Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 250 z 2005 - Strona 6

Wyszukiwarka

Tytuł:

Oświadczenie Rządowe z dnia 23 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonej w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-02-17
Data wydania:2004-08-23
Data wejscia w życie:2005-03-04
Data obowiązywania:2005-02-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 250 z 2005 - Strona 6


Strona 6 z 14

Dziennik Ustaw Nr 29 Republika Litewska Oświadczenie                — 1970 — Republic of Lithuania Declaration                Poz. 250


Republika Litewska wyznacza Ministerstwo Sprawiedliwości Litwy i Biuro Prokuratora Generalnego przy Sądzie Najwyższym Republiki Litewskiej jako organy centralne odpowiedzialne za implementację przepisów art. 29 konwencji. Republika Łotewska Oświadczenie Dla celów niniejszej konwencji, Republika Łotewska oświadcza, iż pojecie „obywatel” odnosi się do obywateli Republiki Łotewskiej i do osób niebędących obywatelami, do których odnosi się ustawa o statusie obywateli byłego ZSRR, którzy nie są obywatelami Łotwy lub innego państwa. Zastrzeżenie Na podstawie art. 37 ust. 3 konwencji, Republika Łotewska oświadcza, iż może odmówić udzielenia wzajemnej pomocy prawnej zgodnie z art. 26 ust. 1 konwencji, jeśli wniosek dotyczy przestępstwa uznawanego przez Republikę Łotewską za przestępstwo polityczne. Oświadczenie Na podstawie art. 29 ust. 2 konwencji, Republika Łotewska oświadcza, iż organami wyznaczonymi na podstawie art. 29 ust. 1 są:

1) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych — podczas postępowania przygotowawczego do czasu postawienia w stan oskarżenia. Raina blvd. 6 Ryga, LV-1050, Łotwa Tel.: +371.721.9263; Fax: +371.227.1005 E-mail: kanceleja@iem.gov.lv

2) Biuro Prokuratora Generalnego — podczas postępowania przygotowawczego do czasu wniesienia sprawy do sądu. O. Kalpaka blvd. 6, Ryga, LV-1801, Łotwa Tel.: +371.704.4400; Fax: +371.704.4449 E-mail: gen@lrp.gov.lv

3) Ministerstwo Sprawiedliwości — podczas procesu. Brivibas blvd. 36, Ryga, LV-1536, Łotwa Tel.: +371.708.8220, 728.0437, Fax: +371.721.0823, 728.5575 E-mail: justice@latnet.lv Republika Malty Oświadczenia Na podstawie art. 29 ust. 2 konwencji, Republika Malty oświadcza, że jej organami centralnymi są:

The Republic of Lithuania designates the Ministry of Justice of Lithuania and the Prosecutor’s General Office under the Supreme Court of the Republic of Lithuania as the central authorities, which shall be responsible for the implementation of the provisions of Article 29 of the Convention. Republic of Latvia Declaration For the purposes of the Convention, the Republic of Latvia declares that the term „national” relates to the citizens of the Republic of Latvia and to the non-citizens who are subjects of the Law on the Status of Former USSR Citizens who are not Citizens of Latvia or any other State. Reservation In accordance with Article 37, paragraph 3, of the Convention, the Republic of Latvia declares that it may refuse mutual legal assistance under paragraph 1 of Article 26 of the Convention, if the request concerns an offence, which the Republic of Latvia considers a political offence. Declaration In accordance with Article 29, paragraph 2, of the Convention, the Republic of Latvia declares that the authorities designated in pursuance of Article 29, paragraph 1, are:

1) Ministry of the Interior — during pre-trial investigation until prosecution. Raina blvd. 6, Riga, LV-1050, Latvia Phone: +371.721.9263; Fax: +371.227.1005 E-mail: kanceleja@iem.gov.lv

2) Prosecutor General’s Office — during pre-trial investigation until submitting the case to the court. O. Kalpaka blvd. 6, Riga, LV-1801, Latvia Phone: +371.704.4400; Fax: +371.704.4449 E-mail: gen@lrp.gov.lv

3) Ministry of Justice — during the trial. Brivibas blvd. 36, Riga, LV-1536, Latvia Phone: +371.708.8220, 728.0437; Fax: +371.721.0823, 728.5575 E-mail: justice@latnet.lv Republic of Malta Declarations In accordance with Article 29, paragraph 2, of the Convention, Malta declares that the central authorities are:

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 250 z 2005 - Strona 6 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 249 z 20052005-02-17

  Prawnokarna Konwencja o Korupcji sporządzona w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 248 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzonego w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 247 z 20052005-02-17

  Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzony w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 246 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzonego w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 245 z 20052005-02-17

  Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzony w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 244 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzonej w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 20052005-02-17

  Konwencja sporządzona na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzona w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-08-09 poz. 1066

  Ustawa z dnia 5 czerwca 2002 r. o ratyfikacji Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonej w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-06 poz. 1464

  Ustawa z dnia 23 października 2013 r. o ratyfikacji Protokołu dodatkowego do Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonego w Strasburgu dnia 15 maja 2003 r.

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-19 poz. 359

  Ustawa z dnia 28 lutego 2002 r. o ratyfikacji Cywilnoprawnej konwencji o korupcji.

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-05 poz. 1523

  Ustawa z dnia 13 września 2002 r. o ratyfikacji Europejskiej konwencji o koprodukcji filmowej, sporządzonej w Strasburgu dnia 2 października 1992 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-09-06 poz. 1981

  Ustawa z dnia 23 lipca 2004 r. o ratyfikacji Konwencji w sprawie zwalczania korupcji funkcjonariuszy Wspólnot Europejskich i funkcjonariuszy Państw Członkowskich Unii Europejskiej, sporządzonej w Brukseli dnia 26 maja 1997 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.