Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 250 z 2005 - Strona 7

Wyszukiwarka

Tytuł:

Oświadczenie Rządowe z dnia 23 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonej w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-02-17
Data wydania:2004-08-23
Data wejscia w życie:2005-03-04
Data obowiązywania:2005-02-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 250 z 2005 - Strona 7


Strona 7 z 14

Dziennik Ustaw Nr 29 Dla wniosków dotyczących ekstradycji:                — 1971 — For requests concerning extradition: The Ministry for Justice and Home Affairs „Casa Leoni” St Joseph High Road St Venera CMR 02 Malta For requests extradition: The Palace Valletta CMR 02 Malta other than those                Poz. 250


Ministerstwo Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych „Casa Leoni” St Joseph High Road St Venera CMR 02 Malta Dla wniosków innych niż dotyczące ekstradycji: Prokurator Generalny The Palace Valletta CMR 02 Malta Na podstawie art. 30 ust. 6 konwencji, Republika Malty oświadcza, że mając na względzie efektywność współpracy, wnioski kierowane na podstawie rozdziału IV powinny być adresowane do właściwych wyżej wskazanych organów. Republika Mołdowy Oświadczenie Przepisy konwencji nie będą stosowane na terytorium w rzeczywistości kontrolowanym przez instytucje samozwańczej naddniestrzańskiej republiki mołdawskiej, aż do czasu długotrwałego zażegnania konfliktu w tym regionie. Oświadczenie Zgodnie z art. 29 ust. 1 konwencji, wyznaczono następujące organy centralne Republiki Mołdowy jako organy kompetentne do jej stosowania: a) Biuro Prokuratora Generalnego — dla wniosków o wzajemną pomoc prawną skierowanych w trakcie wykonywania czynności śledczych, łącznie z wnioskiem o ekstradycję; b) Ministerstwo Sprawiedliwości — dla wniosków o wzajemną pomoc prawną skierowanych w trakcie postępowania sądowego oraz dla wniosków o wykonanie wyroków, łącznie z wnioskiem o ekstradycję. Królestwo Niderlandów Zastrzeżenia Na podstawie art. 31 ust. 1, Królestwo Niderlandów nie będzie wypełniać zobowiązania ustanowionego przez art.

12. Na podstawie art. 37 ust. 2 i art. 17 ust. 1, Królestwo Niderlandów może wykonywać swoją jurysdykcję w następujących przypadkach:

concerning

The Attorney General

In accordance with Article 30, paragraph 6, of the Convention, Malta declares that, for reasons of efficiency, requests under Chapter IV are to be addressed to the relevant central authority as aforesaid. Republic of Moldova Declaration The provisions of the Convention will not be applicable on the territory effectively controlled by the institutions of the self—proclaimed transnistrian republic until the durable settlement of the conflict from this region. Declaration According to Article 29, paragraph 1, of the Convention, the following central authorities of the Republic of Moldova have been designated as the authorities competent for its implementation: a) the Prosecutor General Office — for mutual assistance requests formulated within the criminal proceedings stage, including the requests for extradition; b) the Ministry of Justice — for mutual assistance requests formulated within the judicial stage and that of the execution of the sentences, including the requests for extradition. Kingdom of the Netherlands Reservations In accordance with Article 31, paragraph 1, the Netherlands will not fulfil the obligation under Article

12. In accordance with Article 37, paragraph 2, and with regard to Article 17, paragraph 1, the Netherlands may exercise jurisdiction in the following cases:

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 250 z 2005 - Strona 7 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 249 z 20052005-02-17

  Prawnokarna Konwencja o Korupcji sporządzona w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 248 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzonego w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 247 z 20052005-02-17

  Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzony w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 246 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzonego w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 245 z 20052005-02-17

  Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzony w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 244 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzonej w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 20052005-02-17

  Konwencja sporządzona na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzona w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-08-09 poz. 1066

  Ustawa z dnia 5 czerwca 2002 r. o ratyfikacji Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonej w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-06 poz. 1464

  Ustawa z dnia 23 października 2013 r. o ratyfikacji Protokołu dodatkowego do Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonego w Strasburgu dnia 15 maja 2003 r.

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-19 poz. 359

  Ustawa z dnia 28 lutego 2002 r. o ratyfikacji Cywilnoprawnej konwencji o korupcji.

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-05 poz. 1523

  Ustawa z dnia 13 września 2002 r. o ratyfikacji Europejskiej konwencji o koprodukcji filmowej, sporządzonej w Strasburgu dnia 2 października 1992 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-09-06 poz. 1981

  Ustawa z dnia 23 lipca 2004 r. o ratyfikacji Konwencji w sprawie zwalczania korupcji funkcjonariuszy Wspólnot Europejskich i funkcjonariuszy Państw Członkowskich Unii Europejskiej, sporządzonej w Brukseli dnia 26 maja 1997 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.