Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 250 z 2005 - Strona 9

Wyszukiwarka

Tytuł:

Oświadczenie Rządowe z dnia 23 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonej w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-02-17
Data wydania:2004-08-23
Data wejscia w życie:2005-03-04
Data obowiązywania:2005-02-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 250 z 2005 - Strona 9


Strona 9 z 14

Dziennik Ustaw Nr 29                — 1973 —                Poz. 250


2. organ centralny odpowiedzialny za ekstradycję, art. 27: Ministerstwo Sprawiedliwości i Policji P.O. Box 8005 Dep. 0030 Oslo — Norwegia Rzeczpospolita Polska Zastrzeżenia i oświadczenia znajdują się w załączniku do dokumentu ratyfikacyjnego. Republika Portugalska Oświadczenie Na podstawie art. 29 konwencji, Republika Portugalska wyznacza następujący organ centralny: Procuradoria-Geral da República Rua da Escola Politécnica, nº 140 1269-269 Lizbona Zastrzeżenia Na podstawie art. 17 ust. 2 konwencji, Republika Portugalska oświadcza, że w sytuacji, gdy sprawcą przestępstwa jest obywatel portugalski, ale nie funkcjonariusz publiczny ani nie osoba sprawująca funkcje polityczne w Republice Portugalskiej, będzie stosować zasadę dotyczącą jurysdykcji, zdefiniowaną w art. 17 ust. 1b konwencji tylko wtedy, gdy: — sprawca przestępstwa znajduje się na jej terytorium, — popełnione czyny są również karalne zgodnie z prawem obowiązującym w miejscu ich popełnienia, z wyjątkiem sytuacji, gdy władza karania nie jest na tym terytorium wykonywana, — przestępstwa są tego rodzaju, że stanowią podstawę do ekstradycji, ale zgoda na wykonanie wniosku o ekstradycję nie może być wydana. Na podstawie art. 37 ust. 1 konwencji, Republika Portugalska zastrzega sobie prawo do nieuznawania za przestępstwo przekupstwa biernego, o którym mowa w art. 5 i 6, z wyjątkiem przypadków, gdy jego sprawcami są funkcjonariusze innych państw członkowskich Unii Europejskiej lub osoby sprawujące tam funkcje polityczne i gdy przestępstwo zostało w całości lub w części popełnione na terytorium Republiki Portugalskiej. Na podstawie art. 37 ust. 1 konwencji, Republika Portugalska oświadcza, że będzie uważała za przestępstwa czyny, o których mowa w art. 7 i 8 konwencji, jedynie wówczas, jeżeli przekupstwo w sektorze prywatnym powoduje zakłócenie konkurencji lub szkodę majątkową dla osób trzecich.

2. the central authority concerning extradition, Ref. Article 27: The Ministry of Justice and the Police P.O. Box 8005 Dep. 0030 Oslo — Norway

Portuguese Republic Declaration In accordance with Article 29 of the Convention, the Republic of Portugal designates the following central authority: Procuradoria-Geral da República Rua da Escola Politécnica, n° 140 1269-269 Lisboa Reservations In accordance with Article 17, paragraph 2, of the Convention, the Republic of Portugal declares that where the offender is one of its citizens, but not an official or not performing a political function within the State of the Republic of Portugal, it shall apply the jurisdiction rule laid down in paragraph 1b of Article 17 of the Convention only if: — the offender is present on its territory; — the offences committed are also punished by the Law of the territory on which they have been committed, except if the power of punishment is not exerted in this territory; — these offences are offences allowing extradition and extradition can not be granted.

In accordance with Article 37, paragraph 1, of the Convention, the Republic of Portugal reserves its right not to establish as a criminal offence the passive bribery offences under Article 5 and 6, except where the offenders are public officials of other member States of the European Union or perform therein a political function and provided that the offence has been committed in whole or in part in the territory of the Republic of Portugal. In accordance with Article 37, paragraph 1, of the Convention, the Republic of Portugal declares that it considers as criminal offences the conduct referred to in Articles 7 and 8 of the Convention only if the corruption in the private sector results in a distortion of competition or an economic loss for third persons.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 250 z 2005 - Strona 9 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 249 z 20052005-02-17

  Prawnokarna Konwencja o Korupcji sporządzona w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 248 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzonego w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 247 z 20052005-02-17

  Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzony w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 246 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzonego w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 245 z 20052005-02-17

  Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzony w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 244 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzonej w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 20052005-02-17

  Konwencja sporządzona na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzona w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-08-09 poz. 1066

  Ustawa z dnia 5 czerwca 2002 r. o ratyfikacji Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonej w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-06 poz. 1464

  Ustawa z dnia 23 października 2013 r. o ratyfikacji Protokołu dodatkowego do Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonego w Strasburgu dnia 15 maja 2003 r.

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-19 poz. 359

  Ustawa z dnia 28 lutego 2002 r. o ratyfikacji Cywilnoprawnej konwencji o korupcji.

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-05 poz. 1523

  Ustawa z dnia 13 września 2002 r. o ratyfikacji Europejskiej konwencji o koprodukcji filmowej, sporządzonej w Strasburgu dnia 2 października 1992 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-09-06 poz. 1981

  Ustawa z dnia 23 lipca 2004 r. o ratyfikacji Konwencji w sprawie zwalczania korupcji funkcjonariuszy Wspólnot Europejskich i funkcjonariuszy Państw Członkowskich Unii Europejskiej, sporządzonej w Brukseli dnia 26 maja 1997 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.