Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 250 z 2005

Wyszukiwarka

Tytuł:

Oświadczenie Rządowe z dnia 23 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonej w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-02-17
Data wydania:2004-08-23
Data wejscia w życie:2005-03-04
Data obowiązywania:2005-02-17

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 250 z 2005


Strona 1 z 14

Dziennik Ustaw Nr 29                — 1965 —                Poz. 250


250

OÂWIADCZENIE RZĄDOWE z dnia 23 sierpnia 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonej w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r. Podaje się niniejszym do wiadomości, że na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 2002 r. o ratyfikacji Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonej w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r. (Dz. U. Nr 126, poz. 1066), Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikował dnia 5 listopada 2002 r. wyżej wymienioną konwencję. Rzeczpospolita Polska złożyła Sekretarzowi Generalnemu Rady Europy dokument ratyfikacyjny w dniu 11 grudnia 2002 r.

1. Konwencja weszła w życie dnia 1 lipca 2002 r., w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej dnia 1 kwietnia 2003 r., w stosunku zaś do wymienionych państw w podanych niżej datach: Republika Albanii Republika Azerbejdżańska Królestwo Belgii Bośnia i Hercegowina Republika Bułgarii Republika Chorwacji Republika Cypryjska Republika Czeska Królestwo Danii 1 lipca 2002 r. 1 czerwca 2004 r. 1 lipca 2004 r. 1 lipca 2002 r. 1 lipca 2002 r. 1 lipca 2002 r. 1 lipca 2002 r. 1 lipca 2002 r. 1 lipca 2002 r. Republika Estońska Republika Finlandii Irlandia Republika Islandii Republika Litewska Republika Łotewska Była Jugosłowiańska Republika Macedonii Republika Malty Republika Mołdowy Królestwo Niderlandów Królestwo Norwegii Republika Portugalska Rumunia Serbia i Czarnogóra Republika Słowacka Republika Słowenii Republika Turcji Republika Węgierska Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 1 lipca 2002 r. 1 lutego 2003 r. 1 lutego 2004 r. 1 czerwca 2004 r. 1 lipca 2002 r. 1 lipca 2002 r. 1 lipca 2002 r. 1 września 2003 r. 1 maja 2004 r. 1 sierpnia 2002 r. 1 lipca 2004 r. 1 września 2002 r. 1 listopada 2002 r. 1 kwietnia 2003 r. 1 lipca 2002 r. 1 lipca 2002 r. 1 lipca 2004 r. 1 lipca 2002 r. 1 kwietnia 2004 r.

2. Przy składaniu dokumentów ratyfikacyjnych lub przystąpienia wymienione poniżej państwa złożyły następujące oświadczenia i zastrzeżenia: Republika Azerbejdżańska Oświadczenie Republika Azerbejdżańska oświadcza, że nie będzie w stanie zagwarantować przestrzegania przepisów konwencji na swych terytoriach okupowanych przez Republikę Armenii, do czasu kiedy terytoria te zostaną wyzwolone spod tej okupacji. Zastrzeżenie Na podstawie art. 37 ust. 1 konwencji, Republika Azerbejdżańska zastrzega sobie prawo do nieuznania za przestępstwo zachowań opisanych w art. 6, 10, 12 oraz przestępstw biernego przekupstwa. Oświadczenie Na podstawie art. 29 ust. 2 konwencji, Republika Azerbejdżańska oświadcza, iż wyznacza, zgodnie z art. 29 ust. 1, jako centralny organ: Republic of Azerbaijan Declaration The Republic of Azerbaijan declares that it will be unable to guarantee compliance with the provisions of the Convention in its territories occupied by the Republic of Armenia until these territories are liberated from that occupation. Reservation In accordance with Article 37, paragraph 1, of the Convention, the Republic of Azerbaijan reserves the right not to establish as criminal offence the conduct referred to in Articles 6, 10, 12 and the passive bribery offences under Article

5. Declaration In accordance with Article 29, paragraph 2, of the Convention, the Republic of Azerbaijan declares that it designates, according to Article 29, paragraph 1, as the central authority:

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 250 z 2005 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 249 z 20052005-02-17

  Prawnokarna Konwencja o Korupcji sporządzona w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 248 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzonego w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 247 z 20052005-02-17

  Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej oraz artykułu 41 ustęp 3 Konwencji o Europolu w sprawie przywilejów i immunitetów Europolu, członków jego organów, zastępców dyrektora i pracowników Europolu, sporządzony w Brukseli dnia 19 czerwca 1997 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 246 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Protokołu sporządzonego na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzonego w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 245 z 20052005-02-17

  Protokół sporządzony na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wykładni, w trybie prejudycjalnym, przez Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji, sporządzony w Brukseli dnia 23 lipca 1996 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 244 z 20052005-02-17

  Oświadczenie Rządowe z dnia 28 października 2004 r. w sprawie mocy obowiązującej Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzonej w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

 • Dziennik Ustaw Nr 29, poz. 243 z 20052005-02-17

  Konwencja sporządzona na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Policji (Konwencja o Europolu), sporządzona w Brukseli dnia 26 lipca 1995 r.

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2002-08-09 poz. 1066

  Ustawa z dnia 5 czerwca 2002 r. o ratyfikacji Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonej w Strasburgu dnia 27 stycznia 1999 r.

 • Dziennik Ustaw z 2013-12-06 poz. 1464

  Ustawa z dnia 23 października 2013 r. o ratyfikacji Protokołu dodatkowego do Prawnokarnej konwencji o korupcji, sporządzonego w Strasburgu dnia 15 maja 2003 r.

 • Dziennik Ustaw z 2002-04-19 poz. 359

  Ustawa z dnia 28 lutego 2002 r. o ratyfikacji Cywilnoprawnej konwencji o korupcji.

 • Dziennik Ustaw z 2002-11-05 poz. 1523

  Ustawa z dnia 13 września 2002 r. o ratyfikacji Europejskiej konwencji o koprodukcji filmowej, sporządzonej w Strasburgu dnia 2 października 1992 r.

 • Dziennik Ustaw z 2004-09-06 poz. 1981

  Ustawa z dnia 23 lipca 2004 r. o ratyfikacji Konwencji w sprawie zwalczania korupcji funkcjonariuszy Wspólnot Europejskich i funkcjonariuszy Państw Członkowskich Unii Europejskiej, sporządzonej w Brukseli dnia 26 maja 1997 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.