Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 822 z 2005

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2005-06-03
Data wydania:2005-05-19
Data wejscia w życie:2005-07-01
Data obowiązywania:2005-06-03

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 822 z 2005


Strona 1 z 11
822

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 19 maja 2005 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w sto———————

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej — sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr 19, poz. 164).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, Nr 179, poz. 1842, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 i Nr 277, poz. 2742 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 70.

sunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji, w tym do służby w oddziałach prewencji Policji osób, które nie posiadają wykształcenia średniego. §

2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) ustawa — ustawę z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji;

2) przełożony właściwy w sprawach postępowania kwalifikacyjnego — Komendanta Głównego Policji, komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji;

3) kandydat do służby — osobę ubiegającą się o przyjęcie do służby w Policji, w tym osobę nieposiadającą wykształcenia średniego, która ubiega się o przyjęcie do służby w oddziałach prewencji Policji;

4) poborowy — kandydata do służby, który jest poborowym skierowanym za jego zgodą do służby w oddziałach prewencji Policji, na okres służby kandydackiej;

Dziennik Ustaw Nr 97                — 6334 —                Poz. 822


5) komórka organizacyjna do spraw doboru kandydatów — komórkę organizacyjną w Komendzie Głównej Policji oraz komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji właściwą do prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby;

6) postępowanie sprawdzające — postępowanie przeprowadzane na podstawie ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95, z późn. zm.3)). § 3.

1. Postępowanie kwalifikacyjne wobec kandydatów do służby, zwane dalej „postępowaniem kwalifikacyjnym”, rozpoczyna podanie do publicznej wiadomości przez Komendanta Głównego Policji ogłoszenia o przyjmowaniu do służby w Policji.

2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, określa terminy i liczbę osób przyjmowanych do służby w Policji oraz jest podawane do publicznej wiadomości co najmniej w jednym dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym i na stronie internetowej Komendy Głównej Policji. § 4.

1. Na podstawie ogłoszenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, przełożeni właściwi w sprawach postępowań kwalifikacyjnych publikują ogłoszenia o rozpoczęciu postępowań kwalifikacyjnych w jednostkach organizacyjnych Policji, w szczególności w prasie, na stronie internetowej Komendy Głównej Policji, komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji, komend powiatowych, miejskich i rejonowych Policji, oraz umieszczają ogłoszenia w siedzibie tych komend, a także w wojewódzkich i powiatowych urzędach pracy.

2. Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w ust. 1, zwane dalej „ogłoszeniem”, zawiera w szczególności:

1) wskazanie jednostek organizacyjnych Policji, do których będą przyjmowani kandydaci;

2) wymagania określone w ustawie;

3) preferencje kandydatów, w tym w zakresie wykształcenia i kwalifikacji zawodowych;

4) określenie terminu i miejsca składania następujących dokumentów: a) podania o przyjęcie do służby, b) wypełnionego kwestionariusza osobowego, c) życiorysu napisanego odręcznie, d) świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby,

———————

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.

U. z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 39, poz. 462, z 2001 r. Nr 22, poz. 247, Nr 27, poz. 298, Nr 56, poz. 580, Nr 110, poz. 1189, Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 17, poz. 155, z 2004 r. Nr 29, poz. 257 oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 727.

e) dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, f) wypełnionej ankiety bezpieczeństwa osobowego, określonej w ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych, g) informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, h) innych, jeżeli obowiązek ich złożenia wynika z odrębnych przepisów lub określonych preferencji;

5) wskazanie miejsca, w którym można pobrać kwestionariusz osobowy i ankietę bezpieczeństwa.

3. Wzór kwestionariusza osobowego, o którym mowa w ust. 2 pkt 4 lit. b, stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia. § 5.

1. Postępowanie kwalifikacyjne ma na celu ustalenie, czy kandydat do służby spełnia określone w ustawie warunki przyjęcia do służby w Policji, oraz określenie jego predyspozycji i przydatności do służby.

2. Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi się w sposób otwarty i ma ono charakter konkursowy. § 6.

1. Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi się w:

1) Komendzie Głównej Policji — wobec kandydatów do służby w Komendzie Głównej Policji;

2) komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji — wobec kandydatów do służby w jednostkach organizacyjnych Policji podległych właściwemu komendantowi wojewódzkiemu (Stołecznemu) Policji.

2. Postępowanie kwalifikacyjne prowadzi jeden przełożony właściwy w sprawach postępowania kwalifikacyjnego.

3. Przełożony właściwy w sprawach postępowania kwalifikacyjnego może zwrócić się o przeprowadzenie czynności z zakresu tego postępowania lub zlecić ich wykonanie kierownikowi innej jednostki organizacyjnej Policji. § 7.

1. Postępowanie kwalifikacyjne składa się z następujących etapów:

1) publikacji ogłoszeń, o których mowa w § 3 ust. 1 i § 4 ust. 1;

2) oceny złożonych dokumentów pod kątem ich zgodności z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu;

3) przeprowadzenia rozmowy wstępnej, w szczególności w celu poinformowania kandydata do służby o dalszych etapach postępowania kwalifikacyjnego;

4) sprawdzenia w ewidencjach, rejestrach i kartotekach prawdziwości danych zawartych w kwestio-

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 822 z 2005 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 97, poz. 823 z 20052005-06-03

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych w Policji

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2010-10-29 poz. 1328

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru kwestionariusza osobowego oraz szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego wobec kandydatów do służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

 • Dziennik Ustaw z 2003-06-04 poz. 915

  Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dnia 9 maja 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej

 • Dziennik Ustaw z 2002-07-29 poz. 1030

  Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2002 r. o sprostowaniu błędu.

 • Dziennik Ustaw z 2011-02-24 poz. 207

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji

 • Dziennik Ustaw z 2011-02-24 poz. 208

  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.