Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 793 z 2005

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-05-30
Data wydania:2005-05-24
Data wejscia w życie:2005-06-01
Data obowiązywania:2005-05-30

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 793 z 2005


793

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ1) z dnia 24 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych Na podstawie art. 26c ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. W rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 232, poz. 2330 oraz z 2004 r. Nr 283, poz. 2835) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w informacjach lub wnioskach Fundusz ———————

1)

informuje o nich pracodawcę i wzywa do ich usunięcia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.”, b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Termin, o którym mowa w ust. 2, podlega przywróceniu.”;

2) w § 4: a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. W przypadku gdy ustalona przez Fundusz kwota dofinansowania jest inna niż kwota dofinansowania wykazana we wniosku pracodawcy, Fundusz przesyła pracodawcy informację o ustalonej przez siebie kwocie dofinansowania wraz z dokładną informacją o sposobie ustalenia tej kwoty oraz wzywa pracodawcę do wyjaśnienia niezgodności w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.”, b) po ust. 2 dodaje ust. 2a w brzmieniu: „2a. Termin, o którym mowa w ust. 2, podlega przywróceniu.”;

3) w § 6: a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: „1a. Odsetek, o których mowa w ust. 1, nie nalicza się w przypadku, gdy dofinansowanie

Minister Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej — zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 265, poz. 2643).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1792 i 1800, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387, Nr 200, poz. 1679 i 1683 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 90, poz. 844, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2262, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001 i Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 44, poz. 422.

Dziennik Ustaw Nr 94                — 6201 —                Poz. 793


zostało wypłacone pracodawcy w wysokości wyższej od należnej z przyczyn niezależnych od pracodawcy.”, b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Jeżeli dofinansowanie zostało wypłacone pracodawcy w wysokości niższej od należnej, pracodawca może poinformować Fundusz o wysokości kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą należną a kwotą wypłaconą pracodawcy oraz złożyć wniosek o wypłatę tej kwoty wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w terminie do dnia 30 września roku następującego po roku, w którym przypadał okres zatrudnienia, którego dotyczy wniosek.”, c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: „2a. Odsetki, o których mowa w ust. 2, nalicza się, gdy dofinansowanie zostało wypłacone pracodawcy w wysokości niższej od należnej od dnia jego wypłaty, w przypadkach zawinionych przez Fundusz, a w szczególności gdy kwoty należnego dofinansowania zostały ustalone w wyniku postępowania, o którym mowa w art. 26c ust. 4a i 4b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.”;

4) w załączniku nr 2 do informacji INF-D, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia, objaśnienie nr 8 otrzymuje brzmienie: „8 Poz. 43 = poz. 42 x [1,3 x (poz. 24 x 1 + poz. 27 x 0,9 + poz. 30 x 1 + poz. 33 x 0,7) + 1,1 x (poz. 25 x 1 + poz. 28 x 0,9 + poz. 31 x 1 + poz. 34 x 0,7) + 0,5 x (poz. 26 x 1 + poz. 29 x 0,9 + poz. 32 x 1 + poz. 35 x 0,7) + 0,75 x (poz. 24 + poz. 25 + poz. 26)].”;

5) w załączniku nr 4 do rozporządzenia objaśnienie nr 2 otrzymuje brzmienie: „2 Wypełnia pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej zatrudniający co najmniej 50 % pracowników zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności oraz zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono epilepsję, chorobę psychiczną lub upośledzenie umysłowe.”. § 2.

1. Przepis § 1 pkt 3 stosuje się począwszy od dofinansowań należnych do wynagrodzeń wypłaconych za miesiąc styczeń 2004 r.

2. Przepisy § 1 pkt 4 i 5 stosuje się począwszy od dofinansowań należnych do wynagrodzeń wypłaconych za miesiąc czerwiec 2004 r. §

3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2005 r. Minister Polityki Społecznej: w z. C. Miżejewski

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 793 z 2005 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 796 z 20052005-05-30

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 maja 2005 r. sygn. akt P 6/04

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 795 z 20052005-05-30

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, wymagających ochrony w formie wyznaczenia obszarów Natura 2000

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 794 z 20052005-05-30

  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 792 z 20052005-05-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji związanej z przemieszczaniem wyrobów akcyzowych zharmonizowanych

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 791 z 20052005-05-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową dla celów podatku dochodowego od osób prawnych

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 790 z 20052005-05-30

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 789 z 20052005-05-30

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Kobylanka w województwie zachodniopomorskim

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 788 z 20052005-05-30

  Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach i ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 787 z 20052005-05-30

  Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 786 z 20052005-05-30

  Ustawa z dnia 21 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 785 z 20052005-05-30

  Ustawa z dnia 15 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze

 • Dziennik Ustaw Nr 94, poz. 784 z 20052005-05-30

  Ustawa z dnia 4 marca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Program budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2010"

porady prawne online

Porady prawne

 • Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej

  Mam umiarkowany stopień niepełnosprawności. Czy zakład, który nie jest zakładem pracy chronionej może mnie zatrudnić i czy wtedy będzie miał jakąś ulgę, przywilej (...)

 • Zwolnienie z wpłat obowiązkowych na PFRON

  Nasz zakład zatrudnia 32 osoby (w przeliczeniu na etaty również 32). Mamy 2 pracowników z orzeczonym umiarkowanym i lekkim stopniem niepełnosprawności. Czy jesteśmy (...)

 • Odliczanie składek płaconych na PFRON

  Jak wygląda kwestia odliczeń faktur płaconych zakładowi pracy chronionej, a składek na PFRON? Jezelii np. w firmie kwota należnych składek wynosi 1800 zł. miesięcznie, (...)

 • Dofinansowanie dla niepełnosprawnych pracowników

  Prowadzę firmę kilkuosobową. Chciałbym zatrudnić osobę niepełnosprawną. Jakie dofinansowanie na wynagrodzenia i na składki ZUS mogę liczyć?

 • Prawo do pomocy publicznej z PFRON

  Pracodawca zatrudnia osoby niepełnosprawne i korzysta z dofinansowania kosztów wynagrodzeń.Warunkiem uzyskania dofinansowania z PFRON jest oświadczenie pracodawcy,że (...)

Podobne Akty prawne


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.