Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 5 z 2006

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie wykonywania nadzoru w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt, współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i podmiotów prowadzących rejestry koniowatych oraz dokonywania zmian w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i rejestrach koniowatych

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2006-01-02
Data wydania:2005-12-15
Data wejscia w życie:2006-01-17
Data obowiązywania:2006-01-02

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 5 z 2006


Strona 1 z 3

Dziennik Ustaw Nr 1                — 9 —                Poz. 5


5

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1) z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie wykonywania nadzoru w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt, współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i podmiotów prowadzących rejestry koniowatych oraz dokonywania zmian w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych i rejestrach koniowatych Na podstawie art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (Dz. U. Nr 91, poz. 872 oraz z 2005 r. Nr 100, poz. 837) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa:

1) sposób wykonywania nadzoru w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt;

2) warunki i sposób współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, zwanej dalej „Inspekcją”, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zwanej dalej „Agencją”, i podmiotów prowadzących rejestry koniowatych w zakresie zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt;

3) sposób wprowadzania do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych informacji o statusie epizootycznym stad;

4) zakres i sposób dokonywania korekt i uzupełnień danych zawartych w rejestrach koniowatych i rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych. §

2. W ramach sprawowania nadzoru w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt, o którym mowa w art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, organy Inspekcji:

1) weryfikują dane zawarte w księgach rejestracji prowadzonych w siedzibach stad ze stanem faktycznym;

2) sprawdzają prawidłowość oznakowania zwierząt i zaopatrzenia bydła i koniowatych w paszporty;

3) porównują dane uzyskane w wyniku kontroli z danymi zgromadzonymi w rejestrach koniowatych i rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych;

4) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w prowadzeniu rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych lub rejestrów koniowatych sporządzają wnioski o dokonanie stosownych korekt lub uzupełnień danych w tych rejestrach; ———————

1)

5) przekazują protokoły z wykonania czynności kontrolnych Agencji lub podmiotom prowadzącym rejestry koniowatych. §

3. Główny Lekarz Weterynarii przekazuje Prezesowi Agencji oraz podmiotom prowadzącym rejestry koniowatych wykaz osób, które zostały upoważnione do dostępu do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych oraz do rejestrów koniowatych, zwanych dalej „upoważnionymi pracownikami Inspekcji”. §

4. Agencja:

1) udostępnia upoważnionym pracownikom Inspekcji stanowiska pracy w biurach powiatowych Agencji w celu umożliwienia wyszukiwania i przeglądania danych, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. a—r i pkt 3 lit. a—r, lub sporządzania wydruków tych danych oraz wyszukiwania, przeglądania, korygowania i uzupełniania danych, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. s i pkt 3 lit. s;

2) przydziela upoważnionym pracownikom Inspekcji identyfikatory i kody dostępu w zakresie wyszukiwania i przeglądania danych, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. a—r i pkt 3 lit. a—r, oraz wyszukiwania, przeglądania, korygowania i uzupełniania danych, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. s i pkt 3 lit. s;

3) przeprowadza szkolenia upoważnionych pracowników Inspekcji w zakresie wyszukiwania i przeglądania danych, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. a—r i pkt 3 lit. a—r, oraz wyszukiwania, przeglądania, korygowania i uzupełniania danych, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. s i pkt 3 lit. s. § 5.

1. Podmioty prowadzące rejestry koniowatych:

1) zapewniają upoważnionym pracownikom Inspekcji bezpośredni dostęp do rejestrów koniowatych;

2) przydzielają upoważnionym pracownikom Inspekcji identyfikatory i kody dostępu w zakresie wyszukiwania i przeglądania danych zawartych w rejestrach koniowatych.

2. Dostęp do danych zawartych w rejestrach koniowatych zapewnia się przez:

1) udostępnienie elektronicznych nośników informacji albo

2) przekazanie Głównemu Lekarzowi Weterynarii kopii tych danych.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej — rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 220, poz. 1892).

< >

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 5 z 2006 - pozostałe dokumenty:

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 7 z 20062006-01-02

  Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia poboru

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 6 z 20062006-01-02

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zbieranych danych rynkowych

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 4 z 20062006-01-02

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego okres i wysokość pobieranego przez posłów do Parlamentu Europejskiego wbranych w Rzeczypospolitej Polskiej uposażenia i składek od tego świadczenia, składu zespołu powypadkowego badającego okoliczności i przyczyny wypadku przy sprawowaniu mandatu oraz zakresu zadań Kancelarii Sejmu w stosunku do poszkodowanych w tych wypadkach

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 3 z 20062006-01-02

  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, wzoru zaświadczenia lekarskiego i zaświadczenia lekarskiego wydanego w wyniku kontroli lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 2 z 20062006-01-02

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2006 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza Ostroroga w województwie wielkopolskim

 • Dziennik Ustaw Nr 1, poz. 1 z 20062006-01-02

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2006 r. w sprawie przedterminowych wyborów wójta Gminy Dołhobyczów w województwie lubelskim

porady prawne online

Porady prawne

Podobne Akty prawne

 • Dziennik Ustaw z 2004-06-09 poz. 1412

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie sposobu współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz podmiotów prowadzących rejestry koniowatych

 • Dziennik Ustaw z 2010-04-20 poz. 400

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie wykonywania nadzoru w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt, współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz podmiotów prowadzących rejestry koniowatych, a także dokonywania zmian w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, rejestrach koniowatych i centralnej bazie danych koniowatych

 • Dziennik Ustaw z 2004-05-31 poz. 1280

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zamieszczanych w rejestrze koniowatych

 • Dziennik Ustaw z 2009-12-08 poz. 1598

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie opłat za czynności związane z identyfikacją i rejestracją koniowatego, wydaniem i doręczeniem paszportu koniowatego lub jego duplikatu oraz z wydawaniem i doręczaniem paszpartu bydła lub ich duplikatów

 • Dziennik Ustaw z 2004-07-30 poz. 1777

  Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie wysokości opłat związanych z identyfikacją i rejestracją konia oraz wydaniem paszportu konia lub jego duplikatu oraz opłat za czynności związane z wydawaniem paszportów bydła lub ich duplikatów


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.