Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 58, poz. 510 z 2005

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-04-07
Data wydania:2005-03-31
Data wejscia w życie:2005-04-07
Data obowiązywania:2005-04-07

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 58, poz. 510 z 2005


Strona 1 z 7

Dziennik Ustaw Nr 58                — 3919 —                Poz. 510


510

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1) z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling Na podstawie art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa wzór dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling oraz szczegółowe zasady wystawiania tych dokumentów. § 2.

1. Wzór dokumentu potwierdzającego odzysk określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Wzór dokumentu potwierdzającego recykling określa załącznik nr 2 do rozporządzenia. §

3. Egzemplarze dokumentu potwierdzającego odrębnie odzysk są przeznaczone dla:

1) przedsiębiorcy lub organizacji odzysku przekazujących odpad do odzysku — egzemplarz oznaczony symbolem literowym A, ———————

1)

2) prowadzącego odzysk — egzemplarz oznaczony symbolem literowym B,

3) wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska — egzemplarz oznaczony symbolem literowym C. §

4. Egzemplarze dokumentu potwierdzającego odrębnie recykling są przeznaczone dla:

1) przedsiębiorcy lub organizacji odzysku przekazujących odpad do recyklingu — egzemplarz oznaczony symbolem literowym A,

2) prowadzącego recykling — egzemplarz oznaczony symbolem literowym B,

3) wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska — egzemplarz oznaczony symbolem literowym C. §

5. Dokument potwierdzający odrębnie odzysk i odrębnie recykling jest wystawiany:

1) każdorazowo przy przyjmowaniu odpadów do odzysku lub recyklingu lub

2) zbiorczo dla danego rodzaju odpadu za poszczególne kwartały w danym roku sprawozdawczym. §

6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Minister Ârodowiska: w z. T. Podgajniak

Minister Ârodowiska kieruje działem administracji rządowej — środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Ârodowiska (Dz. U. Nr 134, poz. 1438).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 7, poz. 78, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 121, poz. 1263 oraz z 2005 r. Nr 33, poz. 291.

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 58, poz. 510 z 2005 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 58, poz. 511 z 20052005-04-07

  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specyfikacji, kryteriów czystości, wymagań dotyczących pobierania próbek i metod analitycznych stosowanych w trakcie urzędowej kontroli żywności do oznaczania parametrów właściwych dla poszczególnych dozwolonych substancji dodatkowych, poszczególnych substancji pomagających w przetwarzaniu oraz zawartości zanieczyszczeń

 • Dziennik Ustaw Nr 58, poz. 509 z 20052005-04-07

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis na listę produktów tradycyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 58, poz. 508 z 20052005-04-07

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektu w zakresie niektórych działań w ramach Sektorowego programu Operacyjnego "Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006"

 • Dziennik Ustaw Nr 58, poz. 507 z 20052005-04-07

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz sposobu udostępniania informacji z tego rejestru

 • Dziennik Ustaw Nr 58, poz. 506 z 20052005-04-07

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli działalności zakładu ubezpieczeń w zakresie korzystania z usług agentów ubezpieczeniowych

 • Dziennik Ustaw Nr 58, poz. 505 z 20052005-04-07

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie działania Komisji Egzaminacyjnej dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych oraz sposobu przeprowadzania egzaminu dla brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 58, poz. 504 z 20052005-04-07

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14 marca 2005 r.w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.