Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 517 z 2005

Wyszukiwarka

Tytuł:

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 30 marca 2005 r. sygn. akt K 19/02

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-04-12
Data wydania:2005-03-30
Data wejscia w życie:2005-04-12
Data obowiązywania:2005-04-12

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 517 z 2005


517

WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO z dnia 30 marca 2005 r. sygn. akt K 19/02 Trybunał Konstytucyjny w składzie: Adam Jamróz — przewodniczący, Teresa Dębowska-Romanowska, Ewa Łętowska, Marek Mazurkiewicz — sprawozdawca, Jerzy Stępień,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawców oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 30 marca 2005 r.:

1) wniosku grupy posłów o zbadanie zgodności art. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy

Dziennik Ustaw Nr 59                — 3982 —                Poz. 517


o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego oraz ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół (Dz. U. Nr 154, poz. 1793) z art. 2 Konstytucji,

2) wniosku Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” o zbadanie zgodności art. 3 pkt 1, pkt 4 lit. b, pkt 6 lit. a, pkt 7, pkt 9, pkt 11—13, pkt 14 lit. b, d, e, pkt 15—18, pkt 19 lit. a ustawy wymienionej w punkcie 1 z art. 2, art. 7 oraz art. 67 ust. 2 Konstytucji,

3) wniosku Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych o zbadanie zgodności art. 3 pkt 15 ustawy wymienionej w punkcie 1 z art. 2 Konstytucji,

4) wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności: a) art. 37k ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2001 r. Nr 6, poz. 56, ze zm.), w brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 14 lit. f ustawy wymienionej w punkcie 1, w zakresie, w jakim przepis ten uzależnia prawo do świadczenia przedemerytalnego pracowników byłego państwowego przedsiębiorstwa gospodarki rolnej od posiadania w dniu 7 listopada 2001 r. statusu bezrobotnego, z art. 32 w związku z art. 2 Konstytucji, b) art. 37k ust. 9 pkt 3 ustawy wymienionej w punkcie 4a w zakresie, w jakim wyłącza zaliczenie okresu zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy w Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa z okresu pracy, od którego uzależnione jest prawo do świadczenia przedemerytalnego, z art. 32 w związku z art. 2 Konstytucji, c) art. 11 ust. 2 ustawy wymienionej w punkcie 1 w zakresie, w jakim wyłącza z możliwości nabycia prawa do świadczenia na dotychczasowych zasadach osoby, które przed dniem wejścia w życie tej ustawy spełniły warunki do nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego, lecz nie zarejestrowały się w powiatowym urzędzie pracy przed dniem 1 stycznia 2002 r., z zasadą ochrony praw nabytych oraz nakazem dochowania odpowiedniej vacatio legis wynikającymi z art. 2 Konstytucji,

5) wniosku Rady Powiatu Bydgoskiego o zbadanie zgodności art. 37k ust. 9 i 10 ustawy wymienionej w punkcie 4a, w brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 14 lit. f i g ustawy z dnia 17 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, ustawy o zakazie stoso-

wania wyrobów zawierających azbest, ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego oraz ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół (Dz. U. Nr 154, poz. 1793), z art. 2 i art. 32 Konstytucji,

6) wniosku Rady Gminy Kochanowice o zbadanie zgodności art. 37n ust. 2 pkt 3 ustawy wymienionej w punkcie 4a z art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji, orzeka:

1. Art. 3 pkt 14 lit. f ustawy z dnia 17 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego oraz ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół (Dz. U. Nr 154, poz. 1793) ustalający nowe brzmienie art. 37k ust. 9 zdanie pierwsze ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 514, Nr 90, poz. 844, Nr 122, poz. 1143, Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268, Nr 137, poz. 1302, Nr 142, poz. 1380, Nr 166, poz. 1608, Nr 203, poz. 1966, Nr 210, poz. 2036 i 2037, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 69, poz. 624 i Nr 96, poz. 959) w części, w jakiej zawiera zwrot: „w dniu 7 listopada 2001 r.”, uzależniający prawo do świadczenia przedemerytalnego pracowników byłych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej od posiadania w tym dniu statusu bezrobotnego, jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2001 r. powołanej w punkcie 1 w części, w jakiej zawiera zwrot: „zarejestrowały się w powiatowym urzędzie pracy i”, wyłączający nabycie prawa do świadczenia na dotychczasowych zasadach przez osoby, które przed dniem wejścia w życie tej ustawy spełniły warunki do nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego, lecz nie zarejestrowały się w powiatowym urzędzie pracy, jest niezgodny z art. 2 Konstytucji. Ponadto postanawia: na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 3 w związku z ust. 2 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643, z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638 oraz z 2001 r. Nr 98, poz. 1070) u morzyć postępowanie w pozostałym zakresie z uwagi na utratę mocy obowiązującej zakwestionowanych przepisów. Adam Jamróz Teresa Dębowska-Romanowska Marek Mazurkiewicz Ewa Łętowska Jerzy Stępień

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 517 z 2005 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 516 z 20052005-04-12

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 22 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych, sposobu przygotowania i emisji tych audycji oraz sposobu upowszechniania informacji o terminach emisji audycji wyborczych przed wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 515 z 20052005-04-12

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 10 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu rozpowszechniania audycji wyborczych, zakresu rejestracji, sposobu przygotowania i emisji tych audycji w wyborach do Parlamentu Europejskiego

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 514 z 20052005-04-12

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 10 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu rozpowszechniania audycji referendalnych, sposobu przygotowania i rozpowszechniania tych audycji oraz sposobu upowszechniania informacji o terminach rozpowszechniania audycji referendalnych

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 513 z 20052005-04-12

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 10 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w sprawach podziału czasu nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych, sposobu przygotowania i emisji tych audycji oraz sposobu upowszechniania informacji o terminach emisji audycji wyborczych w wyborach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

 • Dziennik Ustaw Nr 59, poz. 512 z 20052005-04-12

  Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 10 marca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przygotowania i rozpowszechniania audycji wyborczych w wyborach do Sejmu i do Senatu

porady prawne online

Porady prawne

 • Przywrócenie własnościowego prawa do lokalu

  Czy w świetle wyroku TK z 9 listopada 2005 roku można odzyskać spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu? Właściciel spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu (...)

 • Dokumenty potrzebne do zameldowania

  Proszę o podanie które orzeczenie trybunału konstytucyjnego zlikwidowało obowiązek przedstawienia potwierdzenia uprawnienia do przebywania w lokalu, w którym zamierzamy (...)

 • Wymagania dla dziedziczenia gospodarstwa rolnego

  Czy żeby wnuk (uczy się w szkole podstawowej) mógł odziedziczyć gospodarstwo po zmarłych dziadkach musi spełniać jakieś specjalne wymogi?

 • Skarga do Trybunału Konstytucyjnego

  Czy każdy może zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniem prawnym? Czy pytanie musi dotyczyć konkretnej sprawy w Sądzie, czy nie? Jeśli odpowiedź brzmi (...)

 • Odszkodowanie od komornika a kasacja

  Na postanowienie sądu o przysądzeniu własności nieruchomości (w postępowaniu egzekucyjnym) złożyłem zażalenie. Sąd oddalił zażalenie. Wcześniej składana była (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.