzega sobie prawo odmowy udzielenia wzajemnej pomocy prawnej na podstawie art. 26 ust. 1, jeśli wniosek dotyczy przestępstwa uznawanego przez Stronę wezwaną za przestępstwo polityczne. Oświadczenie Organem centralnym wyznaczonym przez Republikę Cypryjską zgodnie z art. 29 konwencji jest Ministerstwo Sprawiedliwości i Porządku Publicznego, 125, Athalassas Ave, 1461 Nikozja, Cypr — Tel.: +357.22-805911; Fax: +357.22-518349. Republika Czeska Zastrzeżenie Składając zastrzeżenie przewidziane w art. 37 ust. 1 Prawnokarnej konwencji o korupcji, Republika Czeska oświadcza, iż uzna zachowania opisane w art. 7 i 8 konwencji za przestępstwa w jej prawie wewnętrznym jedynie, jeśli odpowiadać będą którejkolwiek definicji przestępstwa zapisanej w Kodeksie karnym Republiki Czeskiej.

Republic of Bulgaria declares that the central authority designated for the purposes of Article 29 of the Convention is the Ministry of Justice, 1 Slavianska Str., 1000 Sofia — Bulgaria. Republic of Croatia Declaration In accordance with Article 29 of the Convention, the central authority of the Republic of Croatia is the: Ministry of Justice, Administration and Local Self-Government of the Republic of Croatia, Directorate for International Co-operation, International Judicial Cooperation and Human Rights, Ulica Republike Austrije 14 10 000 Zagreb Croatia Liaison Officer: Ms Lidija Lukina Karajkowic, Deputy Minister Tel.: 00.385.1.37.10.670 Fax: 00.385.1.37.10.672 Republic of Cyprus Reservation In accordance with Article 37, paragraph 3, of the Convention, the Republic of Cyprus reserves its right to refuse mutual legal assistance under Article 26, paragraph 1, if the request concerns an offence, which the requested Party considers a political offence. Declaration The central authority designated by the Republic of Cyprus in pursuance of Article 29 of the Convention is the Ministry of Justice and Public Order, 125, Athalassas Ave, 1461 Nicosia, Cyprus — Tel.: +357.22-805911; Fax: +357.22-518349. Czech Republic Reservation With the reservation provided for under Article 37, paragraph 1, of the Criminal Law Convention on Corruption, the Czech Republic declares that it shall establish the conduct referred to in Articles 7 and 8 of the Convention as a criminal offence under its domestic law only if it comes under any of the definitions of criminal offences laid down in the Criminal Code of the Czech Republic.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 250 z 2005 - Strona 3 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 249 z 20052005-02-17

  Prawnokarna Konwencja o Korupcji sporządzona w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 248 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzonego w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 247 z 20052005-02-17

  Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzony w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 246 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzonego w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 245 z 20052005-02-17

  Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzony w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 244 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzonej w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 20052005-02-17

  Konwencja sporządzona na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzona w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-08-09 poz. 1066

  Ustawa z dnia 5 czerwca 2002 r. o ratyfikacji Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonej w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-06 poz. 1464

  Ustawa z dnia 23 października 2013 r. o ratyfikacji Protokołu dodatkowego do Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonego w Strasburgu dnia 15 maja 2003 r.

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-19 poz. 359

  Ustawa z dnia 28 lutego 2002 r. o ratyfikacji Cywilnoprawnej konwencji o korupcji.

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-05 poz. 1523

  Ustawa z dnia 13 września 2002 r. o ratyfikacji Europejskiej konwencji o koprodukcji filmowej, sporządzonej w Strasburgu dnia 2 października 1992 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-09-06 poz. 1981

  Ustawa z dnia 23 lipca 2004 r. o ratyfikacji Konwencji w sprawie zwalczania korupcji funkcjonariuszy Wspólnot Europejskich i funkcjonariuszy Państw Członkowskich Unii Europejskiej, sporządzonej w Brukseli dnia 26 maja 1997 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.