Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 250 z 2005 - Strona 8

Wyszukiwarka

Tytuł:

Oświadczenie Rządowe z dnia 23 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonej w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-02-17
Data wydania:2004-08-23
Data wejscia w życie:2005-03-04
Data obowiązywania:2005-02-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 250 z 2005 - Strona 8


Strona 8 z 14

Dziennik Ustaw Nr 29                — 1972 —                Poz. 250


a. w odniesieniu do przestępstwa, które zostało popełnione w całości lub w części na terytorium Holandii; b. — w stosunku do obywateli holenderskich i holenderskich funkcjonariuszy publicznych, w odniesieniu do przestępstw ustanowionych zgodnie z art. 2, art. 4—6 i art. 9—11 w związku z art. 2, pod warunkiem że zgodnie z prawem państwa, w którym zostały popełnione, stanowią one przestępstwo; — w stosunku do holenderskich funkcjonariuszy publicznych oraz w stosunku do obywateli holenderskich, którzy nie są holenderskimi funkcjonariuszami publicznymi, w związku z przestępstwami ustanowionymi zgodnie z art. 4—6 i art. 9—11 w związku z art. 3, pod warunkiem że zgodnie z prawem państwa, w którym zostały popełnione, stanowią one przestępstwo; — w stosunku do obywateli holenderskich w związku z przestępstwami ustanowionymi zgodnie z art. 7, 8, 13 i 14, pod warunkiem że zgodnie z prawem państwa, w którym zostały popełnione, stanowią one przestępstwo; c. w stosunku do obywateli holenderskich uczestniczących w przestępstwie, które zgodnie z prawem państwa, w którym zostało popełnione, jest uznane za przestępstwo. Oświadczenie Na podstawie art. 29 ust. 2, Królestwo Niderlandów oświadcza, że centralnym organem jest: Het Ministerie van Justitie (Ministerstwo Sprawiedliwości) Directie Internationale Strafrechtelijke Aangelegenheden en Drugsbeleid Bureau Internationale Rechtshulp in Strafzaken Postbus 20301 2500 EH Haga Oświadczenie Królestwo Niderlandów uznaje konwencję dla Królestwa w Europie. Królestwo Norwegii Oświadczenie Zgodnie z art. 29 konwencji, Królestwo Norwegii oświadcza, że wyznaczonymi organami są:

1. organ centralny odpowiedzialny za pomoc prawną, art. 26: Âciganie i postępowanie sądowe w sprawach z zakresu przestępstw gospodarczych i ochrony środowiska (Økokrim) P.O. Box 8193 Dep. 0034 Oslo — Norwegia

a. in respect of a criminal offence that is committed in whole or in part on the Dutch territory; b. — over both Dutch nationals and Dutch public officials in respect of offences established in accordance with Article 2 and in respect of offences established in accordance with Articles 4 to 6 and Articles 9 to 11 in conjunction with Article 2, where these constitute criminal offences under the law of the country in which they were committed; — over Dutch public officials and also over Dutch nationals who are not Dutch public officials in respect of offences established in accordance with Articles 4 to 6 and 9 to 11 in conjunction with Article 3, where these constitute criminal offences under the law of the country in which they were committed; — over Dutch nationals in respect of offences established in accordance with Articles 7, 8, 13 and 14, where these constitute criminal offences under the law of the country in which they were committed; c. over Dutch nationals involved in an offence that constitutes a criminal offence under the law of the country in which it was committed. Declaration In accordance with Article 29, paragraph 2, the Netherlands declare that the central authority is: Het Ministerie van Justitie (Ministry of Justice) Directie Internationale Strafrechtelijke Aangelegenheden en Drugsbeleid Bureau Internationale Rechtshulp in Strafzaken Postbus 20301 2500 EH Den Haag Declaration The Kingdom of the Netherlands accepts the Convention for the Kingdom in Europe. Kingdom of Norway Declaration In accordance with Article 29 of the Convention, the Kingdom of Norway declares that the designated authorities are:

1. the central authority assistance, Ref. Article 26: concerning mutual

Investigation and Prosecution of Economic and Environmental Crime (Økokrim) P.O. Box 8193 Dep. 0034 Oslo — Norway

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 250 z 2005 - Strona 8 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 249 z 20052005-02-17

  Prawnokarna Konwencja o Korupcji sporządzona w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 248 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzonego w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 247 z 20052005-02-17

  Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzony w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 246 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzonego w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 245 z 20052005-02-17

  Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzony w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 244 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzonej w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 20052005-02-17

  Konwencja sporządzona na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzona w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-08-09 poz. 1066

  Ustawa z dnia 5 czerwca 2002 r. o ratyfikacji Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonej w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-06 poz. 1464

  Ustawa z dnia 23 października 2013 r. o ratyfikacji Protokołu dodatkowego do Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonego w Strasburgu dnia 15 maja 2003 r.

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-19 poz. 359

  Ustawa z dnia 28 lutego 2002 r. o ratyfikacji Cywilnoprawnej konwencji o korupcji.

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-05 poz. 1523

  Ustawa z dnia 13 września 2002 r. o ratyfikacji Europejskiej konwencji o koprodukcji filmowej, sporządzonej w Strasburgu dnia 2 października 1992 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-09-06 poz. 1981

  Ustawa z dnia 23 lipca 2004 r. o ratyfikacji Konwencji w sprawie zwalczania korupcji funkcjonariuszy Wspólnot Europejskich i funkcjonariuszy Państw Członkowskich Unii Europejskiej, sporządzonej w Brukseli dnia 26 maja 1997 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.